اقلام تعهدی اختیاری

دانلود پایان نامه

درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته،Cقیمت پذیره نویسی یک سهم جدید
Di,tسود نقدی سهام عادی در طی دوره t
البته ، چنانچه مجمع عمومی فوق العاده ( در رابطه با افزایش سرمایه) قبل از بر گزاری مجمع عمومی عادی ( در رابطه با تقسیم سود) باشد، در آن صورت فرمول، به صورت زیر خواهد بود:

۱۰۰× Ri,t= ([(D_t+ P_t )( 1+α +β )]–(P_(t-1)+ Cα ))/(P_(t-1) +Cα )
هنگام تجزیه سهام، شرکت تصمیم به کاهش ارزش اسمی سهم می‌گیرد؛ که در این صورت تعداد سهام در دست سهام‌داران به نسبتی که سهام، تجزیه شده است افزایش می‌یابد و قیمت سهام در بازار نیز به همان نسبت، کاهش خواهد یافت. بازده سهم در چنین شرایطی از رابطه زیر به دست می‌آید؛
Ri,t =( SP_t – P_(t-1))/P_(t-1)
که در آن : S= تعداد سهام جدید می‌باشد.
تجمیع یا ترکیب سهام، از یک سو باعث کاهش تعداد سهام شرکت و از سوی دیگر باعث افزایش قیمت سهام در بازار می‌شود. با توجه به اینکه افزایش قیمت سهام ، در چنین شرایطی واقعی نبوده و از تجمیع سهام، ناشی شده است؛ لذا، عامل تعدیل بازده ، با«علامت منفی» در رابطه ظاهر می‌شود:(راعی، ۱۳۹۱،ص ۱۰۹).
Ri,t= ([(1-1/Z)(P_t )]- P_(t-1))/P_(t-1)
که در آن : Z= تعداد سهامی است که طبق مصوبه شرکت، تبدیل به یک سهم شده است
۲-۱۲. عوامل موثر بر بازدهی
سرمایه‌گذاری در سهام تابع عواملی مثل؛ میزان بازدهی و ریسک و مقایسه سایر دارایی‌ها، می‌باشد. بازدهی سهام می‌تواند به عامل متعددی بستگی داشته باشد. بطور کلی این عوامل را می‌توانیم به دو گروه کلی تقسیم کنیم.
گروه اول ، عواملی را در برمی‌گیرد که سود نقدی و مزایای پرداختی را تحت تاثیر قرار می‌دهد . برخی از این عوامل که سود نقدی را تحت تاثیر قرار می‌دهند بشرح ذیل هستند.
۱-سود نقدی و کارایی بنگاه یکی از عوامل مهم در این گروه می‌باشند. کارایی بنگاه مستقیما به مدیریت آن وابسته است.
۲-معافیت مالیاتی، از دیگر عوامل موثر بر سود بنگاه است. معافیت مالیاتی، از یک طرف موجب افزایش سود بنگاه شده و از طرف دیگر مالیات کمتر بر سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر دارایی‌های مالی، موجب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در سهام می‌گردد. این عامل نیز اثر خود را در افزایش قیمت سهام نشان می‌دهد.
۳-ظرفیت بازار و نوع کالای تولیدی شرکت نیز به نوبه خود سود شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
۴-عامل دیگری که سود بنگاه را، بخصوص در مورد شرکت‌های فعال کشورمان تحت تاثیر قرار می‌دهد، میزان وابستگی آنان به ارز می‌باشد.
۵-اندازه شرکت،شرکت‌های بزرگ به منابع مالی ارزانتری دسترسی دارند از کارایی و سوددهی بیشتری برخوردار هستند.
گروه دوم که نرخ بازدهی را تحت تاثیر قرار می دهد، شامل عواملی است که بر قیمت سهام موثر هستند.
۱-روند آینده اقتصادی ( انتضارات سهامداران ) قیمت سهام را مستقیما تحت تاثیر قرار می‌دهد.
۲-کیفیت ترکیب سهامداران نیز از جمله عواملی است که قیمت سهام را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
۳-قابلیت نفوذپذیری سهام، نرخ تورم، چگونگی توزیع درآمد، نحوه قیمت‌گذاری سهام و میزان عرضه سهام که تحت تاثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است، قیمت سهام را متاثر می‌سازد. سایر عوامل که سود و مزایای پرداختی و قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌توان به عوامل فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی ، فنی و تکنولوژیک اشاره نمود (اسماعیلی ،۱۳۹۱).
۲-۱۳.رشد شرکت
رشد اثرات مهمی بر گزارشگری مالی دارد٬ زیرا از نظر اسکانیر و اسلون۱۷(۲۰۰۲)٬ شرکت‌های در حال رشد، عدم تقارن اطلاعاتی بالایی دارند و با واکنش بازار سرمایه در زمینه‌ای از دست دادن انتظارات سود مواجه می‌شوند و در صورت ناتوانی در برآورده ساختن تحلیل گران از سود، با جریمه ‌های سنگین بازار مواجه می‌شوند.
در رابطه با رشد شرکت، روزف۱۸ (۱۹۸۲)‌ معتقد است شرکتهایی که خواهان رشد سریعی هستند تمایل دارند که سود تقسیمی کمتری را پرداخت کنند و علاوه بر آن در جستجوی تامین مالی از بازارهای بیرونی نیز هستند، بنابراین مجبورند اطلاعات بیشتری را افشا کنند. علاوه بر آن والاس و ناصر (۱۹۹۵) معتقدند که رشد شرکت همواره با تقاضای بیشتر برای سرمایههای خارجی بدست میآید و در نتیجه باعث نیاز بیشتر به اطلاعات جامع‌تری خواهد بود.
تحقیق چانگ۱۹ (۲۰۰۷) نشان می‌دهد که شرکت‌های با رشد بالا با مشکلات عدم تقارن اطلاعات و هزینه نمایندگی مواجه هستند و این مشکلات از طریق افزایش جریان اطلاعات شرکت‌ها کاهش می‌یابد و همچنین نقش اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر است.
شرکت‌های در حال رشدبرترسخروجسریعازبازار فائقآمدهوبابقادربازاربهمیزانیازموفقیتدست یافتهاست. دراینمرحله،واحدتجاریفعالانهبه دنبالجستجووبهکارگیریطرح‌هایتوسعهبوده، بهسرمایهبیشتریبرایدستیابیبهمزایایبلندمدت رقابتیومحصولاتجدیدنیازدارد.بنابراین،آنهابه انجامفعالیت‌هایمالیبرایدستیابیبهسرمایهکافی موردنیازمی‌پردازند ( استا ، ۱۳۹۰).
در این تحقیق از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی رشد و توسعه یافتگی شرکت‌ها استفاده می‌گردد و بعد از مرتب نمودن این نسبت‌ها از کوچک به بزرگ آن را به دو پرتفوی هم اندازه تقسیم نموده،که به ترتیب نشان دهنده شرکت‌های دارای رشد پایین و بالا می باشد.
۲-۱۴. اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام
سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌ک
نندگان صورت‌های مالی برای ارزیابی توان سودآوری خالص جریان‌های نقدی ورودی وپیش بینی سودهای آتی از اطلاعات منعکس شده در سود حسابداری استفاده می‌کنند.با توجه به این‌که سود دارای دو جزء نقدی و تعهدی است، انتظار می‌رود که هر چه جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی آن بیشتر باشد، پایداری وثبات سود نیز بیشتر باشد(اسلون۲۰، ۱۹۹۶). این موضوع موجب خواهد شد تا شرکت‌ها توان سود داشته باشند و سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی نیز این گونه شرکت‌ها را شرکت‌های با عملکرد مطلوب ارزیابی می‌کنند. این عوامل باعث می‌شود تا قیمت سهام و به تبع آن بازده سهام این شرکت‌ها بالا رود.
تحقیق بال و براون ۲۱(۱۹۶۸)نشان داد که وقتی سود حسابداری اعلام می‌شود، قیمت سهام واحد تجاری تحت تاثیر قرار گرفته، تغییر می‌کند. این بیانگر این است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعات است. از آنجایی که در محاسبه سود گزارش شده اقلام تعهدی نقش دارند انتظار می‌رود اقلام تعهدی واکنش بازار را به دنبال دارد.
جزء تعهدی سود دارای دو بخش اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری است. کیفیت این اقلام می‌تواند درتعیین کیفیت سود و پایداری سودهای تقسیمی نقشی موثر داشته باشد و موجب افزایش بازدهی سهام شود (سجادی و تاکر ،۱۳۹۲).
براساس نتایج پژوهش مشایخی و شریعتی ایوری (۱۳۸۸)، سود نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی رابطه قویتری با بازده سهام دارد. از سوی دیگر اقلام تعهدی نقش مهمی در افزایش توانایی سود برای انعکاس عملکرد شرکت(بازده سهام)از خود نشان دادند.
۲-۱۵.اقلام تعهدی اختیاری و پیش بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی
پیش بینی جریان نقدی امر مهمی می‌باشد که در بسیاری از تصمیمات اقتصادی مورد نیاز است. زیرا جریان‌های نقدی نقش مهمی را تقریبا در تمامی تصمیم‌گیری گروه‌هایی مانند تحلیل‌گران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و مدیران بازی می‌کنند.اینان علاقه دارند که جریان‌های نقدی آتی شرکت را ارزیابی کرده،و به واسطه آن به یک شاخص واضح وروشن از جریان‌های نقدی شرکت در آینده دست یابند. به عبارت دیگر هدف کلی از تجزیه و تحلیل‌های بنیادی، پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها می‌باشد. زیرا که جریان‌های نقدی مبنای پرداخت سود سهام، بهره و توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از توانایی‌اش در ایجاد جریان نقدی منتج می‌شود.
هیئت تدوین استاندارهای حسابداری مالی اظهار داشته است که سود حسابداری که در مبنای تعهدی محاسبه می‌شود نسبت به اطلاعات جریان نقدی قدرت پیشگویی‌کنندگی بهتری برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی دارند. در تحقیق بارث وهمکاران (۲۰۰۲) استدلال می‌کنند که اقلام تعهدی و جریان نقدی بیشترین توانایی برای پیش‌بینی جریان نقدی تا چهار سال آتی را دارند و توانایی پیشگویانه جریان نقد از همه موارد قوی‌تر است(محمودآبادی،۱۳۸۸).
۲-۱۶. پیشینه‌ی تحقیق
۲-۱۶-۱.تحقیقات خارجی
نلسون و وینتر(۱۹۸۲)رابطه واگرایی را گزارش نمودند که به معنای آن است که رشد شرکت به همراه اندازه شرکت افزایش می‌یابد وسپس به همراه اندازه شرکت کاهش می‌یابد.یک ویژگی گسترده مربوط به این زمینه، رابطه منفی بین رشد شرکت واندازه شرکت می‌باشد ( قا‌‌‌ئمی، ۱۳۹۳).
بردو دی (۱۹۸۹) نقش سود حسابداری وجریان‌های نقدی عملیاتی را در توضیح بازده سهام بررسی کردند ونتیجه گرفتند که تاثیر سود حسابداری در توضیح بازده سهام بیشتر از جریان‌های عملیاتی است. آن‌ها در این زمینه توضیح می‌دهند که افراد به سود حسابداری بر مبنای بهای تمام شده تاریخی عادت کرده‌اند واز آن‌جا که هنوز هم در دسترس است دلیلی وجود ندارد که رفتارشان را تغییر دهند (حسین زاده، ۱۳۸۸).
جونز(۱۹۹۱)درخصوصاقلامتعهدی،مدلی باعنوانمدلجونزارائهدادکهطبقاینمدلجمع اقلامتعهدیتابعیازتغییراتدردرآمدهاوداراییهایثابتشرکت(اموال،ماشین‌آلاتو تجهیزات)است.
توجه به اقلام تعهدی با کار اسلون(۱۹۹۶) شروع شد. وی بررسی نمود که آیا قیمت‌های سهام با توجه به اجزای نقدی وتعهدی سود حاصل گردیده‌اند ویا تحت تاثیر مبادلات بوده‌اند. در این پژوهش اجزای تعهدی ونقدی مورد توجه قرار گرفت ونتیجه پژوهش بیانگر این بود که جزء تعهدی سود از جزء نقدی پایداری کمتری دارد وهر چه اقلام تعهدی درصد بالاتری را به خود اختصاص دهند، کیفیت سود پایین‌تر می‌شود.
دکو وهمکاران(۱۹۹۸)، در یک مدل توضیح دادند که چرا سود جاری نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی جاری توانایی بهتری در مورد پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی دارند وسود قدرت افزایش در پیش‌بینی جریان نقدی آتی فراهم می‌آورد (محمودآبادی، ۱۳۹۰).
دیچودرسال(۱۹۹۸)درتحقیقخودازسود حسابداریوجریانهاینقدیبهعنوانمعیاریبرای ارزیابیعملکردشرکتاستفادهکرد.دراینتحقیقنشان دادکههرچهشرکتداراینوسانکمتریدرتامینوجوه موردنیازخودبرایانجامفعالیت‌هایعملیاتی،سرمایه گذاریوتامینمالیداشتهباشد،جریان‌‌هاینقدیدارای شرایطبهتریبرایسنجشعملکردشرکتهستند.دوره انجامتحقیقبرایمشاهداتسالانه،۱۹۶۰تا۱۹۸۹و برای۲۰۷۱۶سال-شرکتبودوبرایمشاهداتفصلی ۱۹۸۰تا۱۹۸۹و۲۸۶۴۷سال-شرکتبود . بهاعتقادوی دردروه‌‌هایزمانیکوتاه(مثلسهماهویکسال)،سود شرکت‌هارابطهبیشتریبابازدهسهامشرکت‌هانسبتبه جریان‌هاینقدیداردوهمچنینویبابررسیارقام تعهدیبهایننتیجهرسیدکههرچهمیزانارقامتعهدی شرکتیبالاترباشد،توانسو
دنسبتبهجریان‌هاینقدی برایتوضیحبازدهسهامشرکت‌هاافزایشمییابد ( خواجهپور، ۱۳۸۹).
بسامدرسال(۲۰۰۲)بهبررسینقشاقلامتعهدیو جریانهاینقدیدرارزش‌گذاریپرداختهاست. این تحقیقدربورسآمریکاواردنصورتگرفت.اینتحقیق ازمدلاولسون(۱۹۹۵)برایارتباطدادناقلامتعهدیبا جریانهاینقدیاستفادهکرد.نمونهانتخابشدهبرای سالهای۱۹۹۴تا۱۹۹۹میباشد. تحقیقویبهدوبخش اصلیتقسیممیشود.دربخشاولبهارتباطاقلامتعهدی وجریانهاینقدیباقیمتسهاممیپردازد.دربخشدوم بامطرحکردناینموضوعکهبرایارزشگذاریشرکت معمولاًازچندمتغیرسود،جریاننقدی،سودباقیمانده، سودتقسیمی وبازدهاستفادهمیشود،بهبررسینقش اقلامتعهدیوجریانهاینقدیعملیاتیبرایپیشبینی اینمتغیرهامیپردازد.نتایجتحقیقویبهشرحزیر میباشد:
۱-اقلامتعهدیوجریانهاینقدی،ارزشبازارسهام شرکتهایموجوددربورسآمریکاواردنراتوضیح میدهد.
۲-اقلامتعهدیوجریانهاینقدیدرپیشبینی سودهایآتیمحتوایاطلاعاتیدارند . علاوهبراین استفادههمزمانازاقلامتعهدیوجریان‌‌هاینقدیدر مقایسهبااقلامتعهدییاجریانهاینقدی،سودهایآتی رابهترپیشبینیمیکند.
۳-اقلامتعهدیوجریانهاینقدیدرپیش‌بینیسود وجریانهاینقدیآتیدربورسآمریکاواردندارای محتوایاطلاعاتیهستند.همچنیناقلامتعهدیو جریانهاینقدیدرپیشبینیسودتقسیمیوبازدهآتی دربورسآمریکادارایمحتوایاطلاعاتیهستند.امادر بورساردنمحتوایاطلاعاتیندارند.
۴-جریانهاینقدینسبتبهاقلامتعهدیمحتوای اطلاعاتیبیشتریبرایپیشبینیسودهایآتیدربورس آمریکاواردندارند.
۵-استفادههمزمانازتغییراتدراقلامتعهدیو جریانهاینقدیسهمتغیرسود،جریاننقدیوبازدهرا دربورساردنبهترپیشبینیمیکند (خواجه پور، ۱۳۸۹).
بارث وهمکاران(۲۰۰۲)،مدل دکو،کوکاری وواتس(۱۹۹۸)را گسترش دادند ونقش اقلام‌تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی با توجه به تجزیه سود به جریان نقدی واقلام‌تعهدی بسط دادند وتوانایی جریان‌نقدی سود واقلام‌تعهدی در پیش‌گویی را بررسی نمودند آن‌ها نتیجه‌گیری کردند که اقلام‌بلندمدت در پیش‌بینی جریان نقدی آتی نقش دارد.اقلام‌تعهدی وجریان نقدی بیشترین توانایی برای بیش‌بینی جریان نقدی تا چهار سال آتی را دارندو توانایی پیشگویانه جریان‌نقد از همه موارد قوی‌تر است (محمود آبادی ، ۱۳۹۰).
دیچوودچو(۲۰۰۲)برنقشاقلامتعهدیدر تغییریاتعدیلدورهزمانیجریان‌هاینقدتمرکز نمودندوبهایننتیجهدستیافتندکهاقلامتعهدی سرمایهدرگردشتابعیازجریاننقددورهجاریو دوره‌هایقبلوبعداست .
فاما وفرنچ(۲۰۰۸) ،اثر اقلام تعهدی را به عنوان یکی از فراگیرترین بی‌قاعدگی‌های بازده مطرح کردند. توانایی اقلام تعهدی در پیش‌بینی بازده با معیارهایی مانند بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و نسبت جریان‌های نقد به قیمت همچنین با استفاده از مدل سه عاملی

Leave a comment