2-5 نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری شرکتی.. 20
2-6 محیط اقتصادی ایران. 23
2-7 ساز و کارهای موثر بر حاکمیت شرکتی و پاسخگویی.. 24
2-7-1 ساز و کار های برون سازمانی.. 24
2-7-2 ساز و کار های درون سازمانی.. 25
2-7-3پاسخگویی چیست؟. 26
2-8 اهداف وکارکردهای حاکمیت شرکتی.. 26
2-8-1 اهداف حاکمیت شرکتی.. 26
2-8-2 کارکردهای حاکمیت شرکتی.. 27
2-9 ماتریس بین المللی راهبری شرکتی.. 28
2-10چارچوب نظری حاکمیت شرکتی.. 29
2-10-1تئوری نمایندگی.. 30
2-10-2تئوری هزینه معاملات… 30
2-10-3  تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نما یندگی.. 31
2-10-4  تئوری ذینفعان. 31
2-10-5  تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی.. 32
2-11 عوامل ایجاد سیستمهای حاکمیت شرکتی مختلف…. 32
2-11-1 نظا مهای قانونی.. 32
2-11-2  ساختارهای مالکیت شرکت…. 33
2-11-3 سیستم های مالی.. 34
2-11-4 سایر عوامل.. 34
2-12 انواع الگوهای حاكمیت شركتی.. 35
2-12-1الگوی مبتنی بر بازار. 35
2-12-2 الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط… 36
2-12-3الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. 36
2-12-4 الگوی نوظهور. 37
2-13  مدل های حاکمیت شرکتی.. 38
2-13-1مدل انگلیسی و آمریكایی.. 38
2-13-2مدل ژاپنی.. 41
2-13-2-1  نمودار4مدل ژاپنی حاكمیت شركت.. 41
2-13-3 مدل آلمانی.. 42
2-13-3-1نمودار5 مدل آلمانی حاکمیت شرکتی. 43
2-13-4 سایر مدل ها 44
2-14مدیریت سود. 46

پایان نامه

2-14-1مقاصدوانگیزه های مدیریت سود. 48
2-15مکانیزمهای مختلف حاکمیت شرکتی موثر بر حفاظت از حقوق سهامداران. 49
2-15-1مسئولیتهای هیئت مدیره 49
2-15-1-1 کمیته حسابرسی. 49
2-15-1-2 کمیته ریسک.. 50
2-15-1-3 کمیته پرداخت حقوق و کاندیداتوری.. 50
2-15-2 سرمایه گذاران نهادی.. 50
2-15-3تشکلهای سهامداران خرد. 51
2-15-4 پیگیری حقوقی و قضایی.. 52
2-15-5الزام به ارائه پیشنهاد خرید سهام خرد در صورت اقدام به خرید بلوكهای کنترلی  53
2-15-6موسسات رتبه بندی.. 53
2-16روشهای مدیریتی برای پرهیز از حسابداری نادرست…. 54
2-16-1حسابرسی.. 54
2-16-2هیأت مدیره 55
2-16-3دستمزد اعضای هیأت مدیره 56
2-16-4کمیته حسابرسی مستقل هیأت مدیره 56
2-16-5نقش مؤسسات رتبه بندی اعتباری.. 57
2-17اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه((OECD… 57
2-18اهمیت حاکمیت شرکتی در بازارهای مالی.. 58
2-19ضرورت استقرار نظام راهبری شرکتی.. 59

یک مطلب دیگر :

2-20نظام راهبری شرکتی در بورس…. 61
2-21برنامه ی بورس برای ترویج راهبری شرکتی.. 62
2-22تحقیقات داخلی انجام شده 63
2-23تحقیقات خارجی انجام شده 67

  1. فصل سوم روش تحقیق  …. 71

3-1مقدمه. 72
3-2روش تحقیق.. 72
3-3فرضیه های تحقیق.. 74
3-4جامعه آماری.. 74
3-5نمونه آماری.. 75
3-6روش وابزار گرداوری اطلاعات… 75
3-7متغییرهای پژوهش…. 75
3-8مدل مفهومی تحقیق.. 76
3-9روش تجزیه تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها 76
3-9-1آزمون نرمال بودن داده ها 77
3-9-2 رگرسیون چندگانه. 77
3-9-3 ضریب تعیین وضریب تعیین تصحیح شده 78
3-9-4آزمون معنا دار بودن ضرایب رگرسیون. 79
3-9-5آزمون هم خطی عامل تورم وار یانس…. 79

  1. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 81

4-1مقدمه. 82
4-2توصیف آماری و مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق.. 82
4-2-2 متغیر مستقل: ویژگیهای حاکمیت شرکتی.. 84
4-2-3. متغیر مستقل: حضور اعضای غیر موظف در هیات مدیره 84
4-2-4 متغیر مستقل: درصد مالکیت نهادی.. 85
4-2-5 متغیر مستقل: وجود حسابرس داخلی.. 86
4-2-6. متغیر مستقل: اندازه هیات مدیره 86
4-2-7 متغیر مستقل: حسابرس مستقل.. 87
4-3تجزیه و تحلیل استباطی داده های آماری( آزمون آماری فرضیه های تحقیق) 88
4-3-1بررسی نرمال بودن داده ها 88
4-3-2آزمون فرضیه 1. 90
4-3-3تحلیل واریانس فرضیه 1. 91
4-3-4آزمون فرضیه1-1. 92
4-3-5تحلیل واریانس فرضیه 1-1. 94
4-3-6آزمون فرضیه1-2. 95
4-3-7تحلیل واریانس فرضیه 1-2. 97
4-3-8فرضیه 1-3. 98
4-3-9آزمون فرضیه1-4. 99
4-3-10تحلیل واریانس فرضیه 1-4. 101
4-3-11آزمون فرضیه1-5. 102
4-4آزمون هم خطی.. 104

  1. فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 106

5-1 مقدمه. 107
5-2 تحلیل یافته های پژوهش…. 107
5-3 بررسی فرضیه1. 108
5 -4فرضیه فرعی1. 108
5-5 فرضیه فرعی 2. 108
5-6 فرضیه فرعی 3. 109
5-7 فرضیه فرعی 4. 109
5-8 فرضیه فرعی 5. 110
5-9 پیشنهادها در  راستای نتایج تحقیق.. 110
5-10پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 111
5-11 محدودیت های پژوهش…. 112
5-12 منابع فارسی.. 112
5-13 پیوست…. 119
5-13-1 تحلیل نرم افزاری.. 119

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *