2-4- پیوند p-n ………………………………………………………………………………………………… 19

2-5- پیوند p-n تحت تابش……………………………………………………………………………. 21

2-6- منحنی مشخصه جریان-ولتاژ برای سلول خورشیدی…………………………… 26

فصل سوم: سازوکارهای افزایش جذب نور در سلول­های خورشیدی

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 30

3-2- سلول خورشیدی سیلیکونی با سطح نامنظم……………………………………………………… 31

3-2-1 سطوح نامنظم شده سیلیکون تک کریستالی…………………………………………………………… 31

3-2-2  سطوح نامنظم شده  برای سیلیکون چندکریستالی……………………………………………….. 34

3-3- اصول و طراحی پوشش ضد بازتاب………………………………………………………………… 37

3-3-1  نظریه اولیه پوشش ضد بازتاب………………………………………………………………………………….. 37

3-3-2  بهینه سازی پوشش های ضد بازتاب……………………………………………………………………….. 39

 عنوان                                                                                                      صفحه

3-3-3  نتایج بهینه سازی………………………………………………………………………………………. 42

3-4- پلاسمون های سطحی………………………………………………………………………………………. 44

3-4-1 جذب و پرکندگی از نانو ذرات کروی………………………………………………………………………… 47

پایان نامه

فصل چهارم: تاثیر نانوذرات نقره در جذب و پراکندگی نور توسط سلول خورشیدی

یک مطلب دیگر :

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 50

4-2- سیلیکون……………………………………………………………………………………………………… 51

4-2-1 سیلیکون کریستالی……………………………………………………………………….. 52

4-2-1-1 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در سیلیکون کریستالی…………………. 53

4-2-2 سیلیکون آمورفی………………………………………………………………………………… 55

4-2-2-1 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در سیلیکون آمورفی…………………….. 55

4-2-3 سیلیکون  چندکریستالی…………………………………………………………………… 57

4-2-3-1 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در سیلیکون چند کریستالی………… 57

4-3- کادمیوم تلوراید……………………………………………………………………………………… 59

4-3-1 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در کادمیوم تلوراید:…………………………………. 60

4-4- گالیوم آرسناید و آلومینیوم گالیوم آرسناید…………………………………………………… 62

4-4-1 ساختار نوارها و چگالی موثر حالت­ها…………………………………………………….. 63

4-4-2 ضرایب جذب و بازتاب………………………………………………………………………. 64

4-4-3 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در گالیوم آرسناید…………………………………… 66

4-4-4 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در آلومینیوم گالیوم آرسناید         68

4-4-5 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در آلومینیوم گالیوم آرسناید         69

4-5- بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در گالیوم فسفات………………………………. 71

4-6- ایندیوم فسفات…………………………………………………………………………….. 73

4-7- نانوذرات آلاییده شده در ………………………………………………………………………………………. 73

4-8- بخش موهومی ضریب شکست معادل نانوذره در محیط­های مختلف………………… 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………….. 77

مراجع…………………………………………………………………………………….. 79

1مقدمه:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *