2-3- بهره‌وری. 25
2-3-1-اهمیت بهره‌وری. 26
2-3-2- بررسی تاریخ بهره‌وری. 27
2-3-3- ضرورت بهره‌وری. 29
2-3-4- بهره‌وری چیست. 30
2-3-5- تعریف بهره‌وری. 31
2-3-6- اصول بهره‌وری و رابطه آن با کیفیت. 32
۲-4- سطوح بهره‌وری. 35
2-4-1- ابزارهای اندازه‌ گیری بهره‌وری. 36
2-4-2- عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری. 38
2-4-2-1-عوامل خارجی یا غیرقابل‌کنترل یا عوامل برون‌ سازمانی   39
2-4-2-2-عوامل داخلی یا قابل‌کنترل یا عوامل درون سازمانی. 39
2-4-2-2-1- عوامل سخت‌افزاری. 39
2-4-2-2-2- عوامل نرم‌افزاری. 39
2-4-2-2-3- عوامل انسان افزاری یا مغز افزاری. 39
2-4-3- عوامل مؤثر در افزایش سطح بهره‌وری. 43
2-4-4- عوامل مؤثر بر بهره‌وری : (تقی زادگان، ۱۳۸۰ص۲۹۳-۲۸۲)   44
2-4-5- عوامل مؤثربر بهره‌وری : (آذرمند، ۱۳۸۵ص ۵۸۲-۵۸۱). 45
2-5- عوامل مؤثر بر بهره‌وری : (رئیسی و موسی‌زاده، ۱۳۸۵ص۳۷۸-۳۷۶)   46
2-5-1- عوامل مؤثر بر بهره‌وری. 48
2-5-2-عوامل مؤثر بر بهره‌وری : (شکری، ۱۳۷۵ص۵۱۸-۵۱۴). 48
2-5-3- عوامل پنج‌گانه مؤثر بر بهره‌وری. 51
2-5-4- بهره‌وری نیروی انسانی. 51
2-5-5- عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار. 52
2-5-6- عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی. 52
2-5-7- عوامل کلیدی در بهره‌وری نیروی انسانی. 53
۲-5-8- سایر عوامل مؤثربر بهره‌وری نیروی انسانی. 55
2-5-9-موانع بهره‌وری. 56
2-5-10- موانع و مشکلات محیطی بهبود بهره‌وری. 56

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

2-5-11- موانع و مشکلات سازمانی بهبود بهره‌وری. 56
2-5-12- موانع فردی بهبود بهره‌وری. 57
2-5-13- مهم‌ترین عوامل مؤثردرکاهش بهره‌وری سازمان (سالاریان وصدر۱۳۸۵). 57
2-5-14- عوامل مؤثربرافزایش بهره‌وری نیروی انسانی: (ابطحی، ۱۳۸۰)   58
2-5-15- مدل بهبود جامع بهره‌وری در بخش دولتی : (عالی، ۱۳۸۵ص۱۲۸)   61
2-5-16- تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره‌وری (عباسپور، ۱۳۸۲). 62
2-5-17- نقش پاداش در بهره‌وری. 64
2-5-18- بهره‌وری و مدیریت. 65
2-6- پیشینه تحقیقات. 66

فصل سوم: روش تحقیق
3- 1. مقدمه. 70
3- 2. نوع تحقیق. 70
3-3. روشها و ابزار گردآوری اطلاعات. 71
3-3-1. روش بررسی اسناد و مدارک. 71
3-3-2.روش میدانی. 71
3-4.مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها. 71
3- 5. مقیاس اندازه‌گیری نگرش ها. 72
3-6.طرح تحقیق. 73
3-6-1. هدف مطالعه. 73
3-6-2. نوع مطالعه. 73
3-6-3.میزان دخالت محقق در پژوهش. 73
3-6-4. مکان بررسی: طبیعی و ساختگی. 73
3-6-5. واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد، زوجها، گروهها، سازمان‌ها   74
3-6-6. افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای. 74
2-6-7.جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش :. 74
3-6-8. حجم نمونه آماری. 76
3- 6- 9. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 76
3- 6- 10. روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات. 77
3-7. پایایی. 77

یک مطلب دیگر :

3- 7- 1. ثبات سنجه‌ها. 77
3-7 -2. سازگاری درونی سنجه ها. 77
3-8. روایی. 79
3- 8- 1. روایی محتوا :. 79
3- 8- 2. روائی وابسته به معیار :. 79
3- 8- 3. روائی سازه ( مفهومی‌) :. 79
3-9-روایی پرسشنامه:. 79
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها :. 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه. 82
4-2 – بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی. 82
4-2-1) جنسیت. 82
4-2-2- میزان تحصیلات. 83
4-2-3- رده سازمانی. 84
4-2-4 -سن. 85
4-2-5- سنوات خدمت:. 86
4-3 – آزمون فرضیات تحقیق. 87
4-3 – 1- آزمون فرضیه فرعی اول. 87
4-3-2 – آزمون فرضیه فرعی دوم. 88
4-3-3 – آزمون فرضیه فرعی سوم. 89
4-3-4 – آزمون فرضیه فرعی چهارم. 90
4-3-5 – آزمون فرضیه فرعی پنجم. 91
4-3-6- آزمون فرضیه فرعی ششم. 92
4-3-7 -آزمون فرضیه فرعی هفتم. 93
4-3-8 – آزمون فرضیه فرعی هشتم. 94
4-3-9 -آزمون فرضیه اصلی پژوهش. 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-1-مقدمه. 97
5-2 خلاصه یافته‌های پژوهش. 97
5- 3- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها. 98
5-3-1- نتیجه فرضیه اصلی. 98
5-3-2- نتیجه فرضیه فرعی اول. 98
5-3-3- نتیجه فرضیه فرعی دوم. 98
5-3-4- نتیجه فرضیه فرعی سوم. 99
5-3-5- نتیجه فرضیه فرعی چهارم. 99
5-3-6- نتیجه فرضیه فرعی پنجم. 99
5-3-7- نتیجه فرضیه فرعی ششم. 99
5-3-8- نتیجه فرضیه فرعی هفتم. 99
5-3-9- نتیجه فرضیه فرعی هشتم. 100
5- ۴- پیشنهاد‌های تحقیق. 100
5-4-1- رهنمودهایی برای عمل. 100
۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 102
5-6- محدودیت‌های پژوهش. 102
منابع و ماخذ. 103
پیوست. 110
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جو سازمانی و بهره وری منابع انسانی در شرکت ملی گاز کاشان می­باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت ملی گاز کاشان به تعداد 132 تشکیل داده­اند. حجم نمونه مطابق با براساس جدول مورگان (1978) برای 111 نفر جامعه آماری(N)، تعداد 92 نفرحجم نمونه (S) انتخاب شدند. به دلیل اینکه ممکن بود برخی پرسشنامه‌ها بازگردانده نشود، تعداد 100 پرسشنامه توزیع و با جمع آوری 92 پرسشنامه(رسیدن به تعداد مورد نظر) فرایند جمع آوری پرسشنامه‌ها قطع گردید. در تحقیق حاضر از پرسشنامه جو سازمانی است اندارد هالپین و کرافت(1995) با 32 سوال و برای پرسشنامه 26 سوالی بهره وری منابع انسانی آجیو(2002) استفاده گردید که مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه به ترتیب 916/0 و946/0 بدست آمد که نشان دهنده اعتبار قابل قبول و بالای پرسشنامه‌ها می‌باشد.
جهت تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از شاخص ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است. نتایج فرضیه اصلی نشان داد بین جو سازمانی و بهره وری منابع انسانی مقدار ضریب همبستگی 321/0 و معناداری 000/0 بدست آمد که نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین جو سازمانی و بهره وری منابع انسانی بود از طرفی نتایج برای فرضیات فرعی نیز نشان داد بین مولفه‌های (وجود تاکید بر تولید، علاقمندی، وجود صمیمت، روحیه گری) با بهروه منابع انسانی نیز رابطه مثبت ومعناداری دیده می‌شود اما بین مولفه‌های (نفوذ و پویایی و پرهیز از مزاحمت) رابطه منفی و معنادار بدست آمد.
کلید واژه: جو سازمانی، بهره وری منابع انسانی، صمیمیت، نفوذ و پویایی، پرهیز از مزاحمت
فصل اول
کلیات تحقیق
 
۱-۱- مقدمه
جو سازمانی به عنوان یکی از ویژگی­های سازمانی می­تواند نقش موثری در بهبود بهره‌وری سازمانی داشته باشد.جو سازمانی مربوط به تعیین ویژگی‌های قابل اندازه‌گیری محیط کار است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط کسانی که در این محیط کار می‌کنند درک شده است و فرض می‎شود که روی انگیزش و رفتارشان تأثیر می‌گذارد. همچنین به عنوان منبعی موثر و بانفوذ جهت شکل دهی رفتار عمل می‌کند. ویژگی‌های زیر را برای جو سازمانی برشمرده­اند:
– یک برداشت جمعی کارکنان درباره‎ی ویژگیهای خاص سازمان مثل اقتدار، اعتماد، انسجام، حمایت، تقدیر، نوآوری و عدالت؛
– برای ند تعامل اعضاییک سازمان ؛
– پایه‌ای برای تفسیر شرایط؛


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *