1-3-3 انواع انحرافات جنسی                                           30
1-4 گوشی هوشمند                                                            32
فصل دوم: بررسی موانع حقوقی مبارزه و پیشگیری نسبت به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند                    33
2-1 مشكلات تقنینی                                                          34
2-1-1 حقوق جزا                                                      34
2-1-1-1 حقوق كیفری ماهوی                                      36
2-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومی و  اختصاصی         37
2-1-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومی         37
1 – تعریف                                   37
2 – ماهیت                                   38
3 – ركن مادی (فعل مرتكب)                  38
4 – حدود مسئولیت كیفری                     39
2-1-1-1-1-2 مسائل حقوق جزای اختصاصی              40
2-1-1-1-2 چالش های حقوقی جزای ماهوی                     43
2-1-1-2 حقوق كیفری شكلی                                       44

پایان نامه

2-1-2 مسائل و مشكلات آئین دادرسی كیفری                                45
2-1-2-1 تحقیقات مقدماتی                                       45
2-1-2-2 تفتیش و ضبط داده ها                                         46
2-1-2-3 جمع آوری، ذخیره و ارائه ی ادله ی اثبات                  48
2-2 راهكارهای مبارزه                                                         50
2-3 حقوق كیفری ایران                                                          54
2-4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند        57
2-4-1 عنصر قانونی                                                        59
2-4-2 عنصر مادی و صور مختلف تحقق بزه                                  59
الف: جرایم دسته اول                                              60
ب: جرایم دسته دوم                                                 61
ج: جرایم دسته سوم                                                 61
2-4-3 عنصر روانی                                                   68
2-4-4 ضمانت اجرا                                                   69
2-4-5 كیفیت مشدده                                                        72
2-4-6 موارد بحث ضمانت اجرا                                                73
2-4-7 معاونت در جرم                                                     73
2-4-8 شروع به جرم                                                        74

یک مطلب دیگر :

2-4-9 كیفیات مخففه                                                      74
2-4-10 اعمال تعلیق و آزادی مشروط                                        75
2-5 تجاوز به حریم خصوصی                                                     75
2-5-1 عنصر قانونی                                                        76
2-5-2 ركن مادی                                                      76
2-5-3 عنصر روانی                                                   80
2-5-4 ضمانت اجرا                                                   81
فصل سوم: پیشگیری از جرایم منافی عفّت                                                                                         82
3-1 گسترش تدابیر امنیتی                                                     83
3-1-1 تعریف تدابیر امنیتی                                           84
3-1-2 تبیین امنیت سیستم های الکترونیکی و شبكه ای                            85
3-2 مسائل علوم جنایی                                                  89
3-2-1 پیشگیری از جرایم الکترونیکی و اینترنتی                                                89
1- تدابیر امنیتی اختیاری برای كاربران                                       90
2- اجرای تدابیر امنیتی                                                           91
3- آموزش و ارعاب مرتكبین بالقوه                                             92
3-2-2 بزه دیده شناسی                                                   93
3-3 پیشگیری جرم شناختی از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی                      96
3-3-1 روش های پیشگیری وضعی                                           97
3-3-1-1 پیشگیری بزه دیدگی جنسی                                    97
3-3-1-1-1 ماهیت جرایم بدون بزه دیده                     97
3-3-1-1-2 نقش بزه دیده در وقوع جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی        99
3-3-1-2 استفاده از ظرفیت های اخلاقی با هدف پیشگیری از بزه دیدگیِ جنسی       100
3-3-1-2-1 بررسی نقش رعایت حجاب شرعی در پیشگیری از بزه دیدگی جنسی  101
3-3-1-2-2 آموزه های قرآن كریم در مورد حجاب زنان                101
3-3-2 پیشگیری جامعه مدار با اتكاء به شناخت ویژگی های اجتماعی         103
3-3-2-1 تجویز آموزش و تربیت جنسی در مراحل مختلف رشد فردی و اجتماعی         107
3-3-2-1-1 ماهیت برنامه های آموزشی – تربیتی جنسی                108
3-3-2-1-2 ضرورت اِعمال برنامه های آموزشی و تربیتی جنسی        109
3-3-2-1-3 موضوعات و مصادیق آموزش جنسی           111
3-3-2-1-3-1 شناخت عملكرد دستگاه تناسلی و علایم بلوغ جسمی و بازتاب روانی آن                          111
الف: در جنس موافق                             111
ب: در جنس مخالف                         113
3-3-2-1-3-2 آموزش نحوه شكل گیریِ آمیزش جنسی         114
3-3-2-1-3-3 تأثیر مدرسه در یادگیری و پیشگیری از جرم  115
3-3-2-2 تسهیل و تشویق ازدواج در ابعاد مختلف                             115
3-3-2-2-1 نقش پیشگیرانه ازدواج دائم                                   115
3-3-2-2-2 نقش پیشگیرانه ازدواج موقت                            117


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *