<p>1-9-2 انسولین : 11</p>
<p>1-9-3 مقاومت به انسولین: 11</p>
<p>1-9-4 – اجرای ورزشی.. 12</p>
<p>فصل دوم : مبانی نظری و بیشینه تحقیق</p>
<p>2-1- مقدمه. 14</p>
<p>2-2-  مبانی نظری پژوهش…. 14</p>
<p>2-2-1- بافت چربی.. 14</p>
<p>2-2-1-1- بافت چربی قهوه ای- بافت چربی چند حفره.. 15</p>
<p>2-2-1-2- بافت چربی سفید – بافت تک حفره ای.. 15</p>
<p>2-2-1-3- بافت چربی به عنوان یک ارگان درون ریز…………………………………………………………….17</p>
<p>2-2-2- خانواده کمرین.. 19</p>
<p>2-2-3-ساختار ، سنتزو گیرنده های کمرین.. 20</p>
<p>2-2-4- نقش  و عملکردهورمون کمرین در بدن.. 25</p>
<p>2-2-5- نقش کمرین و  CMKLR1در بیولوژی بافت چربی.. 27</p>
<p>2-2-6-  کمرین و التهاب… 28</p>
<p>2-2-7-  ارتباط کمرین  با متابولیسم و چاقی.. 33</p>
<p>2-2-8- کمرین ، هموستاز گلوکز ومقاومت به انسولین.. 35</p>
<p>2-2-9- نقش فعالیت ورزشی در مقاومت انسولینی و دیابت… 37</p>
<p>2-3- پیشینه پژوهش…. 48</p>
<p>2-3-1- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین در داخل کشور 48</p>
<p>2-3-2- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین درخارج از  کشور 53</p>
<p>2-4- جمع بندی و نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………….57</p>
<p>فصل سوم : روش شناسی پژوهش</p>
<p>3-1- مقدمه. 59</p>
<p>3-2- طرح پژوهش…. 59</p>

پایان نامه و مقاله

<p>3-3- آزمودنی ها و نحوه دسته بندی آن ها 59</p>
<p>3-4- نحوه نگهداری و تغذیه آزمودنی ها 59</p>
<p>3-5- نحوه مقاوم به انسولین کردن آزمودنی ها 60</p>
<p>3- 6- برنامه تمرین آزمودنی ها 60</p>
<p>3-7- روش گرد آوری اطلاعات و وسایل اندازه گیری.. 63</p>
<p>3-8- متغیرهای پژوهش…. 64</p>
<p>3-8-1- متغیر مستقل.. 64</p>
<p>2-8-3 متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………..64</p>
<p>3-8-3- متغیر کنترل.. 64</p>
<p>3-9- روش بی هوش کردن آزمودنی ها، جمع آوری و نگهداری پلاسما 64</p>
یک مطلب دیگر :
<p>3-10- روش های آزمایشگاهی اندازه گیری متغیرها 65</p>
<p>3-11-  روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 65</p>
<p>فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش</p>
<p>4-1- مقدمه. 68</p>
<p>4-2-توصیف داده ها 68</p>
<p>4-2-1- مشخصات آزمودنی ها 68</p>
<p>4-2-2- یافته های مربوط به متغیرهای پژوهش…. 69</p>
<p>4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی یافته های پژوهش…. 70</p>
<p>4-3-1- تغییرات وزن آزمودنیها 70</p>
<p>4-3-2- آزمون فرضیه های پژوهش…. 71</p>
<p>4-3-2-1- فرضیه اول.. 71</p>
<p>4-3-2-2- فرضیه دوم. 73</p>
<p>4-3-2-3- فرضیه سوم. 74</p>
<p>4-3-2-4-فرضیه چهارم. 76</p>
<p>4-3-2-5- فرضیه پنجم.. 78</p>
<p>4-4- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………..80</p>
<p>فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری</p>
<p>5-1- مقدمه. 82</p>
<p>5 -2- خلاصه تحقیق.. 82</p>
<p>5-3- بحث و تفسیر نتایج.. 83</p>
<p>5-3-1- بحث و تفسیر تغییرات سطوح پلاسمایی کمرین پس از تمرین مقاومتی.. 83</p>
<p>5-3-2-  تغییرات سطوح پلاسمایی نیم رخ لیپیدی پس از تمرین.. 86</p>
<p>5-3-3- تغییرات سطوح پلاسمایی انسولین وگلوکزومقاومت به انسولین پس از تمرین.. 89</p>
<p>5-4- نتیجه گیری.. 92</p>
<p>5-5-  پیشنهادات… 93</p>
<p>منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..94</p>
<p>پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………….117</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>فهرست جدول ها</p>
<p>جدول 2-1 : آنزیم های مورد نیاز برای تبدیل پروکمرین به فرم کمرین………………………………..22</p>
<p>جدول 2-2: منابع ایزوفرم های کمرین…………………………………………………………………………………….23</p>
<p>جدول 3-6-1- برنامه تمرینی آزمودنی ها ونحوه اضافه باردر جلسات تمرینی……………………….62</p>
<p>جدول 4-1 – وزن نمونه های مورد پژوهش……………………………………………………………………………..68</p>
<p>جدول 4-2- میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش ………………………………..69</p>
<p>جدول 4-3. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یك طرفه فاكتور کمرین در سه گروه……………………………………………………………………………………………………………………………………………72</p>
<p>جدول 4-4.  نتایج حاصل ازروش آماری تحلیل واریانس یك طرفه فاكتورHDL در</p>
<p>سه گروه……………………………………………………………………………………………………………………………………..73</p>
<p>جدول 4-5. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یك طرفه فاكتور LDL در</p>
<p>سه گروه ……………………………………………………………………………………………………………………………………75</p>

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *