2-3تاریخچه پلایومتریک… 14

2-4 بیو مکانیک پلایومتریک… 15

2-6 فازهای تمرینات در روش پلایومتریک… 16

2-7اصول فیزیولوژیک تمرینات پلایومتریک… 17

2-7-1تمرینات پلیومتریک به لحاظ فیزیولوژیکی.. 18

2-8 چرخه کشش-انقباض در تمرینات پلیومتریک… 19

2-8-1 گیرنده های حسی و عمقی.. 20

2-8-2 دوک های عضلانی.. 20

2-8-3اندام های وتری گلژی.. 20

2-9 طبقه بندی تمرینات پلیومتریک… 21

2-10اصول تمرینات پلیومتریک… 22

2-11عملکردورزشکاران. 23

2-12آمادگی جسمانی.. 23

پایان نامه و مقاله

2-13 آمادگی حرکتی.. 24

2-14تمرینات مقاومتی.. 25

2-15 فاکتورهای مورد نظر در طرح ریزی برنامه تمرینات.. 26

2-15-1 حجم تمرین کردن. 26

2-15-2 شدت تمرین.. 26

2-15-3 تعداد تمرینات.. 26

2-15-4تنظیم تمرین.. 27

2-15-5تعداد تکرارها و سرعت.. 27

2-15-6تعداد ست ها 27

2-15-7استراحت.. 27

2-16قدرت.. 28

2-17توان غیر هوازی (بی هوازی) 29

2-18تمرین با وزنه و اجرای پرش… 30

2-19 تمرین مقاومتی و عملکرد دو سرعت.. 32

2-20 تمرین باوزنه و عملکرد چابکی.. 33

2-21 تمرین باوزنه و آمادگی قلبی – عروقی.. 35

2-22 تمرین باوزنه و ترکیب بدنی.. 36

2-23تمرین مقاومتی و انعطاف پذیری.. 36

2-24 زنان و تمرین باوزنه. 36

یک مطلب دیگر :

2-25 پیشینه تحقیق. 37

2-26 تحقیقات خارجی.. 41

3-1مقدمه. 45

3-2روش تحقیق. 45

3-3 جامعه آماری.. 45

3-4 حجم نمونه. 45

3-5 متغیر های تحقیق. 45

3-6ابزار و روش اندازه گیری.. 48

3-8 روش جمع آوری داده‌ها 50

3-9 ملاحظات اخلاقی.. 51

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 51

4-1مقدمه. 54

4-2توصیف داده ها 54

4-3مشخصات فردی شركت‌كنندگان. 54

1-5 مقدمه. 64

2-5 خلاصه تحقیق. 64

3-5 نتایج تحقیق. 65

4-5 بحث و نتیجه گیری.. 65

چکیده

این تحقیق ، پژوهشی نیمه تجربی است که با هدف بررسی و مقایسه تأثیر تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه روی فاکتورهای آمادگی جسمانی تیم ملی کبدی مردان ایران انجام شد. آزمودنی های این پژوهش شامل سی(30) نفر از کبدی کاران نخبه بزرگسال در گروه سنی 26-18 سال كه بطور تصادفی انتخاب و به سه گروه 10نفری شامل دو گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. از دو گروه تجربی یک گروه به انجام تمرینات پلایومتریک و گروه دیگر به انجام تمرینات با وزنه به مدت 8 هفته ، هفته ای 3 جلسه پرداختند .

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *