بررسی و شناخت استراتژی­های کارآفرینان موفق صنایع غذایی استان فارس

دانلود پایان نامه

 

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت استراتژی­های کارآفرینان موفق صنایع غذایی استان فارس انجام پذیرفته است، بدین منظور از رویکرد پژوهش کیفی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش تمام کارآفرینان موفق صنایع غذایی استان فارس (18 نفر) می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، دوازده نفر از کارآفرینان موفق در صنعت مواد غذایی ایران انتخاب شدند. داده­ها با به کارگیری مصاحبه­های عمیق و نیمه­ساختاریافته گردآوری، و تجزیه و تحلیل داده­ها با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استراتژی اصلی کارآفرینان موفق صنایع غذایی استان فارس استراتژی توسعه (شامل: استراتژی­های تنوع، توسعه محصول، نوآوری، توسعه بازار، نفوذ در بازار) می­باشد. استراتژی نفوذ در بازار در مرحله معرفی و رشد و بقیه استراتژی­ها در مرحله رشد سازمان به کار گرفته شده­اند.کارآفرینان در مرحله رشد و به دلیل شرایط اقتصادی ایران ( مانند: تحریم، تورم و حذف یارانه ها) برای حداقل کردن افزایش قیمت تمام شده از استراتژی بازسازی که جز استراتژی های ثبات است استفاده کرده­اند. استراتژی سطح کسب و کار کارآفرینان نیز رشد داخلی ( نفوذ در بازار، توسعه بازار و توسعه محصول)، ثبات(بازسازی) و استراتژی رقابتی بهترین هزینه می­باشد.

واژه­های کلیدی: کارآفرینی، کارآفرین، کارآفرین موفق، استراتژی، استراتژی سطح کسب و کار، چرخه عمر سازمان

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

 

 

 

 

 

Identification of Successful Entrepreneurs’ Strategies in the Food Industries of Fars province

 

By:

 

Atefe Moghaddam

 

Abstract

This research tried to identify the strategies of successful entrepreneurs in the food industry of Fars province. The qualitative research approach has been adopted for this purpose. The number of all food industry entrepreneurs of Fars province are 18 persons. Twelve of successful entrepreneurs in the food industry of Iran were chosen, by using purposive sampling. Data were analyzed by qualitative content analysis method and using deep interviews and semi – structured collection. The findings of this research showed that the main strategies of successful entrepreneurs in the food industry of Fars province are development strategy, diversification strategies, product development, innovation, market development and market penetration. The strategy of market penetration is used in the stages of progress and development. However, the rest of strategies were only used in development stage of organization. Entrepreneurs have used the strategy of reconstruction which is one of the constant strategies in the growth phase. This is due to the economic situation of Iran such as sanction, inflation and the elimination of subsidies to minimize the increased costs. The strategy of business level, Internal Growth strategy (Market penetration, Market development and product development),Stability strategy( reconstruction) and the Best-cost competitive strategy are used by the entrepreneurs in the food industry of Fars province.

Key words: entrepreneurship, entrepreneur, successful entrepreneurs, strategy, strategy of the business-level, organization life cycle

 

 

Leave a comment