فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن. 38
2 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف.. 39
2 ـ 1-1- ویژگیهای بانکداری متعارف.. 39
2 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره 39
2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره 41
2 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری. 44
2 ـ 1 ـ 2- ویژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی ) 45
2 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی. 45
2 ـ 1 -2-2- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی. 51
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهیم ریسك… 52
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأكیدداشتن بربهره وری دربرابرتأكیدبرشایستگی اعتباری. 52

پایان نامه و مقاله

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـابعاداخلاقی. 53

یک مطلب دیگر :

2 ـ 1-2-2-4- وضعیت فعلی بانكداری ومالیه ی اسلامی. 53
2 ـ 1-2-2-5- اندازه 55
2 ـ 1-2-2-6- شاخصهای مالی. 58
2 ـ 1-2-2-7- سودبررویداراییها 60
2 ـ 1-2-2-9- فعالیتهای تأمین مالی. 61
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران. 63
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی. 63
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی. 63
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی. 68
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی. 69
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی. 69
2 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن. 75
2 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها 75
2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی. 75

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *