4-3-2-2. هرم عملکرد (1991).. 26
5-3-2-2. کارت امتیازدهی متوازن (1992).. 27
6-3-2-2. فرایند کسب‌وکار (1996).. 29
7-3-2-2. تحلیل ذی‌نفعان (2001).. 29
8-3-2-2. مدل تعالی سازمان.. 31
9-3-2-2. چارچوب مدوری و استیپل (2000).. 32
10-3-2-2. انتخاب شاخص‌ها.. 33
11-3-2-2. سنجش عملکرد در دانشگاه‌ها.. 34
4-2- پیشینه تجربی.. 35
1-4-2- مطالعات خارجی.. 35
2-4-2- مطالعات داخلی.. 38
2-4) جمع‌بندی:.. 39
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق.. 40
1-3. مقدمه.. 40
2-3. نوع تحقیق.. 40
3-3. مدل تحقیق.. 41
4-3. تعریف عملیاتی متغیرها.. 41

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

1-4-3. متغیر بازار گرایی.. 41
2-4-3. نوآوری.. 43
3-4-3. عملکرد.. 43
5-3. جامعه و نمونه آماری.. 44
6-3. روش گردآوری داده‌ها.. 45
7-3. روایی و پایایی پرسشنامه.. 45
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 46
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 49
1-4. مقدمه.. 49
2-4. مشخصه‌های عمومی پاسخ‌دهندگان.. 49
1-2-4. جنسیت.. 49
2-2-4. میزان تحصیلات.. 50
3-2-4. سن پاسخ‌دهندگان.. 52
3-4. تحلیل‌های تک متغیره.. 53
1-3-4. متغیر مستقل.. 53
1-1-3-4. جمع‌آوری اطلاعات.. 53
2-1-3-4. انتشار اطلاعات.. 54
3-1-3-4. متغیر پاسخگویی به اطلاعات.. 54
2-3-4. متغیر واسطه.. 55

یک مطلب دیگر :

2-3-4. متغیر وابسته.. 56
4-4. تحلیل‌های دو متغیره.. 57
1-4-4. متغیر جمع‌آوری اطلاعات و عملکرد.. 57
2-4-4. متغیر انتشار اطلاعات و عملکرد.. 57
3-4-4. متغیر پاسخگویی به اطلاعات و عملکرد.. 58
4-4-4. متغیر نوآوری و عملکرد.. 58
5-4. تحلیل‌های چند متغیره.. 59
6-4. معادلات ساختاری.. 62
1-6-4.  تخمین استاندارد مدل.. 63
2-6-4. اعداد معناداری مدل.. 64
3-6-4. ارزیابی برازش مدل.. 65
7-4. آزمون فرضیه‌ها.. 66
1-7-4. فرضیه‌های اصلی.. 66
2-7-4. فرضیه‌های فرعی.. 67
8-4. جمع‌بندی فصل چهارم.. 68
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها.. 71
1-5. مقدمه.. 71
2-5. مروری بر چهارچوب کلی تحقیق.. 71
3-5. یافته‌های پژوهش.. 72
4-5. بحث و نتیجه‌گیری.. 73
1-4-5. فرضیه 1. 73
2-4-5. فرضیه 2. 74
3-4-5. فرضیه 3. 75
4-4-5. فرضیه 4. 76
5-4-5. فرضیه 5. 77
6-4-5. فرضیه 6. 78
7-4-5 فرضیه 7. 78
5-5. پیشنهادهای پژوهش.. 79
1-5-5. پیشنهادهای کاربردی.. 79
2-5-5. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 82
6-5. محدودیت‌های تحقیق.. 82
نتایج تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS. 94


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *