3-8-3- سیستم پیاده سازی.. 52
3-9-3- TQM : 63
3-9-4- JIT : 63
3-9-5- WCM : 65
فصل چهارم. 68
4-1 مقدمه. 69
4-2- محاسبات MRP. 72
4-2-1- الگوریتم -محاسبات MRP. 72
4-3-  ساختار چند سطحی عمودی و افقی.. 74
4-3-1-  تبدیل تقاضای ناخالص به خالص…. 76
4-4انتقال دادن پیش زمان تولید. 78
4-5- نمودار MRP. 79

مقالات و پایان نامه ارشد

4-5-1- پریود های زمانی Time  Buckets. 81

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-5-2- هماهنگی زمانی.. 81
4-5-3- علامت گذاری پایین ترین سطح BOM… 81
4-6- تعیین اندازه دسته های تولیدی(Lot sizing). 82
4-6-1- اندازه دسته ثابت… 82
4-6-5- بالانس کردن قطعه پریود (PPB) Part period balancing. 88
4-6-6- روش (Period order quantity). 89
4-7- ذخیره احتیاطی و زمان احتیاطی.. 91
4-8- (Firm planned orders). 93
4-9- PEGGING.. 93
4-10- MRP در برابر نقطه سفارش… 97
4-11- کنترل تولید با حلقه بسته Closed loop manufacturing control 98
4-12- کاربرد MRP در برنامه ریزی تولید. 102
فصل پنجم. 107
5-1- نتیجه گیری و جمع بندی.. 108


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *