تجزیه و بررسی داده ها پایان نامه نقش مدیریت در تعمیرات و ایمنی راه ها

دانلود پایان نامه

3-1       مقدمه

نتیجه­گیری مطلوب، حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی است که بر مبنای سوال اصلی تحقیق گردآوری شده است. بنابراین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند تحقیق علمی، یکی از پایه­های اصلی هر مطالعه و بررسی است. هدف از تجزیه و تحلیل، درآوردن داده­ها به شکل قابل فهم و تفسیر است. مفاهیم و ابزارهای آماری به صورت صریح یا ضمنی بخشی از فرآیند اکثر تحقیقات را تشکیل می­دهند. نقش این مفاهیم و ابزارها را می‌توان هنگام تصمیم‌گیری در مورد گزینش آزمودنی‌ها، جایگزینی آنها در گروه‌های مختلف، توصیف داده‌های جمع‌آوری‌شده و تعمیم یافته‌های حاصل از مطالعه، مشاهده کرد. بنابراین در تحقیق رفتاری، روش‌های آماری چندین نقش مرتبط با هم ایفا می‌کنند(بازرگان، 1376). در این فصل داده­های حاصل از پرسشنامه­های تکمیل شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و یافته­های حاصل از آن در دو بخش مجزا ارائه شده است. در بخش اول تلاش شده است با کمک آمار توصیفی اطلاعات مربوط به سیمای آزمودنی­ها ارائه گردد و در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی فرضیه­های مطرح شده در فصل اول مورد آزمون قرار گرفته است. نظر به این­که اطلاعات جمع­آوری شده به صورت غیر کمی می­باشند، در مرحله اول این اطلاعات باید به اطلاعات کمی تبدیل و در مرحله بعدی این اطلاعات با استفاده از روش­های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار ­گیرند.

 

3-2       آمار توصیفی

آمار توصیفی به مجموعه روش‌هایی اطلاق می­شود که برای جمع­آوری، خلاصه­کردن، طبقه­بندی و توصیف حقایق عددی به‌کار می­رود. در واقع این آمار، داده­ها و اطلاعات پژوهش را توصیف کرده و طرح یا الگوی کلی از داده­ها برای استفاده سریع و بهتر از آنها به دست می­دهد. در آمار توصیفی بعد از جمع­آوری داده­ها هدف این است که در زمان کمتر و با دقت بیشتر نتایج آنها مشاهده شود(دواس،1991،ترجمه نائینی، 1383). در ادامه آمار توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت­شناسی آزمودنی­ها و سؤالات پرسشنامه ارائه می­گردد.

3-2-1    توصیف داده­های جمعیت شناختی

قسمت اول پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان، شامل جنسیت، وضعیت تاهل، سن، تحصیلات، میزان درآمد، سمت شغلی تجربه کاری می­باشد. جدول 4-1 یافته­های مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان را نشان می­دهد.

3-2-1-1 جنسیت

اولین سوال مشخصات فردی پرسشنامه مربوط به جنسیت پاسخگویان می­باشد. داده­های این سوال، پاسخگویان را در دو گروه مختلف، طبقه بندی می­کند که فراوانی آن­ها را در جدول Error! No text of specified style in document.‑1مشاهده می­کنید. با توجه به جدول 87.69 درصد از پاسخگویان مرد و 12.31درصد زن هستند

منبع اصلی : مرجع دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

Leave a comment