2-3-1-گفتار اول-تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………… 25
2-3-2-گفتاردوم- تعریف اصطلاحی .. 26
2-3-مبحث سوم-مفهوم نکاح.. 29
2-3-1-گفتار اول-مفهوم لغوی نکاح…………………………………………………………………………………………………………. 29
2-3-2-گفتار دوم-معنای اصطلاحی نکاح…………………………………………………………………………………………………… 30
2-3-3-گفتار سوم-مفهوم حقوقی نکاح……………………………………………………………………………………………………… 31
2-3-4-گفتار چهارم-مفهوم فقهی نکاح……………………………………………………………………………………………………… 32
2-3-5-گفتار پنجم-اقسام نکاح…………………………………………………………………………………………………………………. 32
2-3-5-2-بند دوم-نکاح منقطع. 33
2-5-مبحث پنجم-جایگاه تدلیس در نظام های حقوقی مختلف……………………………………………………………………….. 34
فصل سوم(تحلیل فقهی جرم تدلیس در نکاح)…………………………………………………………………………………….. 39
3-1-مبحث اول-نگاه فقها به جرم تدلیس در نکاح………………………………………………………………………………………… 40
3-1-مبحث دوم-روایات فسخ نکاح و تدلیس………………………………………………………………………………………………. 42
3-3-مبحث سوم-موارد فسخ نکاح در فقه……………………………………………………………………………………………………. 45
3-4-مبحث چهارم-انواع شرط صفت و تخلف از صفت مشروط…………………………………………………………………….. 46
3-5-مبحث پنجم-تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت……………………………………………………………………………….. 47

https://77u.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81/

3-6-مبحث ششم-حکم تدلیس در آرای فقیهان……………………………………………………………………………………………. 49
3-7-مبحث هفتم-فسخ نکاح در صورت عدم بکارت…………………………………………………………………………………….. 50
فصل چهارم(بررسی حقوقی جرم تدلیس در نکاح)…………………………………………………………………………….. 52
4-1-مبحث اول-جایگاه تدلیس…………………………………………………………………………………………………………………. 53
4-2-مبحث دوم-بررسی جرم تدلیس در نکاح در حقوق ایران .. 54
4-3-مبحث سوم-عنصر مادی تدلیس………………………………………………………………………………………………………….. 62
4-4-مبحث چهارم-عنصر روانی تدلیس …. 66
4-5-مبحث پنجم-اثر حقوقی تدلیس …. 66
4-6-مبحث ششم-تدلیس ثالث………………………………………………………………………………………………………………….. 74
4-7-مبحث هفتم-تدلیس در باکره نبودن زوجه…………………………………………………………………………………………….. 79
4-9-مبحث نهم-شرکت در جرم تدلیس در نکاح .. 83
4-10-مبحث دهم-معاونت در جرم تدلیس در نکاح……………………………………………………………………………………… 84
4-11-مبحث یازدهم- تعدد جرم تدلیس در نکاح…………………………………………………………………………………………. 85
4-12-مبحث دوازدهم- موقعیت تدلیس در نکاح از نظر مطلق و مقید بودن………………………………………………………. 86
3-14-مبحث چهاردهم-تعویق صدور حکم جرم تدلیس در نکاح……………………………………………………………………. 88
3-15-مبحث پانزدهم-تعلیق اجرای مجازات جرم تدلیس در نکاح…………………………………………………………………… 89
4-16-مبحث شانزدهم-توبه مجرم در جرم تدلیس در نکاح…………………………………………………………………………….. 89
4-17-مبحث هفدهم-عفو جرم تدلیس در نکاح……………………………………………………………………………………………. 91
4-18مبحث هجدهم- مرور زمان جرم تدلیس در نکاح.. 92

یک مطلب دیگر :

4-19-مبحث نوزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم تدلیس در نکاح…………………………………………………………………….. 93
فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادها)…………………………………………………………………………………………………….. 94
5-1-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
5-2-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

نشانه های اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ک. قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه
ق.م. قانون مدنی
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.ف. قانون مجازات فرانسه
ق.م.م. قانون مسئولیت مدنی
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی
ا.ح.ق. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه ی قضاییه
ق. قدیم. آ.د.م قانون قدیم آیین دادرسی مدنی

چکیده
تدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می‌شود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، مخفی کردن عیوبی که یکی از همسران دارامی باشد یااظهار صفات کمالی که ندارد به قصد فریب دیگران و راضی ساختن وی تدلیس محسوب شده و موجب فسخ ازدواج می گردد . همچنین سکوت عمدی از عیب و نقص به قصد فریب طرف دیگر می تواند موجب تحقق تدلیس در ازدواج شود. متاسفانه قانون مدنی ایران در فصل ازدواج نامی از تدلیس نبرده است. اما درفقه امامیه از تدلیس صحبت شده و شرایط تحقق تدلیس و فسخ ازدواج به سبب ان بیان شده است. بااین وجود مصادیقی از تدلیس در جامعه ایران دیده می شود که باوجود شیوع آن حکم صریحی راجع به آن وجود ندارد. همانند تدلیس در صفت بکارت درحالی که می توان با مراجعه به سابقه فقهی مساله و رجوع به عرف درباره هریک از این موارد رویه واحدی اتخاذ نمود. مخصوصا” زمانی که شخص با سکوت عمدی خود راجع به عیب و نقصی که داراست یاصفت کمالی که ندارد، باعث گول خوردن طرف مقابل می گردد، تا گول خورده بتواند از حق خود دفاع کند و فریب دهنده را مجبور به جبران خسارات وارده بنماید. درصورتی که شخص گول خورده نخواهد یا نتواند نکاح را فسخ کند می تواند برای گرفتن خسارت به فریب دهنده مراجعه کند و فرقی نمی کند که فریب دهنده طرف عقد یا شخص ثالث باشد.
واژگان کلیدی:جرم،تدلیس،نکاح،حقوق،مجازات،فقه.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *