گفتار اول: تعریف تجدیدنظر.. 56
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر.. 59
مبحث پنجم–مقایسه تجدید نظر با مفاهیم مشابه. 68
گفتار اول-تجدیدنظر و واخواهی… 68
گفتار  دوم- تجدیدنظر و پژوهش….. 74
گفتار سوم- تجدیدنظر و فرجام. 78
گفتار چهارم- تجدیدنظر و اعاده دادرسی… 81
مبحث ششم- سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا. 89
مبحث هفتم–مفهوم دادگاه تجدید نظر در حقوق آمریکا. 95
فصل سوم-تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا. 97
مبحث اول- تجدید نظر در کامن لا.. 98
مبحث دوم-حقوق ایالات متحده آمریکا. 105

پایان نامه

مبحث سوم-مفهوم تجدید نظر قضائی در سیستم حقوقی امریکا. 107
ب- تجدیدنظر در حقوق ایران.. 128
مبحث اول-دادگاه تجدیدنظر استان.. 128
مبحث دوم-ساختار دادگاه تجدید نظر استان (م 426 ق.آ.د.ک). 128
مبحث سوم-آرای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان.. 129
مبحث چهارم-کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان.. 130
مبحث پنجم-کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه تجدید نظر استان (م 450 ق.آ.د.ک). 132
مبحث ششم-ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان که مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین باشد (م 451 ق.آ.د.ک)  132
مبحث هفتم-اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی (م 452 ق.آ.د.ک). 133
مبحث هشتم-لزوم حضور زندانی در دادگاه تجدیدنظر استان (م 453 ق.آ.د.ک). 133

یک مطلب دیگر :

مبحث نهم-امکان اخذ تامین در دادگاه تجدیدنظر استان (م 456 ق.آ.د.ک). 134
مبحث دهم-تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 458 ق.آ.د.ک). 134
مبحث دهم-تخفیف مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 459 ق.آ.د.ک). 135
مبحث یازدهم-واخواهی از رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان (م 561 ق.آ.د.ک). 135

چکیده
کمال مطلوب در آیین دادرسی، احقاق حق و فصل خصومت است . این دو هدف می‌بایست همواره به طور یکسان مورد توجه قرار گیرد. زیرا افراط و تفریط در هر یک موجب ایجاد مشکلات و معضلات فراوانی می‌شود. پایان‌نامه حاضر تجدیدنظر در رای دادگاه در امور مدنی از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد با عنایت به اینکه این موضوع جنبه نظری و تئوری صرف نداشته بلکه از لحاظ عملی و کاربردی مورد استفاده می‌باشد و هر روزه تعداد زیادی از اصحاب دعوی با آن سروکار دارند دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه در حال حاضر در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده و به عنوان یکی از حقوق مسلم افراد مطرح می‌باشد نظام حقوقی کشور ما نیز از این امر مستثناء نبوده و موضوع تجدیدنظر در آراء دادگاهها از ابتدای پیدایش مقررات آیین دادرسی مورد توجه واقع شده و تا زمان حاضر فراز و نشیبها و تغییرات زیادی داشته است و روند آن در قوانین قبل و بعد از انقلاب به طور اساسی دگرگون شده است .نتایج نشان می دهد در قوانین دادرسی قبل از انقلاب اصل رسیدگی دومرحله‌ای به دعاوی و عدم قطعیت آراء پیش‌بینی شده بود ولی در قوانین مصوب بعد از انقلاب اصل بر قطعیت آراء و عدم تجدیدنظر نهاده شددر این پایان نامه سعی می شود تا بررسی جامع و کاملی از تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا داشته باشیم.

واژگان کلیدی-تجدید نظر،حکم،حقوق،ایران،آمریکا.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *