7-روش تحقیق.. 5
8-ساختار تحقیق.. 6
فصل اول-مبانی و کلیات تحقیق.. 7
مبحث اول : تعاریف و مفاهیم جرم و مجازات… 8
گفتار اول : تعریف جرم در لغت… 8
الف : تعریف جرم در جرم شناسی.. 9
ب : تعریف جرم در حقوق.. 9
گفتار دوم : مفهوم مجازات… 12
مبحث دوم : انواع مجازات ها 15
گفتار اول : مجازاتهای عرفی.. 15
گفتار دوم : مجازات های شرعی.. 19
گفتار سوم: درجه بندی مجازات… 24
بند اول:درجه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 24
بند دوم:درجه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 25
گفتار چهارم: اهداف و مزایای درجه بندی مجازات ها از نظر حقوق عرفی.. 25
بند اول:هدف سودمندی.. 25
بند دوم: هدف اخلاقی.. 25
بند سوم: هدف اصلاحی.. 26
گفتار چهارم-مجازات های بدنی.. 26
گفتار پنجم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1304.. 26
گفتار ششم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1352.. 30
گفتار هفتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1361.. 35

پایان نامه

گفتار هشتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1370.. 35
گفتار نهم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392.. 36
فصل دوم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392.. 38
مبحث اول: مجازات های تعزیری و درجه بندی مجازات ها 39
مبحث دوم: درجه بندی مجازات ها و مجازات اعدام. 44
گفتار اول : اعدام در قوانین جزایی ایران. 45
مبحث سوم: درجه بندی مجازات ها وجرایم علیه امنیت کشور. 51
مبحث چهارم-جایگاه مجازات شلاق تعزیری در درجات هشتگانه مجازات تعزیری.. 55
مبحث پنجم-درجه بندی مجازات ها و مجازات سالب آزادی (زندان). 58
مبحث ششم:آثار درجه بندی قانون 1392.. 63
مبحث هفتم-تشدید درجه مجازات ها 73
مبحث هشتم-درجه بندی مجازات ها و جزای نقدی.. 77
مبحث نهم : درجه بندی مجازات ها و مصادره اموال. 79
مبحث دهم-سایر مجازات های درجه بندی شده 83
گفتار اول-جرایم مواد مخدر. 83
گفتار دوم-محرومیت از حقوق اجتماعی.. 85
گفتار سوم-مجازات اشخاص حقوقی.. 86
گفتار چهارم-انواع تبعید در قوانین جزایی ایران. 89
بند اول : تبعید حدی.. 89
بند دوم : ممنوعیت از اقامت و اقامت اجباری در محل معین.. 93

یک مطلب دیگر :

مبحث یازدهم- جرایم متعدد اطفال و نوجوانان. 100
مبحث دوازدهم-جرم کلاهبرداری و نحوه تعیین آن در ماده 19.. 102
مبحث سیزدهم-درجه بندی مجازات در انگلستان. 104
مبحث چهاردهم:درجه بندی مجازات در حقوق جزای فرانسه. 110
گفتار اول:درجه بندی مجازات ها 111
گفتاردوم : مجازاتهای جنایی.. 112
گفتار سوم :مجازاتهای جنحه ای.. 113
گفتار چهارم: دوره تامینی.. 115
گفتار پنجم:مجازاتهای خلافی.. 116
نتیجه گیری.. 117
پیشنهادات… 118
فهرست منابع.. 119
Abstract. 1

مقدمه
مجازاتها از نظر هدف، شدت وخامت و حقوقی که بر اثر آنها محدود می شود، قابل طبقه بندی می باشد. طبقه بندی صحیح مجازات ها نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. تحولاتی درانواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 صورت گرفته است. در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای نسبت و ارتباطی که مجازاتها با یکدیگر دارند درجه بندی نموده است.تفاوت هایی در قانون مجازات 1392 با قانون مجازات اسلامی 1375 وجود دارد که تقسیم بندی مجازات های تعزیری به 8 درجه و تعیین مجازات برای شخصیت حقوقی از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی است.در ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی بیان شده که با توجه به عناوینی که بعنوان مجازاتهای اصلی در این ماده بیان شده است یعنی:” 1-حد 2 -قصاص 3- دیه 4- تعزیز می بینیم که مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی را چهارعنوان بیان کرده درحالی که درقانون مجازات اسلامی( مصوب1375)نوع پنجمی از مجازات ها یعنی مجازات های بازدارنده نیز وجود دارد قانونگذار در ماده19تعزیرات را که درقانون مجازات اسلامی مصوب1375 شامل مفهوم تعزیر و مجازات بازدارنده است به هشت درجه تقسیم کرده است. قانونگذار در ماده215 نیز همین تقسیم بندی را بکار برده و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب1375 با تعزیرات از همین درجات استفاده کرده است.مثلاً در بند 2 ماده 215  قانونگذار بیان می کند که کلیه مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند و حبس تعزیری درجه شش نیز در قانون جدید بیش از شش ماه تا دو سال بیان شده است ضمن اینكه در این تحقیق سعی بر آن می گردد با بررسی تحولات ناشی از درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 92 به تغییرات ناظر بر درجه بندی مجازاتها پرداخته و جایگاه تعزیرات در قانون جدید  را مورد توجه قرار دهیم.
 
1-بیان  مساله
مجازات تعزیر از ابتکارات دین مبین اسلام است، تعزیر یعنی کیفری که از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که بر خلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است.
از مفهوم برخی آیات در اسلام می توان مشروعیت تعزیر در اسلام را استنباط کرد از جمله آیه شریفه: ((والَّذینَ یُؤذونَ المُؤمِنینَ والمُؤمِنـتِ بِغَیرِ مَا اکتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتـنـًا و اِثمـًا مُبینـا)) و آیه شریفه: ((اِنَّ‌الَّذینَ یُحِبّونَ اَن تَشیعَ الفـحِشَةُ فِی الَّذینَ ءامَنوا لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ))، همچنین مشروعیت تعزیر از آیات دیگری که به برخی مجازات های موقتی مجرمان اشاره دارند نیز قابل استفاده است.
تغییر مهمی که در قانون مجازات اسلامی 1392 به عمل آمده و از ابتکارات قانون جدید به شمار می رود درجه بندی مجازاتهای تعزیری می باشد که در ماده 19 مورد اشاره قرار گرفته است.
در این ماده مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است که در هر یک از این درجات، انواعی از کیفرهای تعزیری پیش بینی شده است که در صورتیکه مجرم به هریک از آن ها محکوم شود در آن درجه جای خواهد گرفت و اگر مجازات جرمی در هیچ یک از درجات هشتگانه قرار نگیرد آن مجازات به عنوان مجازات درجه هفت محسوب خواهد شد و بدین ترتیب تمام مجازاتهای تعزیری در درجات هشتگانه جای خواهند گرفت و هیچ مجازات تعزیری خارج از این درجات قرار نخواهد گرفت.
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تحقیق در این موضوع از دو جهت ضرورت دارد: از طرفی با پیشرفت روز افزون در سطوح مختلف جامعه جرایم جدیدی ظاهر شده اند که اکثر آن ها در قلمرو تعزیرات جای می گیرند بالطبع مجازات آن ها در این هشت درجه قرار می گیرد و حال آن که این جرایم قبل از انقلاب در درجه بندی و صحیح تر اینکه در طبقه بندی دیگری قرار می گرفتند و از طرفی دیگر درجه بندی مجازات تعزیری از ابتکارات قانون جدید می باشد و تحقیقی در این زمینه انجام نشده است. بدین ترتیب لازم است با تحقیقی مجزا جنبه های مختلف موضوع روشن شود.
3-اهداف تحقیق
1-بررسی چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب (جنحه،جنایت،خلاف).
2-بررسی اصول و مبانی نظری چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با اصول و مبانی نظری تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.
3-بررسی گستره درجه بندی مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی1392 در تطبیق با گستره تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.
4-بررسی تاثیری که درجه بندی شدن مجازات تعزیری بر مواد قانونی دیگر گذاشته است در تطبیق با تاثیری که تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب بر مواد قانونی دیگر گذاشته است.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *