مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی …….. 63
مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان……. 64
بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران…………………………………. 67
مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد كنسرسیوم 1954…………. 70
مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها ……………….. 75
گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه……………. 78
گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (كنسرسیوم دوم 1973) ……………………………………………… 84
بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران …………………………………… 87
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی
مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ….. 88
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل… 92
بخش چهارم: بررسی تحلیلی مكانیسم‌های عملیات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای
……. بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مكانیسم‌های مشابه جهانی …………………………………. 95
مبحث اول) مكانیسم‌های عملیات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران
گفتار اول: عملكرد در قالب قراردادهای مشاركت در تولید نفت ایران ……………………………………………… 100
گفتار دوم: عملكرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانكاری نفت ایران ………………………………………… 105
گفتار سوم: عملكرد در قالب سایر قراردادهای اكتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران …………………………… 107

مقالات و پایان نامه ارشد

مبحث دوم) مقایسه با مكانیسم‌های مشابه در جهان ……… 112
گفتار اول: شیوه توسعه مشركت منابع نفت و گاز ………. 113
گفتار دوم: شیوه تعیین یك مقام مشترك ……………… 114
گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization……………. 115

فصل سوم

 

117

….. قانون حاكم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: قانون حاكم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات 118
مبحث اول) تعیین قانون حاكم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با
…… قراردادهای نفتی كشورهای نفت خیر جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی .. 131
بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالكیت و ملی كردن 142
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالكیت
گفتار اول: سلب مالكیت و مصادیق آن ……………….. 143
بند اول ـ سلب مالكیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالكیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . 144
گفتار دوم: سلب مالكیت غیرمستقیم و ملی كردن ……….. 146

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

بند اول ـ سلب مالكیت غیر مستقیم
بند دوم ـ ملی كردن موضوع مالكیت …………………. 147
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ……………. 150
بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی كردن……………….. 152
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز……………………………………… 153
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش ……………………………. 155
گفتار سوم: روش رجوع به داوری
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر………………………………………… 157
بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاكم به روش رجوع به داوری بین‌المللی
….. و سازش نفتی طی دو دعاوی خمكو و كنسرسیوم نفتی 1973 ایران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران
…… به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش …. 162

 

 

فصل چهارم

 

164

….. بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاكم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ………………………………. 165
مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت …………………… 169
گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی   173
گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی ……. 180
بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد كنسرسیوم ایران 1333 183
بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. 184
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی……………………………………. 186
مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    188
گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی………………………………………….. 195


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *