1-8- اصطلاحات کلیدی……………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2- واژه بست……………………………………………………………………………………………. 14

2-3- نامگذاری واژه بست ها……………………………………………………………………………. 16

2-4- کلمه، واژه بست، وند تصریفی………………………………………………………………….. 19

2-4-1- کلمه تمام عیار در مقابل واژه بست………………………………………………………… 20

2-4-2- وند تصریفی در مقابل واژه بست…………………………………………………………… 22

2-5- متغیرهای رده شناختی در مطالعه واژه بست………………………………………………….. 26

2-6- مروری بر پیشینه ی پژوهش…………………………………………………………………….. 31

2-7- موقعیت جغرافیایی مازندران……………………………………………………………………… 38

2-8- تاریخ زبان تبری (مازندرانی)…………………………………………………………………….. 41

2-9- پیشینه ی خط مازندرانی …………………………………………………………………………. 45

2-10- آشنایی کوتاه………………………………………………………………………………………. 47

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 52

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………. 52

3-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………. 53

3-4- محدودیتها……………………………………………………………………………………………. 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

پایان نامه

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2- علامت عطف یا نشانه ی همپایگی ……………………………………………………………. 56

4-3- واژه بست کسره ی اضافه یا /-e/ ……………………………………………………………… 61

4-4- صورت مخفف فعل ربطی « بودن » و « است »……………………………………………… 64

4-5- صورت مخفف (را )………………………………………………………………………………. 67

4-6- الف ندا (-ā)………………………………………………………………………………………… 69

4-7- صورت مخفف (هم) قیدی………………………………………………………………………. 70

4-8- صورت مخفف من را (مرا)………………………………………………………………………. 71

4-9- شناسه های فعل (واژه بست های فاعلی)…………………………………………………….. 72

4-10- ضمایر پی بستی مفعولی………………………………………………………………………… 75

یک مطلب دیگر :

4-11- حروف اضافه در زبان مازندرانی……………………………………………………………… 77

فصل پنجم: نتایج پژوهش

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 81

5-2- خلاصه………………………………………………………………………………………………… 81

5-3- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………… 82

5-4- کاربردهای پژوهش………………………………………………………………………………… 83

5-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 83

فهرست واژگان………………………………………………………………………………………………. 84

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………. 87

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 87

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 91

الفبای آوانگاری………………………………………………………………………………………………. 93

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 94

 

فهرست جداول

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 2-1…………………………………………………………………………………………………… 26

جدول 4-1…………………………………………………………………………………………………… 72

جدول 4-2…………………………………………………………………………………………………… 73

جدول 4-3…………………………………………………………………………………………………… 74

 

چکیده :

‌پژوهش پیش رو واژه‌بست در زبان مازندرانی را مورد بررسی قرار داده است . واژه‌بست به واحدی اطلاق می‌شود که حد واسط تکواژهای آزاد و وابسته است. واژه‌بست‌ها هم بعضی از خصوصیات واژه‌ها و هم برخی از ویژگی‌های تکواژهای وابسته را دارا می‌باشند. آن‌ها تکیه نمی پذیرند و به تنهایی در ساخت به کار نمی‌روند ، بلکه از نظر واجی ( آوایی )به یک میزبان وابسته‌اند . اگر واژه‌بست به ابتدای میزبان بچسبد ” پیش‌بست” و اگر به انتهای میزبان بچسبد “پی‌بست”است. توزیع پی بست‌ها در زبان مازندرانی از پیش‌بست‌ها بیشتر است. واژه‌بست‌ها در این زبان پس از فعل، پس از اسم و پس از صفت ظاهر می‌شوند. کلماتی که در زبان مازندرانی به واژه‌بست تبدیل می‌شوند شامل واژه‌های نقش‌نما، وجه‌نما، ضمایر و افعال کمکی هستند که کارکردها و نقش‌هایی چون نقش‌نمای اضافه، وصفی، مفعولی و عطفی دارند. بنابراین مطالعه‌ی واژه‌بست‌ها حوزه‌ی مهمی از زبان‌شناسی از جمله ساختواژه و نحو را در بر می‌گیرد.در این پژوهش به بررسی واژه‌بست در زبان مازندرانی بر اساس الگوهای رده‌شناختی آیخن والد (2003) و بیکل و نیکلز (2007) پرداخته شده است .

کلیدواژه‌ها : واژه‌بست ، وند ، پی‌بست ، پیش‌بست ، میزبان.

 

فصل اول


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *