2-2-12-2 عدم هماهنگی.. 24
2-2-13 پنج عملکرد براى مدیریت در برابر چالش­هاى زنجیره تامین   24
2-2-13-1 ساختار شرکاى زنجیره تامین.. 25
2-2-13-2 پیاده­سازى ارتباطات مشارکتى.. 25
2-2-13-3 طراحى زنجیره تامین براى سود دهى استراتژیک   26
2-2-13-4 اطلاعات مدیریت زنجیره تامین.. 26
2-2-13-5 کاهش هزینه زنجیره تامین.. 27
2-2-14 یکپارچه سازی زنجیره تامین.. 27
2-2-14-1 یکپارچه سازی اطلاعات.. 27
2-2-14-2 همزمان­سازی برنامه­ریزی.. 28
2-2-15 هماهنگ­سازی  جریان کار.. 28
2-2-16 مهمترین معیارهای ارزیابی چابکی بر اساس مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین   28
2-2-16-1 پاسخگویی و انعطاف پذیری.. 28
2-2-16-2 منافع محسوس و نامحسوس یکپارچگی (ادغام).. 29
2-2-16-2-1 منافع محسوس.. 29
2-2-16-2-2 منافع نامحسوس.. 29
2-2-17 ارتباط انعطاف پذیری زنجیره تأمین و نوآوری.. 30
2-2-18 معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین.. 31
2-2-19  فناوری سازمان.. 33
2-2-19-1 اطلاعات.. 33

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

2-2-19-2 فناوری اطلاعات.. 33
2-2-20 نقش IT در فرایندهای سازمان.. 33
2-2-21 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 35
2-2-22 تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت.. 37
2-2-23 مدل مفهومی پژوهش.. 38
2-3 پیشینه پژوهش.. 38
2-3-1 پیشینه پژوهش­های انجام شده در داخل کشور.. 38
2-3-2 پیشینه پژوهش­های انجام شده در خارج کشور.. 39
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش
3-1 مقدمه.. 43

یک مطلب دیگر :

3-2 روش پژوهش.. 43
3-3 دامنه تحقیق.. 44
3-3-1 قلمرو موضوعی.. 44
3-3-2 قلمرو مکانی.. 44
3-3-3 قلمرو زمانی.. 44
3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها.. 44
3-4-1 روش مطالعات نظری.. 44
3-4-2 روش مطالعات میدانی.. 45
3-5 روایی پرسشنامه.. 46
3-6 پایایی پرسشنامه.. 46
3-7 جامعه آماری تحقیق.. 47
3-8 روش نمونه و حجم نمونه گیری.. 47
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 48
3-9-1رگرسیون خطی.. 48
3-9-2 معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI51
3-9-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف.. 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1 مقدمه.. 56
4-2- آمار توصیفی پرسشنامه.. 57
4-2-1- توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی (سیمان غرب و سیمان سامان)   57
4-3- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 61
4-4- بررسی نرمال بودن داده­ها.. 63
4-5 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های پژوهش   69
4-6 مدل ساختاری پژوهش.. 70
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه.. 83
5-2 نتیجه­گیری.. 83
5-2-1 نتایج آزمون فرضیات پژوهش.. 83
5-3 پیشنهادها.. 85
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی( حاصل از پژوهش).. 85
5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 88
5-4 محدودیت­های پژوهش.. 89


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *