7- سوابق تحقیق.. 6
8-روش تحقیق.. 8
9- موانع و مشکلات تحقیق.. 8
فصل دوم: 9
مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 9
مبحث اول-مفهوم جرم. 10
گفتار اول-تعریف جرم در لغت… 10
گفتاردوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 10
بند اول-در اصطلاح حقوقی.. 10
بند دوم-در اصطلاح فقهی.. 12
مبحث دوم-تعریف مجازات… 12
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت… 12
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 12
بند اول-در اصطلاح حقوقی.. 12
بند دوم-در اصطلاح فقهی.. 14
مبحث سوم: مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم. 15
گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم. 15
بند اول : مفهوم لغوی.. 15
بند دوم : مفهوم اصطلاحی.. 15
گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران. 15
بند اول : قبل از انقلاب اسلامی.. 15

64

بند دوم :بعد از انقلاب اسلامی.. 19
مبحث چهارم : مراحل ارتکاب جرم. 20
گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا 21
بند اول : مرحله تفکر و اتخاذ تصمیم ( قصد ارتکاب جرم ) 21

یک مطلب دیگر :

پایان نامه یادگیری خودتنظیمی//خانواده و پیشرفت تحصیلی

بند دوم: برنامه عملیات مقدماتی جرم. 22

گفتار دوم: مراحل دخالت حقوق جزا 24
بند اول : مرحله شروع به جرم عملیات اجرایی شروع به جرم. 24
گفتار اول:بررسی ارکان جرم. 24
بند اول:رکن مادی.. 24
بند دوم: مرحله جرم تام. 35
فصل سوم: 38
بررسی قوانین قدیم و جدید مجازات اسلامی راجع به شروع به جرم. 38
مبحث اول :شروع به جرم در قوانین سابق.. 39
گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352. 39
گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱. 40
گفتار سوم :قانون مصوب ۱۳۷۰ و شروع به جرم. 43
گفتار چهارم:قانون مصوب سال 1392 و شروع به جرم. 48
بند اول:روند تصویب قانون. 48
گفتار پنجم :معایب مواد قانونی قانون سال 1392. 49
بند اول :اشکالات حقوقی.. 49
بند دوم :اشکالات فقهی.. 50
بند سوم :نکات مثبت مواد شروع به جرم از نظر محقق.. 53
مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری.. 53
گفتار اول : شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن. 53
بند اول : تعریف شروع به جرم كلاهبرداری.. 56
بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری.. 56
بند دوم : شروع به جرایم در حكم كلاهبرداری ( شروع به كلاهبرداری به عنوان جرم مستقل ) 79
بند سوم : جرایم در حكم شروع به كلاهبرداری ( شروع به كلاهبرداری حكمی ) 82
مبحث سوم-شروع به جرم سرقت… 85
گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت… 87
بند اول: عنصر قانونی.. 87
بند دوم: عنصر مادی.. 89
فصل چهارم: 105
نتیجه گیری و پیشنهادات… 105
نتیجه گیری.. 105
پیشنهادات… 111
ضمائم. 112
فهرست منابع. 136
Abstract 140

چکیده

شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهمیت و اندکی که مجازات آنان در بندهای سه گانه ماده 122(ماده قانونی شروع به جرم) مقرر نشده است. لذا در این قانون برخلاف قانون مجازات سال 70 اصل بر جرم انگاری شروع به جرم است و مجازات شروع به جرم دارای نظم خاصی است و در سه بند جداگانه درجه بندی شده است. قانونگذار در قانون مجازات فعلی علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناقص را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی سال 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون فعلی با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون قبلی را مرتفع نموده است. با این حال، عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در این تحقیق، به جهت اهمیت موضوع شروع به جرم، سایر مفاهیم مشابه حقوقی و فقهی که به ترتیب شامل جرایم عقیم و محال و تجری و مقدمه ی حرام می باشند نیز بررسی شده است.
 
کلمات کلیدی:جرم،مجارات،شروع به جرم.

فصل اول:

 

کلیات تحقیق


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *