2-2. برند. 17
2-3. اعتماد به برند. 22
2-4. ارزش ویژه برند. 23
2-5. پارامترهای موثر بر ارزش ویژه برند. 25
2-6. دانش برند. 38
2-7. وفاداری به برند. 39
2-8. رابطه با برند. 40
2-9. برند و مشخصه های آن. 40
2-10. برندسازی.. 42
2-11. ویژگی های یک برند خوب.. 43
2-12. آمیزه بازاریابی.. 48
2-13. آمیخته تبلیغات.. 48
2-14. سوابق مرتبط.. 49
فصل3 : روش پژوهش
3-1. مقدمه. 53
3-2. روش پژوهش… 53
3-3. جامعه آماری.. 55
3-4. نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 55
3-5. ابزار گردآوری داده‏ها 56
3-6. اعتبار و روایی.. 56
3-7. متغیرهای تحقیق، نحوه اندازه‏گیری آن ها و مدل های آماری جهت آزمون فرضیات.. 57
3-7-1. متغیرهای مستقل.. 57
3-7-2. متغیر اصلی یا وابسته. 57
3-8. چگونگی جمع‏آوری داده‏ها 58

پایان نامه

3-9. روش‏های آماری.. 58
3-10. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 59
فصل4 : تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1. مقدمه. 60
4-2. توصیف داده‏ها 61
4-2-1. وضعیت آزمودنی‏ها بر حسب نوع فروشگاه 61
4-2-2. وضعیت آزمودنی‏ها بر حسب جنسیت… 62
4-3. تحلیل داده‏ها 63
4-3-1. بررسی نرمال بودن داده‏ها 64
4-3-2. ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 65
4-3-3. ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر شناخت برند تاثیر معنی‏داری دارد. 67
4-3-4. ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 69
4-3-5. نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 71
4-3-6. نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر شناخت برند تاثیر معنی‏داری دارد. 72
4-3-7. نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 74
4-3-8. ادراک مشتری از ترفیعات پولی بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 76
4-3-9. ادراک مشتری از ترفیعات پولی بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 78
4-3-10. ادراک مشتری از ترفیعات غیرپولی بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 80
4-3-11. ادراک مشتری از ترفیعات غیرپولی بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 81

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-3-12. شناخت برند بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 83
4-3-13. شناخت برند بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 85
4-3-14. کیفیت ادراک شده بر وفاداری مشتریان تاثیر معنی‏داری دارد. 87
4-3-15. تداعی برند بر وفاداری مشتریان تاثیر معنی‏داری دارد. 89
فصل5 : نتیجه گیری
5-1. مقدمه. 92
5-2. بحث در یافته‏ها 93
5-3. پیشنهادهای تحقیق.. 97
5-3-1. پیشنهادهای کاربردی.. 97
5-3-2. پیشنهادهای پژوهشی.. 98
5-4. محدودیت‏های تحقیق.. 99
منابع. 99
پیوست… 100

فهرست جداول
عنوان                                                                                                 صفحه
جدول2-1. دیدگاه‏های مختلف در تعاریف برند. 23
جدول4-1. جامعه آزمودنی این پژوهش بر حسب نوع فروشگاه 61
جدول4-2. جامعه آزمودنی این پژوهش بر حسب جنسیت… 62
جدول4-3. آزمون کلموگرف – اسمیرنوف نرمال بودن داده ها 65
جدول4-4. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 66
جدول4-5. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 66
جدول4-6. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 67
جدول4-7. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 67
جدول4-8. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 68
جدول4-9. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 68
جدول4-10. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 69
جدول4-11. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 70
جدول4-12. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 70
جدول4-13. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 71
جدول4-14. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 71
جدول4-15. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 72
جدول4-16. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 73
جدول4-17. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 73
جدول4-18. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 74
جدول4-19. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 74
جدول4-20. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 75
جدول4-21. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 76
جدول4-22. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 76
جدول4-23. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 77
جدول4-24. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 77
جدول4-25. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 78


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *