گفتار سوم: عناصر تشكیل دهندۀ جرم 22
گفتار چهارم:  مبانی نظری جرم 24
مبحث دوم: ویژگی های جرم 25
الف- نسبی بودن جرم نسبت به جامعه 25
ج- نسبی بودن جرم از نظر زمان 26
د-نسبی بودن جرم از نظر پیامدها و نتایج 26
ح- نسبی بودن جرم از نظر فرد 26
مبحث سوم: تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 17
گفتار نخست: تبیین زیست شناختی 27
گفتار دوم: تبیین روان شناختی 27
گفتار سوم:  تبیین جامعه شناختی 28
الف) نظریه فشار ساختاری 29
ب) نظریه انتقال فرهنگی: 31
ج) نظریه کنترل اجتماعی: 31
د) نظریه برچسب زدن: 32
مبحث چهارم:  جرم و سرمایه اجتماعی 33
مبحث پنجم:  عوامل اجتماعی موثر  بر وقوع جرم 34
گفتار نخست:  فرهنگ و تمدن 36

پایان نامه

گفتار دوم: آموزش و پرورش 36
گفتار سوم:  اعتقادات مذهبی 37
گفتار چهارم: نقش خانواده 38
گفتار پنجم:  شرایط اقتصادی 38
گفتار ششم:  سایر عوامل 40
مبحث ششم: خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 40
مبحث هفتم: انواع سیاست گذاری‌های مقابله و پیشگیری از جرم 41
گفتار نخست: سیاست دولتی (رسمی) 41
گفتار دوم: سیاست تقنینی 42
گفتار سوم: سیاست قضایی 43
گفتار چهارم : سیاست اجرایی 43
گفتار پنجم:  سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 44
فصل دوم: پیشگیری و انواع آن 46
مبحث نخست: واژه‌شناسی پیشگیری 47 
گفتار نخست: تعاریف پیشگیری از جرم 47 
مبحث دوم:  انواع پیشگیری از جرم 50
مبحث سوم: پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 64
گفتار نخست:  ارکان پیشگیری طراحی محیطی 66 
مبحث چهارم:  جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم  69

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

مبحث پنجم : مراحل پیشگیری 70 
گفتارنخست: مرحله اول پیشگیری: 70
گفتاردوم : مرحله دوم پیشگیری: 71
گفتارسوم :مرحله سوم پیشگیری: 71
مبحث ششم :  نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم   
مبحث هفتم : لایحه پیشگیری از وقوع جرم: 75
مبحث هشتم : عوامل موثر تر در پیشگیری از وقوع جرم: 76
فصل سوم :تعریف پلیس و نقش آن در پیشگیری: 79
مبحث نخست: واژه شناسی پلیس: 80
گفتارنخست: پلیس در ایران: 80
گفتاردوم: وظایف پلیس نیروی انتظامی: 82
مبحث دوم: رویکرد های پلیس قبل و بعد از انقلاب اسلامی: 84
گفتار نخست: پلیس پیش از انقلاب: 84
گفتار دوم: پلیس پس از انقلاب: 85
گفتار سوم: مبانی پیشگیری انتظامی: 86
مبحث سوم: تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری: 87
گفتار نخست: تحقق اهداف پیشگیری کیفری: 87
گفتار دوم: تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری: 88
گفتار سوم: اقدامات پلیس در جامعه در جهت پیشگیری و کاهش جرایم: 89
مبحث چهارم: پیشگیری وضعی و اقدامات پلیسی: 91
مبحث پنجم: پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی: 94
گفتار نخست: اقدامات اجتماعی پلیس در راستای پیشگیری اجتماعی از جرم: 97
مبحث ششم: نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم: 98
مبحث هفتم: نقش پلیس در برقراری امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی: 103
مبحث هشتم: پیشگیری پلیسی  
گفتار نخست: اقدامات پیشگیری کلاسیک  
گفتار دوم: اقدامات نوین پیشگیری پلیسی
فصل چهارم : جرایم رانندگی و پیشگیری از آنها توسط پلیس: 113
مبحث نخست: جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: 114
گفتار نخست: جنایات ناشی از تخلفات رانندگی: 115
گفتار دوم:  سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: 118
مبحث دوم: عوامل موثر بر تخلفات رانندگی: 120
گفتار نخست:عوامل محیطی: 120
گفتار دوم : عوامل قانونی و اجرایی: 122
گفتار سوم: عوامل درونی انسان: 123
مبحث سوم: تاثیر افزایش جریمه ها بر كاهش جرائم راهنمایی و رانندگی: 125
مبحث چهارم آموزش و آگاه سازی: 131
مبحث پنجم: نقش پلیس راهور در کاهش جرم: 132
نتیجه گیری:: 133
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ: 134
منابع و مآخذ:: 135


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *