تحقیق حقوق : ثبت اسناد و املاک – قسمت 10

دانلود پایان نامه

اول آن که ،استخدام کننده باید سر دفتر را به خواندن ،فهمیدن و یا گرفتن قوانین ایالتی که برای او ضروری است ،ترغیب کند . جهل نسبت به قواعد و قوانین ثبتی در قبال بی احتیاطی یا رفتار خلاف قانون عذر محسوب نمی شود متاسفانه تنها 6ایالت ،آموزش سردفتر و امتحان گرفتن از او را ضروری می دانند. بنابراین استخدام کننده خود ،بایستی ،آموزش ،امتحان و یادگیری را به کارآموزان جهت تصدی شغل سردفتری برعهده گیرد.

دوم آن که استخدام کننده باید سردفتر را ملزم کند تا از کسی که می خواهد سند ثبت شده را امضا کند بخواهد دو سند تعیین هویت ارائه کند. اسناد تعیین کننده هویت باید در بردارنده امضا و عکس شخص باشند. این امر موجب می شود تا نظر شخصی سردفتر در تعیین این که آیا صرف شناختن شخص برای ثبت سند کافی است یا خیر کنار گذاشته شود.

سوم آن که استخدام کننده باید مقرر بدارد که سردفتر تمامی دفاتر اقدامات ثبتی را که به عنوان سردفتر انجام می دهد نگه دارد. دفاتر باید برای بازنگری توسط استخدام کننده در دسترس بوده و استخدام کننده باید به طور دوره ای و مرتب دفاتر را جهت تطبیق با تشریفات اداری ،بررسی و علامت گذاری کند. همچنین دفاتر باید در بردارنده اطلاعات اساسی زیر باشند :

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

  • تاریخ ،ساعت و نوع اقدام انجام گرفته
  • نوع سندی که نزد سردفتر تصدیق شده یا به ثبت رسیده است.
  • امضای هر شخصی که سند ثبت شده را امضا کرده است.

علاوه بر آن سردفتر باید نوع سند تعیین هویتی که اشخاص برای ابراز هویت خویش به سردفتر ارائه کرده اند در دفاتر ثبت کند. در پایان سردفتر باید اشخاصی که سند را امضا کرده اند ملزم کند تا سند و دفاتر ثبتی را اثر انگشت زنند.

استخدام کننده نیازمند آن است گام های متعارفی برداشته تا مطمئن شود که سردفتر او کاملا به وظایف قانونی اش پایبند است . اگر چه تقریبا بسیاری از استخدام کنندگان همیشه به بازرسی اسناد ثبت شده نمی پردازند ولی پایبندی و اعمال کامل قوانین ثبتی ایالات استخدام کننده را مجبور می سازد تا به جای کارهای دیگر سیاستهای خود را جهت جلوگیری از بی احتیاطی سردفتر مجددا به کار گیرد. بنابراین ارائه تشریفات و دستورالعمل ها به صورت شفاف و روشن توسط استخدام کننده به سردفترانش امری ضروری به شمار می آید. حرفه ها و مشاغل ضروری است. بر همین اساس سردفتر همانند سردفتر محتاط و متعارف عمل کرده و اقدامات او مطابق با قانون و مقررات باشد .خودداری از عمل براساس معیار احتیاط سردفتر را در معرض مسئولیت شخصی خسارات ناشی از رفتار خلاف قانون قرار می دهد. استخدام کننده سردفتر نیز در قبال بی احتیاطی او مسئول است مشروط بر آن که اقدام سردفتر داخل در چهارچوب موضوع باشد. بنابراین استخدام کنندگان که به سردفترانشان اجازه ثبت اسناد را می دهند باید آئین و روشی فراتر از الزامات قانونی وضع نموده تا مطمئن شوند که آنها معیار احتیاط را نقض نخواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

1- سر دفتر اسناد رسمی 77 بناب و عضو هیئت علمی دانشگاه . نویسنده جرالد بدکن و جوانی . زد. الف ترجمه : علی رضایی مصطفی السان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی – دفتر اسناد رسمی 27 کرج
فهرست

 

Leave a comment