3-2-2- محاسبه اندوکتانسهای ماشین با استفاده از توابع سیم پیچ.. 31
3-3- شبیه سازی ماشین القایی.. 34
3-3-1- معادلات یک ماشین الکتریکی با m سیم پیچ استاتور و n سیم پیچ روتور. 36
3-3-1-1- معادلات ولتاژ استاتور. 36
3-3-1-2- معادلات ولتاژ روتور. 37
2-3-1-3- محاسبه گشتاور الکترومغناطیسی.. 38
3-3-1-4- معادلات موتور القای سه فاز قفس سنجابی در فضای حالت.. 39
3-4- نتایج شبیه سازی ماشین القایی سالم. 43
3-5- مدلسازی خطای حلقه به حلقه و خطای كلاف به كلاف.. 45
3-6-نتایج شبیه سازی ماشین القایی در اثر خطای سیم پیچ در شیارهای استاتور. 48
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1 مقدمه. 52
4-2- محاسبه ماتریس اندوکتانس … 53
4-3- محاسبه ماتریس اندوکتانس … 54
4-4- محاسبه ماتریس اندوکتانس ….. 54
4-5 مدلسازی اثر شیار. 56
4-6- نتایج شبیه سازی ماشین القایی سالم. 58
7-4- نتایج شبیه سازی ماشین القایی در اثر خطای سیم پیچ در شیارهای استاتور. 60
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 بحث و نتیجه گیری.. 63
پیوست ها 64
منابع. 66
فهرست شکل ها
شکل1- 1موتور القایی با ساختار مجزا شده از هم. 8
شکل1- 2شمای قسمتی از موتور و فركانس عبور قطب.. 9
شکل1- 3 (الف)  اتصال كوتاه كلاف به كلاف بین نقاط  a , b(ب) خطای فاز به فاز. 13
 .
شکل3- 1برشی از وسیله دو استوانه ای با قرار گیری دلخواه سیم پیچ در فاصله هوایی.. 28
شکل3- 2تابع دور کلاف متمرکز با N دور هادی مربوط به شکل 3-1. 29
شکل3- 3تابع سیم پیچ کلاف متمرکز N دوری مربوط به شکل 3-1. 31
شکل3- 4ساختار دو سیلندری با دور سیم پیچ A وB.. 31
شکل3- 5تابع دور کلاف BB΄ شکل 3-4. 32
شکل3- 6(الف) تابع دور فاز a استاتور(ب) تابع سیم پیچ فاز a استاتور. 34
شکل3- 7تابع سیم پیچی حلقه اول روتور. 35
شکل3- 8 (الف) اندوکتانس متقابل بین فاز Aاستاتور و حلقه اول روتور. 35
شکل3- 9شكل مداری در نظر گرفته شده برای روتور قفس سنجابی[40] 37

پایان نامه

شکل3- 10روندنمای برنامه شبیه‌سازی ماشین القایی قفس سنجابی سه فازبا فرض هسته ایده آل. 43
شکل3- 11شکل موج جریان فاز A.. 44
شکل3- 12فرم سیم بندی استاتور وقتی كه اتصال كوتاه داخلی اتفاق افتاده است.. 46
شکل3- 13منحنی گشتاور ماشین. 50
.
شکل4- 1ورقه هسته و شیارهای موجود بر آن در موتور القایی قفس سنجابی 11 kW… 52
شکل4- 2تابع فاصله هوایی معکوس با در نظر گرفتن شیارها 52
شکل4- 3تغییرات اندوکتانس خودی فاز a استاتور نسبت به موقعیت روتور. 57
شکل4- 4با در نظر گرفتن اثر شیار برای استاتور، منحنی اندوکتانس… 57
شکل4- 5با اعمال اثر شیارهای روتور و محاسبه اندوکتانس… 58
شکل4- 6با اعمال اثر شیارهای روتور و محاسبه اندوکتانس… 58
شکل4- 7شکل موج جریان فاز A.. 59
شکل4- 8جریان ماشین در خطای حلقه به حلقه در حالت راه اندازی و بدون بار. 60
شکل4- 9منحنی سرعت ماشین. 61
شکل4- 10منحنی گشتاور ماشین. 61
 
فهرست نمودارها
نمودار3- 1نمودار سرعت ماشین بر حسب زمان. 44
نمودار3- 2نمودار گشتاوری ماشین. 45

یک مطلب دیگر :

نمودار3- 3جریان ماشین در خطای حلقه به حلقه در حالت راه اندازی و بدون بار. 49
نمودار3- 4منحنی سرعت ماشین. 49
.
نمودار4- 1سرعت ماشین بر حسب زمان. 59
نمودار4- 2عملکرد گشتاوری ماشین. 60
 

مقدمه:

موتورهای  الکتریکی نقش مهمی را در راه اندازی موثر ماشینها و پروسه های صنعتی ایفا می کنند. بخصوص موتورهای القایی قفس سنجابی را که بعنوان اسب کاری صنعت می شناسند. بنابراین تشخیص خطاهای این موتورها می تواند فواید اقتصادی فراوانی در پی داشته باشد. از جمله مدیریت کارخانه های صنعتی را آسان می کند، سطح اطمینان سیستم را بالا می برد، هزینه تعمیر و نگهداری پایین می آید و نسبت هزینه به سود بطور قابل توجهی کاهش می یابد.
Bonnett وSouk up برای خرابیهای استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی، پنج حالت خرابی مطرح کرده­اند که عبارت اند از: حلقه به حلقه، کلاف به کلاف، قطع فاز، فاز به فاز و کلاف به زمین[1]. برای موتورهای قفس سنجابی، خرابیهای سیم پیچی استاتور و یاتاقانها   کل خرابیها به حساب می آیند و همچنین اکثر خرابیهای سیم پیچی استاتور موتور القایی از فروپاشی عایقی حلقه به حلقه ناشی می شود.[2] برخی از محققین خرابیهای موتور را چنین تقسیم بندی کرده اند: خرابی  ساچمه ها ( یاتاقانها) %40-50، خرابی عایق استاتور %30-40 و خرابی قفسه روتور %5- 10 [3] که اگر خرابی حلقه به حلقه جلوگیری نشود، منجر به خطای فاز به زمین یا فاز به فاز می گردد، که خطای فاز به زمین شدید تر است. در مقالات[4] [5] نظریه تابع سیم پیچی و کاربرد آن در آنالیز گذرای موتورهای القایی تحت خطا شرح داده شده است. از این نظریه در مدلسازی خطای حلقه به حلقه استاتور استفاده شده است. علاوه بر روشهای فوق خطای استاتور موتور القایی را می توان به کمک بردارهای فضایی مورد مطالعه قرار داد[6].

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 مقدمه:[7]
خرابیهای یك موتور قفس سنجابی را می توان به دو دسته الكتریكی و مكانیكی تقسیم ‌كرد.هر كدام از این خرابیها در اثر عوامل و تنش های متعددی ایجاد می گردند. این تنشها در حالت كلی بصورت حرارتی، مغناطیسی، دینامیكی، مكانیكی و یا محیطی می باشند كه در قسمت های مختلف ماشین مانند محور، بلبرینگ، سیم پیچی استاتور ، ورقه های هسته روتور واستاتور و قفسه روتور خرابی ایجاد می­كنند. اكثر این خرابیها در اثر عدم بكارگیری ماشین مناسب در شرایط كاری مورد نظر، عدم هماهنگی بین طراح و كاربر و استفاده نامناسب از ماشین پدید می­آید. در این قسمت سعی گردیده است ابتدا انواع تنشهای وارده بر ماشین، عوامل پدید آمدن و اثرات آنها بررسی گردد.
قبل از بررسی انواع تنشهای وارده بر ماشین القایی بایستی موارد زیر در نظر گرفته شود :
1- با مشخص كردن شرایط كار ماشین می توان تنشهای حرارتی، مكانیكی و دینامیكی را پیش بینی نمود و ماشین مناسب با آن شرایط را انتخاب كرد. به عنوان مثال ، سیكل كاری ماشین و نوع بار آن ، تعداد دفعات خاموش و روشن كردن و فاصله زمانی بین آنها ، از عواملی هستند كه تاثیر مستقیم در پدید آمدن تنشهای وارده بر ماشین خواهند داشت.
2- وضعیت شبكه تغذیه ماشین از لحاظ افت ولتاژ در حالت دائمی و شرایط راه اندازی و میزان هارمونیكهای شبكه هم در پدید آمدن نوع تنش و در نتیجه پدید آمدن خرابی در ماشین موثر خواهند بود.

1-2- بررسی انواع تنشهای وارد شونده بر ماشین القایی:

 

1-2-1- تنشهای موثر در خرابی استاتور:[1.7]

الف ـ تنشهای گرمایی :این نوع از تنشها را می توان ناشی از عوامل زیر دانست:
◄ سیكل راه اندازی: افزایش حرارت در موتورهای القایی بیشتر هنگام راه اندازی و توقف ایجاد  می­شود. یك موتور در طول راه اندازی، پنج تا هشت برابر جریان نامی از شبكه جریان می كشد تا تحت شرایط بار كامل راه بیفتد. بنابراین اگر تعداد راه اندازی های یك موتور در پریود كوتاهی از زمان زیاد گردد دمای سیم پیچی به سرعت افزایش می یابد در حالی كه یك موتور القایی یك حد مجاز برای گرم شدن دارد و هرگاه این حد در نظر گرفته نشود آمادگی موتور برای بروز خطا افزایش می یابد. تنشهایی كه بر اثر توقف ناگهانی موتور بوجود می آیند به مراتب تاثیر گذارتر از بقیه تنشها هستند.
◄ اضافه بار گرمایی:  بر اثر تغییرات ولتاژ و همچنین ولتاژهای نامتعادل دمای سیم پیچی افزایش می یابد.
بنابر یك قاعده تجربی بازای هر  %2/1-3 ولتاژ فاز نامتعادل دمای سیم پیچی فاز با حداكثر جریان خود، 25% افزایش پیدا می كند .
◄ فرسودگی گرمایی: طبق قانون تجربی با ºc10 افزایش دمای سیم پیچی استاتور عمر عایقی آن نصف  می شود. بنابراین اثر معمولی فرسودگی گرمایی ، آسیب پذیری سیستم عایقی است.
ب ـ تنشهای ناشی از كیفیت نامناسب محیط كار : عواملی كه باعث ایجاد این تنشهامی شود به صورت زیر است:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *