2-8- فرضیه های پژوهش… 51
2-9- مدل مفهومی پژوهش… 52
فصل سوم: روش تحقیق.. 53
3-1- مقدمه. 54
3-2- روش پژوهش… 54
3-3- جامعه آماری.. 54
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 54
3-5- روش های جمع آوری اطلاعات.. 55
3-6- پرسشنامه سرمایه روانشناختی.. 55
3-6-1- روایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی.. 55
3-6-2- پایایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی.. 56
3-6-3- روش نمره گذاری پرسشنامه سرمایه روانشناختی.. 56
3-7- پرسشنامه سرمایه اجتماعی.. 57
3-7-1- روایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی.. 57
3-7-2- پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی.. 57
3-7-3- روش نمره گذاری پرسشنامه سرمایه اجتماعی.. 58
3-8- پرسشنامه عملکرد کارکنان. 58
3-8-1- روایی پرسشنامه عملکرد کارکنان. 58
3-8-2- پایایی پرسشنامه عملکرد کارکنان. 58
3-8-3- روش نمره گذاری پرسشنامه عملکرد کارکنان. 59
3-9- فنون پردازش داده ها 59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 60
4-1- مقدمه. 61
4-2- آمار توصیفی: 62
4-2-1  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر جنس… 62
4-2-3  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت تاهل. 64
4-2-4  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر میزان تحصیلات.. 65
4-2-5  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سابقه کار. 66
4-2-6  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سرمایه روانشناختی.. 67
4-2-7  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سرمایه اجتماعی.. 68
4-2-8  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر عملکرد کارکنان. 69
4-3- بررسی فرضیه های پژوهش… 70
فرضیه اصلی: 70
فرضیه های فرعی.. 74
فرضیه شماره یک : اعتماد به نفس کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 74
فرضیه شماره دو: امیدواری کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 76
فرضیه شماره سه : انعطاف پذیری کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 78
فرضیه شماره چهار : خوش بینی کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 80
فرضیه شماره پنج : اعتماد پذیری کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 82

پایان نامه و مقاله

فرضیه شماره شش : پایبندی به اخلاقیات کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 84
فرضیه شماره هفت : مشارکت  کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 86
فرضیه شماره هشت : تعهد سازمانی کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 88
تحلیل مسیر. 90

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 95
5-1- مقدمه. 96
5-2- بحث و نتیجه گیری.. 96
5-3-. نتیجه گیری كلی.. 96
5-4- بحث و بررسی.. 97
v               فرضیه اصلی: 97
v               فرضیه فرعی اول: 97
v               فرضیه فرعی دوم. 98
v               فرضیه فرعی سوم. 99
v               فرضیه فرعی چهارم. 99
v               فرضیه فرعی پنجم. 100
v               فرضیه فرعی ششم. 101
v               فرضیه فرعی هفتم. 102
v               فرضیه فرعی هشتم. 102
5-5- پیشنهادهای کاربردی پژوهش… 103
5-6- پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی.. 104
5-7- محدودیت های پژوهش… 104
فهرست منابع.. 106
الف: منابع فارسی.. 106
ب: منابع لاتین.. 108
پیوست 1.. 109
پیوست 2.. 111
پیوست 3.. 115

فهرست جداول
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول 3-1. عوامل پرسشنامه سرمایه روانشناختی.. 55
جدول 3-2. روایی و پایایی مقیاس سرمایه روانشناختی.. 56
جدول 3-3. عوامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی.. 57
جدول 3-4. روایی و پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی.. 58
جدول شماره(4 – 1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرجنس… 62
جدول شماره(4 – 2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسن.. 63
جدول شماره(4 – 3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیروضعیت تاهل. 64
جدول شماره(4 – 4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرمیزان تحصیلات.. 65
جدول شماره(4 – 5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسابقه کار. 66
جدول شماره(4 – 6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه روانشناختی.. 67
جدول شماره(4 – 7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه اجتماعی.. 68
جدول شماره(4 – 8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرعملکرد کارکنان. 69
جدول شماره ( 4 -9) :  نتایج آزمون دوربین واتسون. 70
جدول شماره ( 4 – 10) :  جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد کارکنان. 71
جدول شماره ( 4 – 11) :  جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته. 71
جدول شماره ( 4 -12) :  نتایج آزمون دوربین واتسون. 72
جدول شماره ( 4 – 13 ) :  جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد کارکنان. 73

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

جدول شماره ( 4 – 14) :  جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته. 73
جدول شماره ( 4 -15) :  نتایج آزمون دوربین واتسون. 74
جدول شماره ( 4 – 16 ) :  جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد. 75
جدول شماره ( 4 – 17) :  جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته. 75
جدول شماره ( 4 -18) :  نتایج آزمون دوربین واتسون. 76
جدول شماره ( 4 – 19 ) :  جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد. 77
جدول شماره ( 4 – 20) :  جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته. 77
جدول شماره ( 4 -21) :  نتایج آزمون دوربین واتسون. 78
جدول شماره ( 4 – 22 ) :  جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد. 79
جدول شماره ( 4 – 23) :  جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته. 79
جدول شماره ( 4 -24) :  نتایج آزمون دوربین واتسون. 80
جدول شماره ( 4 – 25 ) :  جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد. 81
جدول شماره ( 4 – 26) :  جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته. 81
جدول شماره ( 4 -27) :  نتایج آزمون دوربین واتسون. 82
جدول شماره ( 4 – 28) :  جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد. 83
جدول شماره ( 4 -30) :  نتایج آزمون دوربین واتسون. 84
جدول شماره ( 4 – 31) :  جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد. 85
جدول شماره ( 4 – 32) :  جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته. 85
جدول شماره ( 4 -33) :  نتایج آزمون دوربین واتسون. 86
جدول شماره ( 4 – 34 ) :  جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد. 87
جدول شماره ( 4 – 35) :  جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته. 87
جدول شماره ( 4 -36) :  نتایج آزمون دوربین واتسون. 88
جدول شماره ( 4 – 37 ) :  جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد. 89
جدول شماره ( 4 – 38) :  جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته. 89
جدول شماره (4 -39) :  نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره  کارایی عملکرد کارکنان. 90
جدول شماره (4 -40):  جدول تحلیل واریانس چند متغیره کارایی عملکرد کارکنان. 90
جدول شماره (4 -41):  جدول سطح معنی داری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته. 90
جدول شماره(4 -42)  :  نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره  سرمایه روانشناختی.. 90
جدول شماره (4 -43)   جدول تحلیل واریانس چند متغیره سرمایه روانشناختی.. 91
جدول شماره(4 -44)   جدول سطح معنی داری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته. 91
جدول شماره (4 -45)  :  نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره  سرمایه اجتماعی.. 91
جدول شماره (4 -46):  جدول تحلیل واریانس چند متغیره سرمایه اجتماعی.. 91
جدول شماره (4 -47)   جدول سطح معنی داری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته. 92

فهرست شكل ها
عنوان                                                                                                      صفحه
شکل شماره (1): مدل مفهومی و تجربی پژوهش… 52
شكل 4-1 مدل تجربی عوامل موثر برکارایی عوامل کارکنان. 94

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار شماره(4 – 1): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرجنس… 62
نمودار شماره(4 – 2): درصد پاسخگویان بر حسب متغیرسن.. 63
نمودارشماره(4 – 3): درصد پاسخگویان بر حسب متغیروضعیت تاهل. 64
نمودار شماره(4 – 4): درصد پاسخگویان بر حسب متغیرمیزان تحصیلات.. 65
نمودار شماره(4 – 5): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسابقه کار. 66
نمودار شماره(4 – 6): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه روانشناختی.. 67
نمودار شماره(4 – 7): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه اجتماعی.. 68
نمودار شماره(4 – 8): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه روانشناختی.. 69

چکیده
امروزه یکی از مسائلی که مدیران با آن روبرو هستند بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه افزایش کارایی و بهره وری سازمان می باشد. در تحقیق حاضر از بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد کارکنان، به عوامل سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی پرداخته شده است. این پژوهش براساس هدف، جزء پژوهش های بنیادی و از نظر گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی، غیر آزمایشی است.
هدف از این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده سرمایه اجتماعی بر تاثیر سرمایه روانشناختی بر کارایی عملکرد کارکنان در شرکت تولیدی صنعتی فراسان می باشد. ابزار پژوهش دو پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی و ارزیابی عملکرد و یک پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی می باشد، با توجه به اینکه پرسشنامه های استاندارد قبلا در مطالعات مختلف استفاده گردیده است بیشتر به اعتبار و پایایی پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از روشهای مطالعه مقدماتی، اعتبار صوری و برای تعیین پایایی نیز از زوش آلفای کرونباخ استفاده شده است، كه این پرسشنامه ها بین 120 نفر از كاركنان شركت تولیدی صنعتی فراسان توزیع گردید داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزارSpss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تحلیل آماری پژوهش از رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. سپس آزمون فرضیه، مشخص گردید نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی بر تاثیر سرمایه روانشناختی بر کارایی عملکرد کارکنان معنی دار نبود.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه روانشناختی، کارایی عملکرد کارکنان و شرکت تولیدی صنعتی فراسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *