1-6-1- محدودیت قابل کنترل… 10

1-6-2- محدودیت­های غیرقابل کنترل… 10

1-7- تعریف واژه­ها و اصلاحات…. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 14

2-2- مبانی نظری… 16

2-2-1- تعریف چاقی… 16

2-2-2- علل و عوامل چاقی کودکان… 17

2-2-3- عوارض ناشی از چاقی… 20

2-2-4- درمان چاقی… 22

2-2-5- چاقی در دختران و پسران… 24

2-2-6- چاقی در بزرگسالان… 25

2-2-7- ارتباط چاقی کودکان با بزرگسالان… 26

2-2-8- پیشگیری… 26

2-2-9- فعالیت بدنی در کودکان… 27

2-2-10- آمادگی هوازی… 30

2-3- ادبیات پیشینه پژوهش…… 31

2-3-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور. 31

2-3-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور. 36

2-4- جمع بندی… 40

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه.. 42

3-2- جامعه آماری… 42

3-2-1-نمونه آماری… 42

3-3-متغیرهای پژوهش…… 43

3-4- روش پژوهش…… 43

3-5- ابزارها و روش­های اندازه­گیری… 44

3-5-1-اندازه­گیری قد.. 44

3-5-2- اندازه­گیری وزن… 45

3-5-4-اندازه­گیری دور کمر. 47

3-5-5-دور لگن… 47

3-5-3- تعیین نسبت دور کمر به دور لگن… 48

3-5-6- اندازه­گیری درصد چربی بدن در آزمودنی­ها 48

3-5-6-1-اندازه­گیری ضخامت لایه چربی زیر پوستی سه سر بازو. 49

3-5-6-2- اندازه­گیری ضخامت لایه چربی زیر پوستی ساق پا 49

3-5-7- تعیین BMI. 50

3-5-8- سن تقویمی… 50

3-5-9- سطح فعالیت بدنی… 50

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

3-5-10- آزمون YO-YO… 50

3-7- روش آماری… 51

فصل چهارم: یافته­ها

4-1- مقدمه. 53

4-2- تجزیه و تحلیل داده­ها 53

4-2- 1-اطلاعات و ویژگی­های توصیفی آزمودنی­ها 53

4-3- آزمون فرضیه­ها 64

4-3-1- فرضیه اول… 64

4-3- 2- فرضیه دوم.. 71

4-3-3- فرضیه سوم.. 83

فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه. 96

5-2- خلاصه پژوهش…. 96

5-3- بحث… 97

5-3-1- بررسی شیوع چاقی در دختران 7- 12 سال… 97

5-3-2- ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و رده­های وزنی (لاغر، وزن نرمال، دارای اضافه وزن و چاق). 99

5-3-3- ارتباط بین ترکیب بدن با سطح فعالیت بدنی… 101

5-3-3- 1- ارتباط بین BMI با سطح فعالیت بدنی… 101

5-3-3-2- ارتباط بین درصد چربی بدن با سطح فعالیت بدنی… 102

5-3-4- ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و نسبت دور کمر به دور لگن… 104

5-3-5- ارتباط سن و سطح فعالیت بدنی… 107

5-3-6- ارتباط نسبت دور کمر به دور لگن با آزمون YO-YO… 108

5-3-7- ارتباط بین درصد چربی بدن با آزمون YO-YO… 109

5-3-8-ارتباط بین سن با آزمون YO-YO… 110

5-3-9- ارتباط بین BMI با آزمون YO-YO… 110

5-3-10- ارتباط بین وزن با آزمون YO-YO… 111

5-4- نتیجه­گیری… 112

5-5- پیشنهادات پژوهشی… 113

5-5-1- پیشنهادات برخاسته از پژوهش…… 113

یک مطلب دیگر :

5-5-2- پیشنهاداتی برای مطالعه بیشتر. 113

منابع.. 114

فهرست جداول

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 3-1- تعیین رده­های وزنی (لاغر،نرمال، دارای اضافه وزن و چاق) بر اساس BMI در دختران 7-12 سال.. 46

جدول 4-1- ویژگی­های عمومی آزمودنی­ها 53

جدول 4-2-میانگین متغیرهای مورد مطالعه (به صورت انحراف معیار± میانگین) 54

جدول 4-3- میانگین آزمون YO-YO و سطح فعالیت بدنی در دختران 7-12 سال.. 55

جدول 4-4- رده­های وزنی (لاغر، نرمال، اضافه وزن و چاق) و سطح فعالیت بدنی در دختران 7 سال.. 56

جدول 4-5- رده­های وزنی (لاغر، نرمال، اضافه وزن و چاق) و سطح فعالیت بدنی در دختران 8 سال.. 56

جدول 4-6- رده­های وزنی (لاغر، نرمال، اضافه وزن و چاق) و سطح فعالیت بدنی در دختران 9 سال.. 57

جدول 4-7- رده­های وزنی (لاغر، نرمال، اضافه وزن و چاق) و سطح فعالیت بدنی در دختران 10 سال.. 57

جدول 4-8- رده­های وزنی (لاغر، نرمال، اضافه وزن و چاق) و سطح فعالیت بدنی در دختران 11 سال.. 58

جدول 4-9- رده­های وزنی (لاغر، نرمال، اضافه وزن و چاق) و سطح فعالیت بدنی در دختران 12 سال.. 58

جدول 4-10- ارتباط بین رده­های وزنی و سطح فعالیت بدنی در دختران 7 سال.. 65

جدول 4-11- ارتباط بین رده­های وزنی و سطح فعالیت بدنی در دختران 8 سال.. 66

جدول 4-12- ارتباط بین رده­های وزنی و سطح فعالیت بدنی در دختران 9 سال.. 67

جدول 4-8- ارتباط بین رده­های وزنی و سطح فعالیت بدنی در دختران 10سال.. 68

جدول 4-9- ارتباط بین رده­های وزنی و سطح فعالیت بدنی در دختران 11 سال.. 69

جدول 4-10- ارتباط بین رده­های وزنی و سطح فعالیت بدنی در دختران 12 سال.. 70

فهرست اشکال

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

شکل 1- نحوه­ی اندازه­گیری قد (سانتی­متر) 44

شکل 2- نحوه­ی اندازه­گیری وزن (کیلوگرم) 45

شکل 3- نحوه­ی اندازه­گیری دور کمر (سانتی­متر) 47

شکل 4- نحوه­ی اندازه­گیری دور لگن (سانتی­متر) 47

شکل 5- نحوه­ی اندازه­گیری ضخامت لایه چربی زیر پوستی سه سر بازو. 49

شکل 6- نحوه­ی اندازه­گیری ضخامت لایه چربی زیر پوستی ساق پا 49

شکل 7- نحوه­ی اجرای آزمون YO-YO… 51

فهرست نمودارها

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

نمودار 4-1– میانگین قد دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود. 59

نمودار 4-2- میانگین وزن دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود. 59

نمودار 4-3- میانگین BMI در دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود. 60

نمودار 4-4- میانگین نسبت دور کمر به دور لگن در دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود. 60

نمودار 4-5- میانگین درصد چربی در دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود. 61

نمودار 4-6- میانگین سطح فعالیت بدنی در دختران 7- 12 سال شهرستان جوانرود. 61

نمودار 4-7- میانگین آزمون YO-YO در دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود. 62

نمودار 4-8- تعیین میزان لاغری، وزن نرمال، اضافه وزن و چاقی در دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود. 62

نمودار 4-9- نمودار قد، وزن، BMI و درصد چربی دختران 7-12 نسبت به 7 سال­ها 63

نمودار 4-10- ارتباط بین رده­های وزنی با سطح فعالیت بدنی در دختران 7 سال.. 65

نمودار 4-11- ارتباط بین رده­های وزنی و سطح فعالیت بدنی در دختران 8 سال.. 66

نمودار 4-12- ارتباط بین رده­های وزنی و سطح فعالیت بدنی در دختران 9 سال.. 67

نمودار 4-13- ارتباط بین رده­های وزنی و سطح فعالیت بدنی در دختران 10 سال.. 68

نمودار 4-14- ارتباط بین رده­های وزنی و سطح فعالیت بدنی در دختران 11 سال.. 69

نمودار 4-15- ارتباط بین رده­های وزنی و سطح فعالیت بدنی در دختران 12 سال.. 70

نمودار 4-16- ارتباط بین BMI با سطح فعالیت بدنی در دختران 7 سال.. 71

نمودار 4-17- ارتباط بین BMI با سطح فعالیت بدنی در دختران 8 سال.. 72

نمودار 4-18- ارتباط بین BMI با سطح فعالیت بدنی در دختران 9 سال.. 73

نمودار 4-19- ارتباط بین BMI با سطح فعالیت بدنی در دختران 10 سال.. 74

نمودار 4-20- ارتباط بین BMI با سطح فعالیت بدنی در دختران 11 سال.. 75

نمودار 4-21- ارتباط بین BMI با سطح فعالیت بدنی در دختران 12 سال.. 76

نمودار 4-22- ارتباط بین درصد چربی با سطح فعالیت بدنی در دختران 7 سال.. 77

نمودار 4-23- ارتباط بین درصد چربی بدن با سطح فعالیت بدنی در دختران 8 سال.. 78

نمودار 4-24- ارتباط بین درصد چربی بدن با سطح فعالیت بدنی در دختران 9 سال.. 79

نمودار 4-25-ارتباط بین درصد چربی بدن با سطح فعالیت بدنی در دختران 10 سال.. 80

نمودار 4-26- ارتباط بین درصد چربی بدن با سطح فعالیت بدنی در دختران 11 سال.. 81

نمودار 4-27- ارتباط بین درصد چربی بدن با سطح فعالیت بدنی در دختران 12 سال.. 82

نمودار 4-28- رابطه بین نسبت دور کمر به دور لگن با سطح فعالیت بدنی در دختران 7 سال.. 83

نمودار 4-29- ارتباط بین نسبت دور کمر به دور لگن با سطح فعالیت بدنی در دختران 8 سال.. 84

نمودار 4-30- ارتباط بین نسبت دور کمر به دور لگن و سطح فعالیت بدنی در دختران 9 سال.. 85

نمودار 4-31- ارتباط بین نسبت دور کمر به دور لگن و سطح فعالیت بدنی در دختران 10 سال.. 86

نمودار 4-32- ارتباط بین نسبت دور کمر به دور لگن و سطح فعالیت بدنی در دختران 11 سال.. 87

نمودار 4-33- ارتباط بین نسبت دور کمر به دور لگن و سطح فعالیت بدنی در دختران 12 سال.. 88

نمودار 4-34- ارتباط بین سن با سطح فعالیت بدنی در دختران 7-12 سال.. 89

نمودار 4-35- ارتباط بین آزمون YO-YO با نسبت دور کمر به دور لگن در دختران 7-12 سال.. 90

نمودار 4-36- ارتباط بین آزمون YO-YO با درصد چربی بدن در دختران 7-12 سال.. 91

نمودار 4-37- ارتباط بین آزمون YO-YO با سن در دختران 7-12 سال.. 92


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *