3-6 ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-7 طرح مساله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-8 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….44
3-9  متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-9-1 متغیرمستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-9-2 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………46
3-9-3 متغیرکنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-9-4 متغیر تعدیل کننده……………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………..48
3-10-1 روش داده های پانل…………………………………………………………………………………………………………………………49
3-10-1-1 روش اثرات ثابت………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-10-1-2 روش اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………….50
3-10-1-3 آزمون چاو یا fمقید……………………………………………………………………………………………………………………….50
3-10-1-4 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………….. ……………………………………51
3-10-2 آزمون معنی دار بودن مدل…………………………………………………………………………………………………………………51
3-10-3 آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………52

مقالات و پایان نامه ارشد

3-10-4 آزمون مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………..52
3-10-4-1 فرض نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………………………53
3-10-4-2 فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………54
3-10-4-3 فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………….54
3-10-4-4 فرض همسانی واریانس باقیمانده ها………………………………………………………………………………………………..55
3-10-5 تحلیل همبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-10-5-1 ضریب تعیین………………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-10-5-2 ضریب همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-10-6 آزمون ریشه واحد درداده های ترکیبی………………………………………………………………………………………………….57
3-10-7 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها…………………………………………………………………………………………..57

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………59
4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
4-2 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
4-3 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………62
4-4 نتایج آزمون رگرسیون …………………………………………………………………………………………………………………………….63
4-4-1 بررسی ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………..63
4-4-2 آزمون fو آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………………64
4-4-2-1 آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی…………………………………………………………………………………………65
4-4-2-2 آزمونf لیمر……………………………………………………………………………………………………………………………………66
4-5 آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….67
4-5-1 فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
4-5-2 فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………69
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………..72
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
5-2 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………73
5-3 خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
5-4 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………74
5-4-1 نتیجه آزمون اول………………………………………………………………………………………………………………………………….74
5-4-2 نتیجه آزمون دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………74
5-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
5-6 محدودیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………75

فصل اول
کلیات پژوهش


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *