دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد خلخال

 

 

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

گرایش: پژوهش علوم اجتماعی

 

 

 

عنوان:

 

بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال در سال 1392

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 فصل اوّل: ملاحضات کلی طرح

1ـ1ـ مقدمه 2

1ـ2ـ بیان مسأله 2

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1ـ4ـ سوالات تحقیق. 4

1ـ4ـ1ـ سوال کلی پژوهش  4

1ـ4ـ2ـ سوال فرعی پژوهش  4

1ـ5ـ اهداف تحقیق  5

1ـ5ـ1 هدف کلی  5

1ـ5ـ2 اهداف اختصاصی  5

1ـ5ـ3 اهداف کاربردی  5

 

فصل دوم: مبانی نظری و چارچوب طرح

2ـ1ـ مقدمه 7

2ـ2ـ تعریف مفاهیم اصلی طرح  7

2ـ2ـ1ـ صنعت  7

2ـ2ـ2ـ شهرک صنعتی  7

2ـ2ـ3ـ شهرک صنعتی از دیدگاه اقتصادی  8

2ـ2ـ4ـ توسعه صنایع  9

2ـ2ـ5ـ مزایای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی  9

2ـ2ـ6ـ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی  10

2ـ2ـ6ـ1ـ هدف و موضوع شرکت شهرک‌های صنعتی  10

2ـ2ـ7ـ اعتبارات .  11

2ـ2ـ8ـ فعالیت صنعتی  11

2ـ2ـ9ـ واحد صنعتی .  12

2ـ2ـ10ـ طرح صنعتی  12

2ـ2ـ11ـ جواز صنعتی  12

2ـ2ـ12ـ مجوز صنعتی  12

2ـ2ـ13ـ پروانه صنعتی .  12

2ـ2ـ14ـ کارگاه صنعتی  12

2ـ2ـ15ـ واحد (شرکت دولتی)  12

2ـ2ـ16ـ تکنولوژی  13

2ـ2ـ17ـ صنعتی شدن  13

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

2ـ2ـ18ـ تسهیلات بانکی  13

2ـ2ـ19ـ متقاضی  13

2ـ2ـ20ـ زمین اختصاصی .  13

2ـ2ـ21ـ امکانات زیربنایی .  13

2ـ2ـ22ـ عرصه  14

2ـ2ـ23ـ اعیانی  14

2ـ2ـ24ـ حق انتفاع  14

2ـ2ـ25ـ هزینه واردات و نگهداری  14

2ـ2ـ26ـ هزینه اختصاص واحدها .  14

2ـ2ـ27ـ هزینه نوسازی و بازسازی  14

2ـ2ـ28ـ ارزش افزوده فعالیت صنعتی  14

2ـ2ـ29ـ ارزش تولیدات  15

2ـ2ـ30ـ ارزش ستانده فعالیت صنعتی  15

2ـ2ـ31ـ اموال سرمایه‌ای  15

2ـ2ـ32ـ بهره‌وری کار  15

2ـ2ـ33ـ ارزش انرژی مصرف شده  15

2ـ2ـ34ـ بهره‌دهی انرژی  15

2ـ3ـ پیشینه تجربی تحقیق. 16

2ـ3ـ1ـ  تحقیقات انجام شده در خارج 16

2ـ3ـ2ـ  تحقیقات انجام شده در داخل 16

2ـ4ـ تئوری‌های کاربردی طرح  18

2ـ4ـ1ـ مایکل تودارو؛ تعریف توسعه  18

2ـ4ـ2ـ تئوری حداقل کردن هزینه لانهارد  18

2ـ4ـ3ـ تئوری وبر  19

2ـ4ـ4ـ نظریه هوور  19

2ـ4ـ5ـ تئوری حداکثر کردن درآمد آگوست لوش  19

2ـ4ـ6ـ تئوری حداکثر کردن سود از نظر ایزارد و گرین هات  20

2ـ4ـ7ـ مدل گرافیکی برای تشریح سه روش تئوری، هزینه و درآمد و سود .  20

2ـ4ـ8ـ تعریف توسعه از منظر جامعه‌شناسان کلاسیک  21

2ـ4ـ9ـ تغییر اجتماعی  21

2ـ4ـ10ـ نسبت مفهوم توسعه با مفهوم تغییرات اجتماعی  21

2ـ4ـ10ـ1ـ مفروضات مفهوم تغییر اجتماعی  21

2ـ4ـ10ـ2ـ برداشت وسیع  22

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

2ـ4ـ10ـ3ـ برداشت محدود  22

2ـ4ـ11ـ مفهوم توسعه‌نیافتگی از نظر فورتادو  22

2ـ4ـ12ـ آلفرد سوی جهان سوم  22

2ـ4ـ13ـ تودارو جهان سوم  23

2ـ4ـ14ـ مفهوم کشورهای در حال توسعه یا کشورهای رشد یابنده  23

2ـ4ـ15ـ توسعه پایدار  23

2ـ4ـ16ـ نوسازی دانیل لرنر  23

2ـ4ـ17ـ نوسازی اینکلس و اسمیت  24

2ـ4ـ18ـ اندیشه وبر  24

2ـ4ـ19ـ تحلیل تئوریک پیرامون اهمیت مکان‌یابی بهینه فعالیت‌های صنعتی .  24

2ـ4ـ20ـ اهمیت مکان استقرار فعالیت‌های صنعتی برای کارفرمای اقتصادی  25

2ـ4ـ20ـ1ـ ارتباط مقیاس تولید با مکان استقرار فعالیت صنعتی  25

2ـ4ـ20ـ2ـ ارتباط تکنیک تولید با مکان استقرار فعالیت صنعتی  25

2ـ4ـ20ـ3ـ عرصه عوامل تولید  25

2ـ4ـ20ـ4ـ ارتباط درآمد با مکان استقرار فعالیت صنعتی  25

2ـ4ـ21ـ تئوری مکان‌یابی صنعتی  26

2ـ5ـ فرضیه‌های تحقیق  26

2ـ6ـ چارچوب نظری طرح  27

2ـ7ـ مدل نظری طرح  28

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3ـ1ـ مقدمه 30

3ـ2ـ نوع و روش تحقیق  30

3ـ3ـ تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها 30

پایان نامه

3ـ3ـ1ـ تعریف نظری و (مفهوم‌سازی) 30

3ـ3ـ1ـ1ـ تخصص نیروها . 30

3ـ3ـ1ـ2ـ دسترسی به مواد اولیه 30

3ـ3ـ1ـ3ـ حمایت مسئولان . 31

3ـ3ـ1ـ4ـ دورافتادگی شهر. 31

3ـ3ـ1ـ5ـ نوسانات شدید اقتصادی 32

3ـ3ـ1ـ6ـ مشکلات فنی .. 32

3ـ3ـ1ـ7ـ تسهیلات بانکی. 32

3ـ3ـ1ـ8ـ بازار فروش.. 33

3ـ3ـ1ـ9ـ فقدان زیرساخت‌های اقتصادی. 33

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

3ـ4ـ جامعه آماری مورد بررسی  34

3ـ4ـ1ـ جامعه آماری. 34

3ـ4ـ2ـ حجم نمونه  34

3ـ4ـ3ـ واحد تحلیل. 34

3ـ4ـ4ـ شیوه نمونه‌گیری 34

3ـ5ـ روش و ابزار گردآوری اطلاعات 35

3ـ5ـ1ـ پرسش‌نامه عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی. 35

3ـ6ـ تعیین قابلیت اعتبار یا روایی پژوهش و قابلیت اعتماد یا پایایی پژوهش.. 36

3ـ6ـ1ـ اعتبار یا روایی ابزار پژوهش  36

3ـ6ـ1ـ1ـ اعتبار محتوای پژوهش 36

3ـ6ـ2ـ قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش.. 36

3ـ7ـ روش تجزیه و تحلیل آماری 38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4ـ1ـ مقدمه 40

4ـ2ـ نتایج توصیفی تک متغیره  40

4ـ2ـ1ـ آماره‌های توصیفی نیروهای متخصص از دیدگاه مدیران و کارکنان  41

4ـ2ـ2ـ آماره‌های توصیفی نوسانات شدید اقتصادی از دیدگاه مدیران و کارکنان. 43

4ـ2ـ3ـ آماره‌های توصیفی عدم حمایت بانک‌ها از دیدگاه مدیران و کارکنان. 45

4ـ2ـ4ـ آماره‌های توصیفی عدم حمایت کافی مسئولین از دیدگاه مدیران و کارکنان  47

4ـ2ـ5ـ آماره‌های توصیفی عدم دسترسی آسان به مواد اولیه از دیدگاه مدیران و کارکنان  49

4ـ2ـ6ـ آماره‌های توصیفی دورافتادگی شهر از دیدگاه مدیران و کارکنان .  51

4ـ2ـ7ـ آماره‌های توصیفی فقدان زیرساخت‌های اقتصادی از دیدگاه مدیران و کارکنان  53

4ـ2ـ8ـ آماره‌های توصیفی مشکلات فنی از دیدگاه مدیران و کارکنان  55

4ـ2ـ9ـ آماره‌های توصیفی عدم وجود بازار فروش از دیدگاه مدیران و کارکنان  57

4ـ2ـ10ـ آماره‌های توصیفی عدم توسعه از دیدگاه مدیران و کارکنان  59

4ـ3ـ روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره 61

یک مطلب دیگر :

4ـ4ـ تحلیل رگرسیون چندگانه توأم 65

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5ـ1ـ مقدمه 68

5ـ2ـ نتایج تجربی  68

 

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

5ـ2ـ1ـ نتایج تجربی توصیفی. 68

5ـ2ـ2ـ نتایج تجربی استنباطی. 69

5ـ2ـ2ـ1ـ نتایج مرتبط با فرضیه‌های پژوهش . 69

5ـ2ـ2ـ2ـ نتایج رگرسیون چند متغیره 71

5ـ3ـ بحث در نتایج. 71

5ـ4ـ محدودیت‌های تحقیق. 71

5ـ5ـ پیشنهادهای پژوهش.. 72

5ـ5ـ1ـ پیشنهادهای کاربردی 72

5ـ5ـ2ـ پیشنهادهای پژوهش 73

فهرست منابع  74

 

پیوست

پرسش‌نامه  77

چکیده انگلیسی  80

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

 جدول 3ـ1ـ آلفای کرونباخ  36

جدول 4ـ1ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب نیروهای متخصص.. 41

جدول 4ـ2ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه  41

جدول 4ـ3ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب نوسانات شدید اقتصادی 43

جدول 4ـ4ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه  43

جدول 4ـ5ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب عدم حمایت بانک‌ها 45

جدول 4ـ6ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه  45

جدول 4ـ7ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب عدم حمایت مسئولین 47

جدول 4ـ8ـ توزیع فراوانی حجم نمونه 47

جدول 4ـ9ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب عدم دسترسی آسان 49

جدول 4ـ10ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه‌ها 49

جدول 4ـ11ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب دورافتادگی شهر 51

جدول 4ـ12ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه 51

جدول 4ـ13ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب فقدان زیرساخت‌های اقتصادی  53

جدول 4ـ14ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه 53

جدول 4ـ15ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب مشکلات فنی 55

جدول 4ـ16ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه 55

جدول 4ـ17ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب عدم وجود بازار فروش  57

جدول 4ـ18ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه‌ها 57

جدول 4ـ19ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب عدم توسعه 59

جدول 4ـ20ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه‌ها  59

جدول 4ـ21ـ آزمون همبستگی پیرسون بین عدم نیروهای متخصص و میزان عدم توسعه شهرک صنعتی 61

جدول 4ـ22ـ آزمون همبستگی پیرسون بین میزان نوسانات شدید اقتصادی و میزان عدم توسعه‌یافتگی شهرک صنعتی 61

جدول 4ـ23ـ آزمون همبستگی پیرسون بین عدم حمایت بانک‌ها و میزان عدم توسعه‌یافتگی شهرک صنعتی 62

جدول 4ـ24ـ آزمون همبستگی پیرسون بین عدم حمایت مسئولین و میزان عدم توسعه شهرک صنعتی 62

جدول 4ـ25ـ آزمون همبستگی پیرسون بین عدم دسترسی مواد اولیه و میزان عدم توسعه‌ شهرک صنعتی 63

جدول 4ـ26ـ آزمون همبستگی پیرسون بین دورافتادگی شهر و میزان عدم توسعه‌ شهرک صنعتی  63

جدول 4ـ27ـ آزمون همبستگی پیرسون بین مشکلات فنی و میزان عدم توسعه یافتگی شهرک صنعتی  64

 

ادامه فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

 جدول 4ـ28ـ آزمون همبستگی پیرسون بین عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی و میزان عدم توسعه‌یافتگی شهرک صنعتی 64

جدول 4ـ29ـ آزمون همبستگی پیرسون بین عدم بازار فروش و میزان عدم توسعه شهرک صنعتی 65

جدول 4ـ30ـ ضرایب تبیین  65

جدول 4ـ31ـ AVONA  65

جدول 4ـ32ـ جدول ضرایب رگرسیون. 66

 

 

 

چکیده

ایجاد شهرک‌های صنعتی با هر هدفی می‌تواند در تعدیل مشکلات‌، تأمین اشتغال و درآمد برای ساکنین و نیز رفاه آنان مؤثر باشد. هدف از انجام این پژوهش‌، بررسی میزان عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال است‌. مطالعه حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که چه عواملی بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال تأثیرگذار بوده است؟ این تحقیق‌، بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی است که شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه تلفیقی از روش‌های اسنادی و پیمایشی است‌. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان شهرک صنعتی و کارمندان سازمان‌های دولتی مربوطه که به تعداد 150 نفر هستند بوسیله ابزار پرسش‌نامه از آن‌ها پرسشگری به عمل آمد‌. در این تحقیق مشخص شد که اکثر عوامل پیش‌بینی شده نقش مؤثری در عدم توسعه شهرک صنعتی داشته‌اند‌، عدم حمایت مسئولین‌، عدم حمایت بانک‌ها، فقدان نیروهای متخصص‌، فقدان امکانات رفاهی‌، مشکلات فنی‌، عدم بازار فروش‌، دور افتادگی شهر‌، فقدان زیرساخت‌های اقتصادی‌، عدم دسترسی به مواد اولیه از آن جمله‌اند.

کلید واژه‌: شهرک صنعتی‌، شهر خلخال‌، زیر ساخت‌های اقتصادی‌، مشکلات فنی‌، عدم وجود نیرو‌های متخصص.

 

فصل اوّل

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *