1-2-سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..6

1-3-فرضیه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………6

1-4-سابقه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7

1-5-ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………….9

1-6-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………..10

1-7-روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………10

1-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………..10

1-9-جامعه ی آماری و تعداد نمونه………………………………………………………………………11

1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………11

1-11-تعریف واژگان………………………………………………………………………………………….12

عدالت فضایی………………………………………………………………………………………………….12

عنوان                                                                       صفحه

تسهیلات عمومی شهری……………………………………………………………………………………12

شهر گرگان………………………………………………………………………………………………………12

فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP………………………………………………………………………..12

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-مفاهیم فضا، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی………………………………………………..15

2-1-1-فضا………………………………………………………………………………………………………15

2-1-1-1-فضا در جغرافیا…………………………………………………………………………………..16

2-1-1-2-فضای شهری……………………………………………………………………………………..18

2-1-2-عدالت…………………………………………………………………………………………………..20

2-1-2-1-عدالت جغرافیایی………………………………………………………………………………..21

2-1-2-2-عدالت محیطی……………………………………………………………………………………22

2-1-2-3-عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………….23

2-1-2-4-عدالت اجتماعی و شهر………………………………………………………………………..25

2-1-2-5-عدالت اجتماعی و برنامه ریزی شهری…………………………………………………….27

2-1-2-6-عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی……………………………………………………………28

2-1-2-7-عدالت اجتماعی و احساس سرزندگی…………………………………………………….30

2-1-2-8-عدالت اجتماعی و توسعه پایدار……………………………………………………………31

2-1-3-عدالت فضایی………………………………………………………………………………………..33

2-1-3-1-عدالت فضایی شهری…………………………………………………………………………..34

2-1-3-2-نابرابری فضایی و اجتماعی در شهرها…………………………………………………….35

عنوان                                                                       صفحه

2-1-4-مکاتب شهری، جغرافیایی و عدالت اجتماعی……………………………………………….38

2-1-4-1-عدالت در یونان باستان………………………………………………………………………..38

2-1-4-2-عدالت اجتماعی و مکاتب شهری…………………………………………………………..40

2-1-4-3-عدالت اجتماعی و آنارشیسم…………………………………………………………………40

2-1-4-4-عدالت اجتماعی و کارکردگرایان…………………………………………………………..41

2-1-4-5-عدالت اجتماعی و رادیکالیسم………………………………………………………………42

2-1-4-6-عدالت اجتماعی و لیبرالیسم………………………………………………………………….44

2-2-تسهیلات شهری………………………………………………………………………………………….46

2-2-1-تسهیلات و خدمات عمومی شهری…………………………………………………………….46

2-2-2-تسهیلات شهری و عدالت فضایی………………………………………………………………48

2-2-3-تسهیلات شهری و دسترسی………………………………………………………………………49

2-2-4-کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………51

2-2-4-1-کیفیت زندگی شهری…………………………………………………………………………..52

2-2-4-2-کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی…………………………………………………………..54

2-2-5-سیستم اطلاعات جغرافیایی……………………………………………………………………….55

2-2-6-فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………….56

2-2-7-خود همبستگی فضایی……………………………………………………………………………..57

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………..59

 

فصل سوم: معرفی محدوده ی مورد مطالعه……………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….61

3-1-تاریخچه……………………………………………………………………………………………………62

عنوان                                                                       صفحه

3-1-1-شهر گرگان در دوره ی قبل از اسلام………………………………………………………….62

3-1-2-شهر گرگان(استرآباد قدیم)در دوره پس از اسلام………………………………………….64

3-1-3-شهر گرگان در دوره معاصر………………………………………………………………………64

3-2-خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر……………………………………………………………..65

3-2-1-موقعیت جغرافیایی شهر……………………………………………………………………………65

3-2-1-1-عوارض طبیعی……………………………………………………………………………………66

3-2-2-توزیع شیب……………………………………………………………………………………………66

3-2-3-زمین شناسی…………………………………………………………………………………………..67

3-2-3-1-خصوصیات تکتونیکی زمین………………………………………………………………….67

3-2-4-خاک…………………………………………………………………………………………………….68

3-2-5-پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………69

3-2-6-منابع آب……………………………………………………………………………………………….69

3-2-6-1-منابع آبهای سطحی………………………………………………………………………………69

3-2-6-2-منابع آبهای زیر زمینی………………………………………………………………………….70

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

3-2-7-شرایط اقلیمی و آب و هوایی……………………………………………………………………70

3-2-7-1-دمای هوا……………………………………………………………………………………………70

3-2-7-2-بارش………………………………………………………………………………………………. 71

3-2-7-3-رطوبت……………………………………………………………………………………………..72

3-2-7-4-سایر شرایط(تابش آفتاب، گرد و غبار)……………………………………………………72

3-3-خصوصیات اقتصادی…………………………………………………………………………………..73

3-3-1-وضعیت اشتغال و فعالیت…………………………………………………………………………73

3-4-خصوصیات جمعتی و اجتماعی…………………………………………………………………….75

3-4-1-خانوار و ترکیب آن…………………………………………………………………………………75

عنوان                                                                       صفحه

3-4-2-ترکیب سنی……………………………………………………………………………………………75

3-4-3-نسبت جنسی………………………………………………………………………………………….77

3-4-4-وضع سواد…………………………………………………………………………………………….79

3-4-5-وضع مهاجرت………………………………………………………………………………………..81

3-5-الگوی توسعه……………………………………………………………………………………………..82

3-6-بررسی سابقه ی تهیه ی طرح های شهری در شهر گرگان…………………………………..82

3-7-وضعیت کمی و کیفی کارکردهای مختلف شهری…………………………………………….83

3-7-1-کاربری مسکونی……………………………………………………………………………………..83

3-7-2-کاربری تجاری……………………………………………………………………………………….84

3-7-3-کارکرد آموزشی……………………………………………………………………………………..85

3-7-4-کارکرد فرهنگی………………………………………………………………………………………85

3-7-5-کارکرد مذهبی………………………………………………………………………………………..86

3-7-6-کارکرد ورزشی………………………………………………………………………………………87

3-7-7-کاربری بهداشتی- درمانی…………………………………………………………………………89

3-7-8-کارکرد اداری…………………………………………………………………………………………90

3-7-9-کارکرد فضای سبز………………………………………………………………………………….91

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………..93

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….95

4-1-تعیین میزان دسترسی نواحی شهر گرگان به تسهیلات عمومی……………………………..96

4-2-تحلیل سلسله مراتبی(AHP)…………………………………………………………………………98

عنوان                                                                       صفحه

4-2-1-آماده سازی و رقومی کردن لایه های اطلاعات مکانی وتهیه ی نقشه ی فواصل

……………………………………………………………………………………………………………………..100

4-2-2-طبقه بندی مجدد نقشه ها بر اساس ارزشگذاری آنها……………………………………104

4-2-2-1-تحلیل دسترسی به خدمات پستی…………………………………………………………109

3-2-2-2-تحلیل دسترسی به جایگاه های سی ان جی و بنزین………………………………..111

یک مطلب دیگر :

4-2-4-تشکیل ماتریس مقایسه ی زوجی  و وزن دهی معیارها با استفاده از نرم افزار

AHP …………………………………………………………………………………………………………..115

4-2-5-تعیین درجه ی سازگاری………………………………………………………………………..119

4-2-6-تلفیق معیارهای وزن گذاری شده و تهیه ی نقشه ی نهایی دسترسی به تسهیلات….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..121

4-3-خودهمبستگی فضایی………………………………………………………………………………..123

4-3-1-ضریب موران……………………………………………………………………………………….123

4-3-2-آماره ی عمومیG………………………………………………………………………………….125

4-3-3-ضریب دو متغیره ی موران……………………………………………………………………..127

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………130

 

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات………………….

5-1-آزمون فرضیه……………………………………………………………………………………………132

5-1-1-فرض اول…………………………………………………………………………………………….132     

5-1-2-فرضیه ی دوم……………………………………………………………………………………….133

5-2-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………135

5-3-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….138

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………….140

عنوان                                                                       صفحه

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………….148

Abstract………………………………………………………………………………………………………..

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

 (3-1)وضعیت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر 1390……………………………………………..73

(3-2) شاغلان بر حسب جنس و گرههای عمده ی فعالیت سال 1390………………………….74

(3-3)جمعیت شهر گرگان بر حسب سن و جنس، سال 1390…………………………………….76

(3-4)نسبت جنسی جمعیت شهر گرگان سال 1390………………………………………………..78

(3-5)نسبت باسوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر در سال 1390……………………………………..80

(3-6)مهاجران وارد شده به شهر گرگان طی سالهای 1385 تا 1390 بر حسب سن و جنس …..                            

……………………………………………………………………………………………………………………….81

 (3-7)طرح های توسعه ی شهری تهیه شده برای شهر گرگان……………………………………83

(3-8)سرانه ی کاربری تجاری شهر گرگان…………………………………………………………….84

(3-9)سرانه ی کاربری فرهنگی شهر گرگان……………………………………………………………86

(3-10)سرانه ی کاربری مذهبی شهر گرگان……………………………………………………………87

(3-11)سرانه ی کاربری ورزشی شهر گرگان…………………………………………………………..88

(3-12)سرانه ی کاربری درمانی شهر گرگان…………………………………………………………..89

(3-13)سرانه ی کاربری اداری- انتظامی شهر گرگان……………………………………………….90

(3-14)سرانه ی کاربری فضای سبز شهر گرگان………………………………………………………91

(4-1)شعاع عملکرد هر یک از کاربریها………………………………………………………………..104

(4-2) طبقه بندی تسهیلات عمومی بر مبنای شعاع عملکرد1……………………………………106

(4-3) طبقه بندی تسهیلات عمومی بر مبنای شعاع عملکرد2……………………………………106

(4-4) مطلوبیت دسترسی به نواحی شهر گرگان بر مبنای مساحت و درصد………………..113

(4-5) مقیاس کمی برای مقایسه ی زوجی معیارها…………………………………………………116

(4-6) جدول مقایسه ی زوجی…………………………………………………………………………..118

عنوان                                                                       صفحه

(4-7) اوزان اختصاص داده شده به هر یک از تسهیلات…………………………………………119

 (4-8) مقدار RI پیشنهادی ساعتی………………………………………………………………………120

 (4-9)میزان مطلوبیت نواحی شهر گرگان به لحاظ دسترسی به کلیه ی تسهیلات عمومی

…………………………………………………………………………………………………………………….122

فهرست اشکال و نمودار

عنوان                                                                       صفحه

(2-1)شكل انواع خودهمبستگی فضایی………………………………………………………………….58

 (3-1)نمودار بارش ماهیانه ی شهر گرگان……………………………………………………………..71

 (3-2)جمعیت شهر گرگان بر حسب سن و جنس سال 1390…………………………………….77

(3-3)نسبت جنسی جمعیت شهر گرگان در سال 1390……………………………………………..79

(3-4)نمودار نسبت باسوادی جمعیت 6 ساله و بیشترسال 1390…………………………………80

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                       صفحه

 (3-1)مسیر دیوار تدافعی گرگان…………………………………………………………………………..63

(3-2)موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان…………………………………..65

 (3-3)كاربری های شهر گرگان در وضعیت موجود………………………………………………..92

(4-1) توزیع فضایی تسهیلات عمومی شهر گرگان………………………………………………….97

(4-2) فاصله از دبستان……………………………………………………………………………………..100

(4-3) فاصله از دبیرستان…………………………………………………………………………………..100

(4-4) فاصله از مدارس راهنمایی……………………………………………………………………….101

(4-5) فاصله از بیمارستان………………………………………………………………………………….101

(4-6) فاصله از پارک……………………………………………………………………………………….101

(4-7) فاصله از کتابخانه……………………………………………………………………………………101

(4-8) فاصله از مجموعه های ورزشی…………………………………………………………………102

(4-9) فاصله از کلانتریها…………………………………………………………………………………..102

(4-10) فاصله از مساجد……………………………………………………………………………………102

(4-11) فاصله از مراکز آتش نشانی…………………………………………………………………….102

(4-12) فاصله از مراکز پستی……………………………………………………………………………..103

(4-13) فاصله از جایگاههای سی ان جی……………………………………………………………..103

(4-14) فاصله از جایگاههای بنزین……………………………………………………………………..103

(4-15)نقشه دسترسی به دبستان ها……………………………………………………………………..106

(4-16) نقشه دسترسی به مدارس راهنمایی………………………………………………………….106

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *