2 –32       –   مدل سبک تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………………48
2 –33       –   تصمیم گیری شهودی چند وجهی  …………………………………………………………………………………………………………….49
2 –34       –   انواع سبک های تصمیم گیری  ………………………………………………………………………………………………………………….52
2 –35       –   مدیر بعنوان کارآفرین…………………………………………………………………………………………………………………………………53
2 –36       –   تصمیم گیری مدیران  کارآفرین    ……………………………………………………………………………………………………………..55
فهرست مطالب                                                                                                                                             صفحه
پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
فصل سوم   :  روش اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 58
3 – 1 –  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
3 –2       –   نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
3 –3       –   جامعه  پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………59
3 –4       –   نمونه  پژوهش و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………..60
3 –5       –   فرآیند اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..60
3 –6       –   ابزار گرد آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3 –7       –   اسناد و مدارک …………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3 –8       –  تعیین اعتبار و پایایی ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………62
3 –9       –   تحلیل پرسشنامه تحقیق بر اساس نوع تصمیم گیری …………………………………………………………………………………….64
فصل چهارم   :  تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………. 67

پایان نامه

4 – 1       –   مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
4 – 2       –   توصیف و تحلیل داده های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..68
4 –3        –   آزمون فرضیه ها و یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………68
فصل پنجم    :  نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………………………………………………….…………73
5 – 1        –   مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
5 – 2        –    نتایج  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
5– 3         –   تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….78
5 –4         –   پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
5 –5         –   پیشنهادات برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………………………………………………………..80
منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………..……….……………………………………………….81
ضمائم و پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..86
چکیده لاتین  ……………………………………………………………………………………………………..……….……………………….89
فهرست جداول                                                                                                                                            صفحه
مدل تحقیق      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
جدول شماره  ‏3‑1  –   ضرایب پایایی پرسشنامه  سبک های عمومی تصمیم گیری………………………………………………………………..63
جدول شماره ‏3‑2   –   تحلیل پرسشنامه تحقیق بر اساس نوع تصمیم گیری………………………………………………………………………….64
جدول شماره 4 –1  –   سبک غالب تصمیم گیری مدیران ……………………………………………………………………………………………………69
جدول شماره 4 –2  –   رابطه بین سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران ………………………………………………………………………….69
جدول شماره 4 –3  –   مقایسه تصمیم گیری مدیران زن و مرد  ………………………………………………………………………………………….70

یک مطلب دیگر :

جدول شماره 4 4  –   مقایسه سبک های تصمیم  گیری مدیران با سوابق مختلف ………………………………………………………………71
جدول شماره 4 5   –   مقایسه سبک تصمیم گیری شهودی بر  اساس سوابق مختلف …………………………………………………………72

چکیده   : 
تصمیم گیری جوهره اصلی فعالیت های مدیران است . سبک تصمیم گیری مدیر می تواند تعیین کننده یک موفقیت بزرگ یا شکست تمام عیار برای سازمان باشد . هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای شیوه های تصمیم گیری مدیران می باشد . روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی  ،  پیمایشی می باشد . جامعه آماری شامل کلیه  مدیر ان  فعال در بخش های دولتی و خصوصی  شهر هشتگرد می باشد، که شامل 166 نفر می باشند.نمونه آماری تحقیق  116  نفر از مدیران سازمان های مختلف می باشد .جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از  پرسشنامه محقق ساخته  استفاده گردید که پایایی این پرسشنامه آلفای کرونباخ  برای سبک تصمیم گیری عقلانی برابر 0.77  ، تصمیم گیری شهودی برابر 0.78،  تصمیم گیری وابستگی برابر  0.76، تصمیم گیری آنی برابر 0.86 و تصمیم گیری اجتنابی برابر  0.83 بدست آمد.نتایج نشان داد که سبک غالب تصمیم گیری مدیران  ، سبک تصمیم گیری آنی است. یافته ها حاکی از آن است که در هیچ یک از سبک های تصمیم گیری مدیران بر اساس رشته تحصیلی و جنسیت تفاوت وجود ندارد .  اما بین مدیران با سوابق مختلف در سبک تصمیم گیری شهودی تفاوت وجود دارد در حالی که در دیگر سبک ها این تفاوت مشاهده نگردید. همچنین بین سبک های تصمیم گیری عقلانی و وابستگی، آنی و شهودی و اجتنابی و وابستگی تفاوت وجود دارد.
واژه های کلیدی : شیوه های تصمیم گیری مدیران ، تصمیم گیری عقلانی  ، تصمیم گیری شهودی ، تصمیم گیری اجتنابی ، تصمیم گیری آنی  ،  تصمیم گیری وابستگی
  
 فصل اول   :  کلیات تحقیق
     1 –  مقدمه
آیا تصمیم گیری، پدیده عجیب و ناشناخته ایست یا آنکه کار راحت و ساده ایست؟ هنوز معلوم نیست که چگونه، چه موقع و کجا تصمیم ساخته و پرداخته می شود. بقول مدیر عامل شرکت جنرال موتورز “اغلب سخت است که بگویم که چه کسی و چه موقعی تصمیم گرفته است و حتی چه کسی مبداء تصمیم بوده است. غالبا من نمی دانم در جنرال موتورز چه موقع تصمیم گرفته می شود ؟ من بخاطر نمی آورم که در یک جلسه کمیته ای بوده باشم و مسائل به رای گیری گذارده شود. معمولا یک نفر مسائل را خلاصه می نماید. دیگران با تکان دادن سر یا ابراز نظر خود به تدریج به اجماع می رسند”.  اگرچه افلاطون روح انسانی را به ارابه ای تشبیه کرده است که توسط دو اسب خرد و احساس به حرکت می آید، اما در قرون اخیر دانشمندان به خرد بیشتر بها داده و از احساسات به عنوان بخشی که مانع خردورزی است یاد نموده اند.
در تصمیم گیری تا کنون این عقیده بیشتر مطرح بوده است که انسان در تصمیمات خود ، آنجا که سخن از نفع و ضرر است، کاملا عقلایی و بدور از احساسات عمل می نماید. دانشمندان مدیریت و اقتصاد از دانشمندان پزشکی و روانشناسی خواسته اند که امکان اینکه بشود متوجه شد که کدام بخش از مغز کار تصمیم گیری را انجام می‌دهد را مد نظر قرار دهند.  بعنوان مثال، ذهن بشری موضوع ارزش مورد انتظار در حوادث آینده در اقتصاد را مورد محاسبه قرار می دهد. اینکه یک فرد در بازار بورس سرمایه گذاری می کند و یا هزینه بیمه عمر را پرداخت می نماید، بستگی به آن دارد که آن فرد چگونه آینده را در نزد خود تصویر نموده و به حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد چه مقدار وزن بدهد. ممکن است که شما ارزش مورد انتظار بیمه عمر را با اینکه کم است بیشتر مورد توجه قرار دهید، زمانی که فکر میکنید با احتمال زیاد قبل از بازنشستگی شما، قیمت سهام کاهش پیدا خواهد نمود. تصمیم گیری تحت تاثیر تعدادی از عوامل است، از جمله:
الف –  عوامل عقلایی:
منظور، عوامل قابل اندازه گیری از قبیل هزینه، زمان، پیش بینی ها و غیره می باشد. یک تمایل عمومی وجود دارد که بیشتر بدین عوامل پرداخته و عوامل غیر کمی را از یاد ببریم.
ب –  عوامل روانشناختی:
مشارکت انسان در پدیده تصمیمگیری روشن است. عواملی از قبیل شخصیت تصمیم گیر، توانائی های او، تجربیات، درک، ارزشها، آمال و نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیم گیری می باشند.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *