بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 3

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….. 4

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-1) هدف اصلی ……………………………………………………………………………………… 6

1-4-2) اهداف فرعی  …………………………………………………………………………………… 7

مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………. 8

فرضیات  تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 9

1-6-1) فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………… 10

1-6-2) فرضیات فرعی………………………………………………………………………………….. 11

قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 12

1-7-1) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………….. 13

1-7-2) قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………. 14

1-7-3) قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………… 15

تعریف واژه­ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………… 16

1-8-1) تعریف واژه­های کلیدی……………………………………………………………………….. 17

1-8-2) تعریف متغیرهای عملیاتی…………………………………………………………………….. 18

1-8-2-1) متغیر وابسته تحقیق و تعریف عملیاتی آن ……………………………………………. 19

1-8-2-2) متغیر  مستقل و تعریف عملیاتی آن ……………………………………………………. 20

1-9) جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………. 21

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 23

بخش اول – ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………….. 24

2-1-1-تعاریف…………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-1-1- عدالت ……………………………………………………………………………………….. 26

2-1-1-2- مفهوم سلامت :……………………………………………………………………………… 27

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار

2-1-1-3- مفهوم سازمان :……………………………………………………………………………… 28

2-1-1-4- مفهوم سلامت سازمانی……………………………………………………………………. 29

2-1-1-5- مفهوم وجدان کاری و وظیفه شناسی: …………………………………………………. 30

2-1-1-6- مفهوم نوع دوستی: ………………………………………………………………………… 31

2-1-1-7- مفهوم فضیلت مدنی : …………………………………………………………………….. 32

2-1-1-8- مفهوم روحیه ی جوانمردی و مردانگی : ……………………………………………… 33

2-1-1-9- مفهوم تواضع و فروتنی:…………………………………………………………………… 33

2-1-2-سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز………………………………………… 44

2-1-3- مولفه های سلامت سازمانی لایدن وکلینگل………………………………………………. 44

2-1-4- ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه مایلز……………………………………………………… 44

2-1-5-مقایسه سلامت سازمانی واثربخشی………………………………………………………….. 55

2-1-6-شاخص‌های سلامت سازمانی…………………………………………………………………. 55

2-1-6-1-یگانگی نهادی:……………………………………………………………………………….. 55

2-1-6-2-نفوذمدیر:………………………………………………………………………………………. 55

2-1-6-3-ملاحظه گری:…………………………………………………………………………………. 55

2-1-6-4-ساختدهی:…………………………………………………………………………………….. 55

2-1-6-5-حمایت منابع:…………………………………………………………………………………. 55

2-1-6-6-روحیه:…………………………………………………………………………………………. 55

2-1-6-7-تاکید بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………… 66

2-1-7- چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………… 66

2-1-7-1- رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………….. 66

2-1-8-انواع عدالت ……………………………………………………………………………………… 66

2-1-8-1-عدالت توزیعی ………………………………………………………………………………. 77

2-1-8-2-عدالت رویه ای ……………………………………………………………………………… 77

2-1-8-3-عدالت مراوده ای …………………………………………………………………………… 77

2-1-9-درک حمایت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………. 77

2-1-10- تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………….. 88

2-1-11-  چارچوب نظری مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش………………………………………………………………. 88

2-1-12- عدالت سازمانی……………………………………………………………………………….. 88

یک مطلب دیگر :

بخش دوم- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………. 88

2-2-1- پیشینه داخلی تحقیق…………………………………………………………………………… 88

2-2-2- پیشینه خارجی تحقیق…………………………………………………………………………. 88

2-3- خلاصه و جمع بندی:……………………………………………………………………………… 88

نتیجه گیری و خلاصه فصل……………………………………………………………………………….. 88

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 99

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………… 99

3-3- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………….. 99

3-4- نمونه گیری و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………… 99

3-5- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 99

.3-6- ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………… 99

3-7-  روایی و پایایی پرسشنامه :………………………………………………………………………. 100

3-8- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………….. 100

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

1-4- مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 100

بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………. 100

2-4- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان ……………………………………………………. 100

بخش دوم: آمار استنباطی………………………………………………………………………………….. 100

4-3-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: بررسی تست نرمال بودن داده ها………………………. 100

4-4- آزمون های همبستگی اسپیرمن جهت معنی دار بودن رابطه بین متغیرهای پژوهش….. 100

5-4- آزمون من ویتنی جهت معنی دار بودن تفاوت میان عدالت سازمانی در سطوح متفاوت جنسیت………… 110

6-4- آزمون کروسکال والیس جهت معنی دار بودن تفاوت میان متغیر عدالت سازمانی در سطوح ……………. 110

متفاوت سن، تحصیلات و سابقه کاری…………………………………………………………………. 110

7-4- پایایی مربوط به پرسشنامه: روش آلفای کرونباخ……………………………………………. 110

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- جمع بندی تحقیق………………………………………………………………………………….. 110

5-2) یافته های پژوهش………………………………………………………………………………….. 112

5-3) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….. 112

5-3-1) محدودیت های در کنترل محقق ……………………………………………………………. 112

5-3-2) محدودیت های خارج از کنترل محقق …………………………………………………….. 121

5-4) پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………….. 112

5-4-1) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………………………………. 114

5-4-2) پیشنهادهای کاربردی- مدیریتی …………………………………………………………….. 114

5-4-3) پیشنهادهایی به پژوهشگران آتی ……………………………………………………………. 114

منابع      ……………………………………………………………………………………………………… 114

ضمائم    ……………………………………………………………………………………………………… 114

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 140

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی می باشد، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان جویبار به تعداد 1417 نفر می باشد. که با توجه به حجم جامعه از طریق جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری پژوهش 306 نفر انتخاب  شده است. روش نمونه­گیری تصادفی از نوع ساده می­باشد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی سوالی 20 نیهوف و مورمن و سلامت سازمانی 43 سوالی هوی و فیلدمن استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش های توصیفی (فراوانی، درصد، درصد فراوانی تجمعی، نمودار و…) استفاده و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعمیم نتایج از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید. با اطمینان 95 درصد می توان ادعا نمود که بین عدالت سازمانی با ابعاد سلامت سازمانی، یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی و روحیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان جویبار رابطه وجود دارد.

 

كلید واژه: عدالت سازمانی، سلامت سازمانی، آموزش و پرورش، کارکنان.

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *