1-7-1-3- سن مادر زمان زایش                                                                                            13

1-7-1-4- نوع تولد بره                                                                                                       13

1-7-1-5- وزن تولد بره                                                                                                      14

1-7-1-6- جنس بره                                                                                                          15

1-7-2- برآورد پارامترهای ژنتیکی مؤثر بر زنده­مانی                                                                     20

1-8- اهمیت برآورد پارامترهای ژنتیکی در اصلاح دام                                                                    23

1-8-1- مدل تجزیه                                                                                                           24

1-8-2- صفات آستانه­ای یا دسته بندی شده                                                                             24

1-8-3- مدل آستانه­ای                                                                                                       26

1-8-4- روش بیزی                                                                                                            28

1-8-5- برآورد اجزای واریانس                                                                                               29

1-9- استنتاجات بیزی                                                                                                        30

1-9-1- استنباط آماری                                                                                                       30

1-9-2- استنباط بیزی                                                                                                        30

1-9- 3- اجرای استنباط بیزی                                                                                               32

1-9-4- نمونه­گیری گیبس                                                                                                   33

1-9-4-1- اجرای نمونه­گیری گیبس                                                                                       33

1-9-5- کاربرد آنالیز بیزی در اصلاح دام                                                                                   35

1-10- روش حداکثر درست نمایی (REML)                                                                            35

 

فصل دوم: مواد و روش­ها

2-1- داده­ها و اطلاعات مورد استفاده                                                                                       37

2-2- نحوه انتقال اطلاعات به رایانه                                                                                         37

2-3- آماده­سازی داده­ها                                                                                                       37

2-4- تشكیل فایل شجره برای تجزیه                                                                                      38

2-4-1- فایل شجره برای تجزیه وتحلیل یک صفته و دوصفته                                                         38

2-4-2- فایل مشاهدات برای تجزیه و تحلیل یک متغیره                                                               39

2-4-3- تجزیه تحلیل دو متغیره                                                                                            39

پایان نامه

2-4-4- فایل مشاهدات برای تجزیه و تحلیل دوصفته                                                                   39

2-5- نرم افزاهای انجام تجزیه ژنتیكی و غیر ژنتیکی                                                                                    39

2-6- مدل­های مورد استفاده برای تجزیه ژنتیکی طول عمر و اوزان بدن                                         40

2-7- فرمول اطلاعات آکایک                                                                                                  41

2-8- تجزیه با استفاده از مدل تجزیه زنده­مانی                                                                           41

2-9- اجرای روش بیزی با استفاده از نمونه­گیری گیبس                                                                 43

فصل سوم: بحث و نتایج

3-1- دلایل حذف بره­ها                                                                                                      45

3-2- بررسی عوامل ثابت مؤثر بر صفات طول عمر و زنده­مانی                                                         48

3-2-1- سن مادر زمان زایش                                                                                                            50

یک مطلب دیگر :

3-2-2- نوع تولد                                                                                                               50

3-2- 3- سال تولد                                                                                                                        51

3-2-4- ماه تولد                                                                                                               52

3-2-5- جنس بره                                                                                                             53

3-2-6- اوزان بدن                                                                                                             53

3-3- بررسی عوامل ثابت مؤثر بر اوزان بدن                                                                               57

3-4- برآورد پارامتر­های ژنتیکی تک صفتی                                                                                62

3-4-1- برآورد پارامتر­های ژنتیکی تک صفتی طول عمر                                                                62

3-4-2- برآورد پارامترهای ژنتیکی تک صفتی اوزان بدن                                                                64

3-5- تجزیه به روش بیزی                                                                                                   67

3-5-1- تجزیه تک صفتی زنده­مانی با استفاده از مدل آستانه­ای و روش بیزی                                      67

3-5-2- تجزیه دو صفتی میان صفات زنده­مانی در سنین مختلف با استفاده از مدل آستانه­ای و روش بیزی                     75

3-5-3- تجزیه دو صفتی میان صفات زنده­مانی در سنین مختلف و وزن تولد با استفاده از مدل خطی- آستانه­ای             و روش بیزی                                                                                                                77

3-6- برآورد وراثت پذیری زنده­مانی با استفاده از مدل حیوانی ویبول                                                 79

3-7- نتیجه گیری کلی                                                                                                       81

3-8- پیشنهادات                                                                                                               82

منابع                                                                                                                              84

 

جدول1-1- اثر عوامل جنس، نوع تولد، سن مادر، سال تولد، فصل تولد و وزن تولد بر صفات زنده­مانی برخی        نژادهای داخلی و خارجی          19

جدول1-2- اثر پارامتر­های ژنتیکی صفت زنده­مانی در برخی نژادهای مختلف                                       22

جدول2-1- اطلاعات مربوط به وزن تولد، طول عمر و زنده­مانی بره­ها از تولد تا یکسالگی                         38

جدول2-2- خلاصه­ای از اطلاعات شجره                                                                                                38

جدول 3-1- توزیع علل حذف بره­ها                                                                                        45

جدول3-2- میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد طول عمر به تفکیک عوامل ثابت مختلف                                 49

جدول3-3- نسبت خطر و معنی داری اثرات مؤثر بر زنده­مانی از تولد تا 2 ماهگی                                   54

جدول3-4- نسبت خطر و معنی داری اثرات مؤثر بر زنده­مانی از تولد تا 3 ماهگی                                   55

جدول3-5- نسبت خطر و معنی داری اثرات مؤثر بر زنده­مانی از تولد تا 6 ماهگی                                   55

جدول3-6- نسبت خطر و معنی داری اثرات مؤثر بر زنده­مانی از تولد تا 9 ماهگی                                   56

جدول3-7- نسبت خطر و معنی داری اثرات مؤثر بر زنده­مانی از تولد تا یک سالگی                                56

جدول3-8- میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد وزن تولد به تفکیک عوامل ثابت مختلف                                  59

جدول3-9- میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد وزن 3 ماهگی به تفکیک عوامل ثابت مختلف                60

جدول3-10- میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد وزن 6 ماهگی به تفکیک عوامل ثابت مختلف              61

جدول3-11- پارامترهای ژنتیکی حاصل ازآنالیز  مدل­های خطی صفت طول عمر                                  63

جدول3-12- پارامترهای ژنتیکی حاصل از آنالیز  مدل­های تک­صفته برای صفت وزن تولد                            65

جدول3-13- پارامترهای ژنتیکی حاصل از آنالیز  مدل­های تک­صفته برای صفت وزن 3 ماهگی                                   66

جدول3-14- پارامترهای ژنتیکی حاصل ازآنالیز  مدل­های تک­صفته برای صفت وزن 6 ماهگی                                    67

جدول3-15- برآورد پسین مولفه­های واریانس، وراثت­پذیری و همبستگی بین آثار مستقیم و مادری برای صفت        زنده­مانی از تولد تا 60 روزگی (S1) با استفاده از تجزیه مدل آستانه­ای و روش بیزی                           70

جدول3-16- برآورد پسین مولفه­های واریانس، وراثت­پذیری و همبستگی بین آثار مستقیم و مادری برای صفت         زنده­مانی از تولد تا 90 روزگی (S2) با استفاده از تجزیه مدل آستانه­ای و روش بیزی                           71

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *