1-3. اوصاف ضرر قابل مطالبه. 11
1-3-1. قطعی بودن. 11
1-3-2. مستقیم بودن : 12
1-3-2-1. تسبیب…. 12
1-3-3. لزوم وجود رابطه بین ضرر و سبب…. 13
1-4. شرایط احراز رابطه سببیت…. 14

  1. اقسام ضرر. 17

2-1. تقسیم ضرر برحسب نوع آن: 17
2-1-1. ضرر مادی: 17
2-1-1-1. ضرر مادی مالی: 17
2-1-1-1-1. ضرر در اعیان اموال: 18
2-1-1-1-2. ضرر در منافع اموال و حقوق: 18
2-1-1-1-3. ضرر در صفت اموال: 18
2-1-1-1-4. ضرر در حقوق  متعلق به اموال: 18
2-1-1-2. ضرر مادی غیر مالی: 18
2-1-2. ضرر معنوی… 19
2-1-2-1. زیانهای وارد به حیثیت و شهرت افراد. 19
2-1-2-2.  لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی به افراد. 19
2-1-3. اثرات تقسیم ضرر به مادی و معنوی: 19
2-1-4. منابع قانونی قابل جبران بودن ضرر معنوی: 19
2-2. تقسیم ضرر بر حسب چگونگی ارتباط آن با منشاء ضرر: 20
2-2-1. ضرر مستقیم نسبت به منشاء: 20
2-2-2. ضرر غیر مستقیم نسبت به منشاء: 20

مقالات و پایان نامه ارشد

2-2-3. مبناء تقسیم ضرر به مستقیم و غیر مستقیم: 20
2-2-4. موارد قانونی قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم: 20
2-3. تقسیم ضرر بر حسب زمان و وقوع آن: 20
2-3-1. ضرر حال یا موجود: 21
2-3-2. ضرر آینده: 21
2-3-2-1. ضرر آینده‌ی ممکن الوقوع: 21
2-3-2-2. ضرر آینده محقق الوقوع: 21
2-3-2-3. ضرر آینده محتمل الوقوع: 22
2-3-2-4. ضرر آینده ممتنع الوقوع: 22
2-3-3. فائده تقسیم ضرر به حال و آینده‌ی ممکن و غیر ممکن: 22

  1. عناصر ضرر. 23

3-1. کاهش دارایی: 23
3-1-1. مفهوم: 23
3-1-2. کیفیت و نوع تلف: 24
3-1-2-1. تلف کل: 25
2-1-2-2. تلف جزء: 25
3-1-3-3. تلف عمدی و غیرعمدی… 26
3-2. نامشروع بودن فعل فاعل.. 29

  1. مقایسه ضرر با عناوین مشابه. 31

4-1. تفویت منفعت… 31
4-1-1. تفویت چیست؟. 31
4-1-2. منفعت چیست؟. 33
4-1-2-1. منفعت در مقابل عین: 33
4-1-2-2. نفع پول (بهره یا ربح پول). 33
4-1-2-3. نفع مال (به معنی اسم معنا): 33
4-1-2-4. تعریف جامع و مانع پیشنهادی… 33

یک مطلب دیگر :

فصل دوم. 36
بررسی مصادیق جدید ضرر. 36

  1. عدم‌النفع. 37

1-1. تعریف عدم‌النفع. 37
1-2. پیشینه‌ی قانونگذاری.. 39
1-3. تقسیم “عدم‌النفع”. 45
1-3-1. منفعت محقق.. 46
1-3-2.  منفعت محتمل.. 46
1-3-3.  ماهیت “عدم‌النفع”. 47
1-3-3-1.  “عدم‌النفع” از دیدگاه قانون مدون ایران.. 50
1-3-3-2.”عدم‌النفع” از دیدگاه علمای حقوق.. 51
1-3-4. قابلیت مطالبه عدم‌النفع.. 55
1-3-4-1. بنای عقلا جوازی بر مطالبه عدم‌النفع.. 55
1-3-4-2. مطالبه عدم‌النفع در قوانین موضوعه. 56
1-4. فرصتهای از دست رفته. 57
1-4-1.لزوم مشروع بودن و استقرار موقعیت عملی: 60
1-4-2.از دست دادن امکان: 61
1-4-3. بیان نظرات موافقین و مخالفین.. 61
1-5.”عدم‌النفع” و تفویت منفعت عین.. 62
1-6. عدم‌النفع و منافع ممکن الحصول.. 63

  1. ضرر در محیط‌های الکترونیکی.. 67

2-1. ضرر وارد بر حقوق مولفان. 69
2-1-1. تعریف حق معنوی… 69
2-1-2. ویژگیهای حق معنوی.. 70
2-1-2-1. غیر قابل انتقال بودن.. 70
2-1-2-2. محدود نبودن به زمان و مکان.. 72
2-1-3.خسارات معنوی.. 72
2-1-3-1. تعریف خسارت معنوی… 73
2-1-3-1. تاریخچه خسارت معنوی… 73
2-1-3-3. دعوای جبران خسارت معنوی… 74
2-1-3-4. خسارات معنوی شخص حقوقی.. 75
2-1-4. حق حرمت مؤلف… 75
2-1-4-1. حق عدول یا استرداد (در حقوق فرانسه). 77
2-1-4-2. قرارداد جهانی حق تألیف…. 78
2-1-5. بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان. 79
2-1-5-1.  انواع تجاوز به حقوق مادی… 79
2-1-5-2. انواع تجاوز به حقوق معنوی… 80
2-1-6. چگونگی جبران خسارات معنوی… 81
2-1-7. چگونگی رسیدگی به دعاوی… 81
2-1-8. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران.. 82

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *