بنددوم : درحقوق فرانسه. 22
بند سوم : در فقه امامیه. 22
گفتار دوم: در اصطلاح. 23
بنداول : در حقوق ایران. 23
بند دوم : در حقوق فرانسه. 24
بند سوم : در فقه امامیه. 34
مبحث سوم:مفهوم مسولیت کیفری طفل. 36
مبحث چهارم:پیشینه مسوولیت کیفری اطفال. 37
گفتار اول:تا قرن هیجدهم. 37
گفتار دوم:مسوولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب حقوق جزا(مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. 40
بند اول- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک… 42
بند دوم- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک… 43
بند سوم-مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی( تحققی ) 44
بند چهارم- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی.. 46
بند پنجم- مکتب دفاع اجتماعی افراطی.. 47
بند ششم- مکتب دفاع اجتماعی اعتدالی.. 48
گفتار سوم-مسؤولیت کیفری اطفال در ایران. 49
الف مسؤولیت کیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی.. 49
ب-مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 55
فصل دوم-شناسایی مبانی مسوولیت کیفری اطفال. 60
مبحث اول:مسولیت کیفری اطفال در آورده های فقه شرعی.. 60

پایان نامه

گفتار اول: در قران. 60
گفتار دوم: در سنت.. 62
گفتار سوم: در روایات.. 64
گفتار چهارم-نظر فقهای شیعه در مورد مسوولیت اطفال. 72
مبحث دوم:مسوولیت کیفری اطفال در آموزه های حقوقی.. 79
گفتار اول-حقوق ایران. 79
بند اول:قبل از انقلاب اسلامی.. 81
بند دوم:بعد از انقلاب اسلامی.. 83
گفتار دوم-حقوق فرانسه. 84
بند اول : قبل از انقلاب کبیر فرانسه. 84

یک مطلب دیگر :

بند دوم : بعد از انقلاب کبیر فرانسه. 85
مبحث سوم- جرایم مرتبط با وضعیت شخصی کودک.. 85
گفتار اول- خشونتهای جنسی.. 85
گفتار دوم- دیگر شیوههای خشونت.. 90
مبحث سوم- جرایم مرتبط با وضعیت خانوادگی و اجتماعی کودک.. 100
گفتار اول- حمایت از وضعیت خانوادگی کودک.. 100
گفتار دوم- حمایت از وضعیت اجتماعی کودک.. 105
فصل سوم- جلوه های مسوولیت کیفری اطفال و پاسخ های فرا روی آن. 121
مبحث اول:مسوولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران. 121
گفتار اول:ارکان مسوولیت کیفری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی.. 131
الف:سن ۹تا۱۲سال. 131
ب:سن ۱۲تا۱۵سال. 132
ج:گروه سن ۱۵تا ۱۸. 133
گفتار دوم-واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی.. 138
بند اول- گونه‌‌های واکنش‌های مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی.. 154
بند دوم-گونه‌های واکنش‌های مبتنی بر سزادهی و مجازات.. 161
گفتار سوم-سن مسوولیت کیفری در قوانین موضوعه. 163
بند اول :در قوانین موضوعه. 163
بند دوم : در اصول و منابع فقهی.. 165
گفتار چهارم- پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی کیفری.. 166
مبحث دوم:مسوولیت کیفری در حقوق کیفری فرانسه. 173
گفتاراول:آثار مسوولیت کیفری اطفال در فرانسه. 173
گفتار دوم:شناسایی ومسوولیت کیفری اطفال. 175
گفتارسوم-واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی.. 180
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 180
فهرست منابع. 190
الف – منابع فارسی.. 190
1- کتاب‌ها 190
2- مقالات.. 191
3 – پایان‌نامه‌ها 194
ب – منابع لاتین.. 194
Abstract: 195


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *