3-6 ابزار و روش گردآوری اطلاعات  63

3-7 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار  65

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها  66

3-9 ملاحظات اخلاقی  68

 

فصل چهارم : نتایج تحقیق

4-1 یافته های پژوهش  70

4-2 جداول و نمودارها  71

فصل پنجم : بحث و بررسی یافته ها

5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش  95

5-2 نتیجه گیری نهایی  119

5-3 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی  122

منابع و مآخذ :

فهرست منابع  125

پیوست ها

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول 2-1 شرح حال طبی اختصاصی در مورد مسائل مربوط به پستان  24

جدول 2-2 : گروه بندی مرحله TNM  28

جدول 2-3 تخمین ریسک نسبی برای مدل گیل    33

جدول شماره 4- 1 : توزیع واحدهای پژوهش برحسب برخی از

عوامل فردی اجتماعی  71

جدول شماره 4- 2 : توزیع واحدهای پژوهش برحسب برخی از

عوامل مرتبط با بیماری/ سلامتی  73

جدول شماره 4- 3 : میانگین امتیازات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای پژوهش

در حیطه های مختلف  76

جدول شماره 4- 4 : میانگین امتیازات کیفیت زندگی اختصاصی واحدهای پژوهش

در حیطه های مختلف  77

جدول شماره 4- 5 : میانگین امتیازات تصویر ذهنی واحدهای پژوهش  78

جدول شماره 4- 6 : ارتباط برخی از عوامل فردی اجتماعی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت

واحدهای پژوهش  78

پایان نامه

جدول شماره 4- 7 : ارتباط برخی از عوامل فردی اجتماعی با کیفیت زندگی اختصاصی

واحدهای پژوهش  80

جدول شماره 4- 8 : ارتباط برخی از عوامل مرتبط با بیماری/ سلامتی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت

واحدهای پژوهش…. 82

جدول شماره 4- 9 : ارتباط برخی از عوامل مرتبط با بیماری/ سلامتی با کیفیت زندگی اختصاصی

واحدهای پژوهش  84

جدول شماره 4- 10 : برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت

واحدهای پژوهش  86

جدول شماره 4- 11 : برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی اختصاصی

واحدهای پژوهش…. 87

یک مطلب دیگر :

جدول شماره 4- 12 : ارتباط برخی از عوامل فردی اجتماعی با تصویر ذهنی

واحدهای پژوهش  88

جدول شماره 4- 13 : ارتباط برخی از عوامل مرتبط با بیماری/ سلامتی با تصویر ذهنی

واحدهای پژوهش  90

جدول شماره 4- 14  : برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط با تصویر ذهنی

واحدهای پژوهش  92

جدول شماره 4- 15 : ارتباط ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و اختصاصی با تصویر ذهنی

واحدهای پژوهش  93

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان می باشد. استرس ناشی از تشخیص بیماری، درمان و عوارض جانبی آن از عوامل تاثیر گذار بر ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی می باشند. در نتیجه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی حائز اهمیت است.

هدف: هدف از این مطالعه تعیین ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 170 زن مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت در سال 91-1390 انجام شد. داده ها توسط —پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (WHOQOL-BREF)، ˜کیفیت زندگی اختصاصی(EORTC-BR23) و تصویر ذهنی(BIS) جمع آوری شد، و با استفاده از نرم افزارSPSS16 و آمار توصیفی و تی-تست، آنوا، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.

نتایج: نتایج نشان داد که میانگین سنی نمونه ها 04/10±67/50 بود. همچنین میانگین نمره ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت07/9±65/48، ˜کیفیت زندگی اختصاصی91/6±81/78 و تصویر ذهنی38/5±6/8 بود. بررسی عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی نشان داد که براساس رگرسیون چند متغیره وضعیت تاهل، شغل، نوع جراحی پستان با ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، نوع جراحی پستان با ˜کیفیت زندگی اختصاصی و سن، مدت تشخیص بیماری و نوع جراحی پستان با ˜تصویر ذهنی ارتباط آماری معنی داری داشت (05/0>P).

نتیجه گیری: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در حیطه سلامت روان و ˜کیفیت زندگی اختصاصی در مقیاس عملکردی در حیطه دورنمای آینده و در مقیاس علایم در حیطه عوارض درمان از سایر حیطه ها حتی بطور میانگین پس از گذشت 2 سال از تشخیص بیماری پایین تر بودند. تصویر ذهنی بیماران مثبت بود. همچنین عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی بیماران شامل سن، وضعیت تاهل، شغل، مدت تشخیص بیماری و نوع جراحی بودند.

بیان مسئله :

سرطان[1] به عنوان یكی از مهم ترین بیماری های قرن حاضر و سومین علت مرگ و میر بعد از بیماری های قلب و عروق و سوانح و حوادث مطرح است. در حال حاضر سالانه بیش از 7 میلیون نفر (13% از همه مرگ ها) در دنیا در اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست می دهند و 5/10 میلیون مورد جدید بدخیمی بروز می کند (1). درسال 2012 حدود 1638910 مورد جدید از بیماری سرطان در امریکا تشخیص داده شده، و 577190 مورد مرگ از سرطان گزارش شده است (2). در ایران نیز سالانه بیش از 70 هزار مورد جدید از سرطان تخمین زده می شود و به عنوان سومین عامل مرگ و میر در ایران سالانه بیش از 30 هزار نفر قربانی می گیرد (3 و 4).

از سویی شایعترین سرطانها در مردان به ترتیب پروستات، ریه، برونش، کولون و رکتوم (مسئول 50 % همه سرطان ها در مردان) و در زنان به ترتیب پستان، ریه، برونش و کولورکتال (مسئول 51 % همه سرطانها در زنان) هستند. از این میان در جهان سرطان پستان[2] یک سوم (32 درصد) سرطان ها را در زنان تشکیل می دهد (2). سالانه حدود یک میلیون بیمار مبتلا به سرطان پستان در جهان شناسایی می شوند و علت مرگ و میر حدود 370 هزار نفر از زنان مبتلا به سرطان، سرطان پستان است. همچنین پس از سرطان ریه دومین علت رایج مرگ از سرطان ها (15%) می باشد (5 و 6). شیوع سرطان پستان در مناطق جغرافیایی مشخص نشان داده است که در کشورهای غربی بیشترین و در کشورهای آسیایی و افریقایی کمترین حد می باشد. میزان سرطان پستان در امریکا بیشترین مقدار را در جهان داشته و نزدیک به 30% همه سرطان ها در زنان را شامل می شود (7). در اروپا سرطان پستان مسئول حدود 9/28 % سرطان ها و 8/7 % مرگ در سال 2006 بوده است (8)، و در امریکا حدود 229060 مورد جدید و 39920 مرگ از سرطان پستان در سال 2012 گزارش شده است (2). طی بررسی های انجام شده در امریکا از هر 8 زن 1 نفر و در اروپا از هر 11 زن یک نفر به سرطان پستان مبتلا می شوند (9).

سرطان پستان هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه در حال افزایش است و این افزایش در چندین کشور آسیایی که غربی شدن[3] سبک زندگی[4] در آنها مشاهده می شود، سریع است (2و10). هم چنین سرطان پستان رایج ترین بدخیمی در زنان کشورهای آسیایی گزارش شده است (11). به طوریکه در هند سالانه حدود 100000 بیمار با سرطان پستان تشخیص داده می شود (12)، و میزان بروز سرطان پستان در هنگ کنگ 1 در 20 زن  بوده (13) وگزارش انجمن سرطان ایران در سال 2006  نیز نشان می دهند که ۲۵ درصد از کل سرطان ها را، در زنان ایرانی، سرطان پستان تشکیل می دهد (5)، و میزان بروز سرطان پستان 22 و شیوع آن120 در صد هزار جمعیت زن بالای 30 سال می باشد (14). براساس آمار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سالانه 7 هزار نفر به سرطان پستان مبتلا می شوند و اکنون حدود 40 هزار مبتلا به این سرطان در ایران وجود دارد، و همچنین میزان ابتلا به سرطان پستان در ایران یک به 10 زن می باشد (15 و 16 و 17).

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *