دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

واحد تهران مرکزی

 

 

 

دانشکده فنی مهندسی عمران ، گروه سازه

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

 

 

 

گرایش :  مهندسی عمران ـ سازه

 

 

 

عنوان :

 

بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکترمحمد صادق روحانی منش

 

 

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر منجمی نژاد

 

 

 

 

 

تابستان 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات

-1-1 مقدمه 4…………………………………………………………………………………… …………………………..

-2-1 تاریخچه 9……………………………………………………………………………….. …………………………..

-3-1 اصول و پایه های نظری پژوهش 11…………………………………………… …………………………..

-4-1 تحقیقات انجام شده 15………………………………………………………………… …………………………..

-5-1 ضرورت واهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. 21

-6-1 روش تحقیق 21……………………………………………………………………….. …………………………..

-7-1  مزایای استفاده از تحلیل غیرخطی استاتیکی 22…………………………….. …………………………..

فصل دوم:  مروری بر ادبیات موضوع

-1-2 مقدمه 25…………………………………………………………………………………. …………………………..

-2-2  تعریف اهداف عملکردی 26………………………………………………………. …………………………..

-3-2  تعریف سطوح عملکردی 27……………………………………………………… …………………………..

-1-3-2 سطوح عملکرد تعریف شده توسط 27……………………………………………………….. FEMA

-4-2 تعریف سطوح مختلف خطر زمین لرزه 30……………………………………. …………………………..

-5-2  انتخاب اهداف عملکردی 30……………………………………………………… …………………………..

-6-2 مدلسازی 31…………………………………………………………………………….. …………………………..

-7-2 پیچش 31………………………………………………………………………………… …………………………..

-8-2 روش تحلیل سازه 31………………………………………………………………… …………………………..

-9-2 تحلیل های خطی 32…………………………………………………………………. …………………………..

1-9-2  روش استاتیکی خطی 33………………………………………………………… …………………………..

-2-9-2 روش دینامیکی خطی 34………………………………………………………………………… (LDP)

-1-2-9-2تحلیل خطی شبه دینامیکی یا طیفی 35……………………………………. …………………………..

-2-2-9-2 معایب روش تحلیل دینامیکی طیفی 36………………………………….. …………………………..

-3-2-9-2 تحلیل خطی دینامیکی تاریخچه زمانی 36………………………………. …………………………..

-10-2 تحلیل های غیر خطی 37…………………………………………………………. …………………………..

-1-10-2 روش استاتیکی غیر خطی………………………………………………………………………….. 37

-2-10-2 مزایای روش استاتیکی غیر خطی 38……………………………………………….. (Pushover)

-3-10-2 تعیین نیاز لرزه ای 39…………………………………………………………. …………………………..

-4-10-2 روش دینامیکی غیر خطی 40……………………………………………….. …………………………..

-11-2 انتخاب روش تحلیل مناسب 40…………………………………………………. …………………………..

-12-2 معیار پزیرش………………………………………………………………………………………………. 41

فصل سوم: مدلسازی ومطالعات مقدماتی

-1-3 مقدمه 43…………………………………………………………………………………. …………………………..

-2-3 مشخصات کلی ساختمان ها وفرضیات طراحی 43………………………….. …………………………..

-3-3 محاسبه نیروی جانبی ناشی از زلزله 46……………………………………….. …………………………..

-4-3 نحوه طراحی اجزاء ساختمانها 46………………………………………………… …………………………..

-1-4-3 طراحی ستون ها 47……………………………………………………………… …………………………..

-2-4-3 طراحی مهاربندها……………………………………………………………………………………….. 47

-3-4-3 کنترل تغییرمکان نسبی طبقات 47…………………………………………… …………………………..

-4-4-3 کنترل طبقه نرم 47……………………………………………………………….. …………………………..

-5-3 نتایج نهایی طراحی ساختمانهای مورد مطالعه 48……………………………. …………………………..

فصل چهارم: نحوه ارزیابی ساختمان های طراحی شده

-1-4  مقدمات و مبانی وملزومات بهسازی 68………………………………………… …………………………..

-1-1-4 انتخاب هدف بهسازی 68……………………………………………………….. …………………………..

-2-1-4 روش تحلیل و قواعد مدل سازی 68………………………………………….. …………………………..

-1-2-1-4 کلیات 68…………………………………………………………………………. …………………………..

یک مطلب دیگر :

-2-2-1-4 ملاحظات مربوط به مدل سازی کلی ساختمان 68…………………….. …………………………..

-2-4 ترکیبات بارگذاری 71……………………………………………………………….. …………………………..

-1-2-4 بارهای ثقلی 71……………………………………………………………………. …………………………..

-2-2-4 بارهای جانبی 71………………………………………………………………….. …………………………..

-3-4 مدلسازی اعضاء 72………………………………………………………………….. …………………………..

-1-3-4 مدل های اجزا 72…………………………………………………………………. …………………………..

-4-4 رفتار اجزای سازه 75……………………………………………………………….. …………………………..

-5-4 تحلیل استاتیکی غیرخطی مدل ها 87……………………………………………. …………………………..

-1-5-4 منحنی ظرفیت و پارامترهای موثر در دوخطی سازی آن 88…………. …………………………..

پایان نامه و مقاله

-6-4 مدلسازی در نرم افزار 98………………………………………………………………….. Ram Perform

-1-6-4 مدلسازی المانهای قاب 98……………………………………………………….. …………………………..

-1-1-6-4 مدلسازی ستون های غیرالاستیک……………………………………………………………… 101

-2-6-4 چگونگی مدل میرایی…………………………………………………………………………………. 103

-3-6-4 رفتار غیرخطی اعضا………………………………………………………………………………… 105

-7-4  روش تحلیل دینامیکی غیرخطی……………………………………………………………………… 106

-1-7-4 مشخصات شتاب نگاشت ها……………………………………………………………………….. . 107

-2-7-4 نحوه مقیاس کردن شتابنگاشت ها………………………………………………………………….. 109

فصل پنجم :  نتایج وبحث

-1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 111

-2-5 ساختمان 3 طبقه…………………………………………………………………………………………… 111

-1-2-5 ساختمان 3 طبقه بدون خروج از مرکزیت 111 …………………………………………… (e=0)

-2-2-5 ساختمان 3 طبقه با خروج از مرکزیت 10 درصد 114………………………………… (e=10)

-3-2-5 ساختمان 3 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد 117………………………………… (e=20)

-3-5 ساختمان 5 طبقه…………………………………………………………………………………………… 120

-1-3-5 ساختمان 3 طبقه بدون خروج از مرکزیت 120 …………………………………………… (e=0)

-2-3-5 ساختمان 3 طبقه با خروج از مرکزیت 10 درصد 123………………………………… (e=10)

-3-3-5 ساختمان 3 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد 126………………………………… (e=20)

-4-5 بررسی برش پایه ساختمان های مورد تحقیق……………………………………………………… 129

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

-1-6 نتایج…………………………………………………………………………………………………………… 131

-2-6 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. .. 132

فهرست منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………… 133

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 154

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                               صفحه
1-2 جدول خرابی پیش بینی شده برای اعضای قائم سازه ای…………………………………………… 29

2-2  جدول شاخص های کیفی خسارت در اعضای سازه ای وغیرسازه ای………………………… 30

3-2 جدول سطوح خطر زمین لرزه 31…………………………………………………………… FEMA 273

1-3 جدول ستونها و مهاربند های موجود در سازه 3  طبقه بدون خروج از مرکزیت……………. 51

2-3 جدول ستونها و مهاربند های موجود در سازه 3 طبقه با 10 درصد خروج از مرکزیت…… 52

3-3 جدول ستونها و مهاربند های موجود در سازه 3 طبقه با 20 درصد خروج از مرکزیت…… 53

4-3 جدول ستونها و مهاربند های موجود در سازه 5  طبقه بدون خروج از مرکزیت……………. 54

5-3 جدول ستونها و مهاربند های موجود در سازه 5 طبقه با 10 درصد خروج از مرکزیت…… 56

6-3 جدول ستونها و مهاربند های موجود در سازه 5 طبقه با 20 درصد خروج از مرکزیت…… 58

7-3 جدول ستونها و مهاربند های موجود در سازه 5  طبقه بدون خروج از مرکزیت……………. 60

8-3 جدول ستونها و مهاربند های موجود در سازه 5 طبقه با 10 درصد خروج از مرکزیت…… 63
9-3 جدول ستونها و مهاربندC های موجود در سازه 5 طبقه با 20 درصد خروج از مرکزیت…………………………………………………. 66
1-4 جدول ضریب………………………………………………………………………………………………….. 73

2-4  جدول ترکیبات بارگذاری در تحلیل استاتیکی غیرخطی………………………………………….. 74

3-4 جدول نوع مفاصل اعضای قابهای مهاربندی شده…………………………………………………….. 78

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *