« تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از خطاهای شغلی پزشک »

دانلود پایان نامه

چکیده:

در این تحقیق با عنوان « تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از خطاهای شغلی پزشک » ، پژوهشگر می کوشد پس از بیان تحولات مسئولیت مدنی پزشک در بستر تاریخ، ماهیت این مسئولیت را از حیث قهری یا قراردادی بودن مطالعه نموده، با بهره گیری از مطالعات تجربی و عرفی و قواعد گرایش بین رشته ای حقوق و اقتصاد به ویژه مفاهیم اقتصاد خرد مانند قانون عرضه و تقاضا، قیمت تقصیر، تنظیم بازار ، منحنی های بی تفاوتی و نقاط تعادل، ضمن تعیین کارآمدترین قاعده حقوقی در خصوص مبنای مسئولیت مدنی حرفه ای پزشک از بین قواعد سنتی ( مسئولیت مبتنی بر تقصیر، فرض تقصیر، مسئولیت مطلق و عدم مسئولیت ) و ذکر منابع مسئولیت به این سؤالات پاسخ دهد که آیا جبران خسارت معنوی ناشی از خطاهای شغلی پزشکی واجد کارآیی اقتصادی است؟ احصای خطاهای پزشکی چه تأثیری بر میزان احتیاط پزشکان دارد؟ آیا مسئولیت پزشک ناشی از افعال سایر کادر درمان از حیث قواعد کارآیی قابل توجیه است؟ معیار بهینه برای تعیین میزان خسارت زیان دیده چیست؟ نافذ دانستن شرط برائت چه تأثیری بر سطح مراقبت پزشکان خواهد داشت؟ و…

واژگان کلیدی:

تحلیل اقتصادی، مسئولیت مدنی، خطاهای شغلی پزشک، کارآیی.

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment