بررسی و تحلیل ارتباط ارزش ویژه و شخصیت برند برایجاد وفاداری و تصمیم خرید مشتریان «مطالعه موردی همراه اول»

دانلود پایان نامه

چکیده

بررسی و تحلیل ارتباط ارزش ویژه و شخصیت برند برایجاد وفاداری و تصمیم خرید مشتریان «مطالعه موردی همراه اول»

 

امروزه، نقش نام و نشان تجاری (برند) به عنوان یکی از مهمترین دارایی های هر شرکت به دلیل توانمندی آن درایجاد وفاداری مشتریان بسیار حائز اهمیت گردیده است. هرچه ارزش برند در ذهن مشتری بیشتر باشد، منجر به افزایش وفاداری و نهایتا سهم بازار بیشتر و کسب مزیت رقابتی بالاتر برای یک سازمان خواهد شد. هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین شخصیت و ارزش ویژه برند، بر وفاداری مشتریان اپراتور همراه اول می باشد. برای انجام این پژوهش، از مدل معادلات ساختاری (SEM) بر مبنای مدل شخصیت برند جنیفر آکر و مدل ارزش ویژه دیوید آکر استفاده شده است و جامعه آماری شامل کاربران تلفن همراه در سطح کشور است که از سرویس ها و خدمات ارزش افزوده استفاده می کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شخصیت برند و ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان تاثیر مثبت معناداری وجود دارد و همچنین رضایت مندی و اعتماد مشتریان به برند همراه اول موجب افزایش وفاداری مشتریان می گردد.

 

واژگان کلیدی: برند، شخصیت برند، ارزش ویژه برند، وفاداری مشتریان، MCI

 متن کامل در سایت : www.arshadha.ir

 

Leave a comment