استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه

ovina، Quercus persica، Bromos tomentellus،Hordeom bulbosa جزء گونههای غالب منطقه بودهاند همچنین در منطقه دارای گسترش مناسبی هستند.

شکل (۳-۵): نقشه پراکنش جنگل در استان کرمانشاه
جمع آوری آمار و اطلاعات هواشناسی
جمع آوری اطلاعات هواشناسی درکشور توسط وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی صورت میگیرد که هرکدام از این وزارت خانه ها دارای ایستگاههای هستند. ایستگاههای تحت نظر وزارت نیرو شامل دو ایستگاه باران سنجی و تبخیر سنجی میباشد و ایستگاههای سازمان هواشناسی کشور شامل ایستگاههای باران سنجی، کلیماتولوژی و سینوپتیک هستند.
انتخاب ایستگاههای لازم
برای انجام مطالعات اقلیم شناسی نیاز به دادههای هواشناسی در ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی و … میباشد. آمار ایستگاههای مورد نیاز در منطقه مورد مطالعه را از اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه و اداره آب منطقهای استان کرمانشاه تهیه شد. تعداد ایستگاه موجود در استان کرمانشاه ۱۷ تعداد میباشد که برای چنین مطالعه ای بسیار اندک بوده و نمیتوانند کل استان را پوشش دهد. همچنین پهنه بندی اقلیم رویشی نیازمند اطلاعات هواشناسی کافی در تمام سطح منطقه میباشد. به همین دلیل دادههای هواشناسی ایستگاههای استان بایستی به سطح کل استان با روشهای درونیابی تعمیم داده شوند [۷]. با توجه به اینکه درونیابی تنها در داخل شبکه میتواند به خوبی انجام گیرد نیاز به تعدادی ایستگاه در خارج از منطقه مورد مطالعه است تا بتوان به طور صحیح درونیابی صورت گیرد و منطقه را کامل پوشش دهد. از اینرو ایستگاههای از استانهای کردستان، همدان، لرستان و ایلام که هم مرز و نزدیک به استان کرمانشاه هستند برای بالا بردن دقت درونیابی دادهها انتخاب شدند. آمار ایستگاههای اطراف منطقه مورد مطالعه از اداره کل هواشناسی استانهای همسایه و مجاور استان کرمانشاه تهیه شد. همچنین هم مرز بودن استان کرمانشاه با کشور عراق نیاز به دادههای هواشناسی منطقه مرزی کردستان عراق برای درونیابی امری الزامی بود که متاسفانه دادههای این ایستگاهها در دسترس نبود و درونیابی بدون دادههای این مناطق صورت گرفت جدول (۳-۱). موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه در منطقه در شکل (۳-۶) آمده است.

شکل (۳-۶): پراکنش ایستگاهها در منطقه مورد مطالعه

جدول (۳-۱): طول، عرض و ارتفاع ایستگاههای مورد مطالعه

نام
طول جغرافیایی (درجه)
عرض جغرافیایی (درجه)
استان
نوع ایستگاه
سال تاسیس
ارتفاع (متر)
۱
اسلام آباد غرب
۴/۴۶
۱/۳۴
کرمانشاه
سینوپتیک
۱۹۸۷
۸/۱۳۴۸
۲
کنگاور
۰/۴۸
۵/۳۴
کرمانشاه
سینوپتیک
۱۹۸۷
۰/۱۴۶۸
۳
کرمانشاه
۱/۴۷
۳/۳۴
کرمانشاه
سینوپتیک
۱۹۵۱
۶/۱۳۱۸
۴
روانسر
۷/۴۶
۷/۳۴
کرمانشاه
سینوپتیک
۱۹۸۸
۷/۱۳۷۹
۵
سرپلذهاب
۸/۴۵
۵/۳۴
کرمانشاه
سینوپتیک
۱۹۸۶
۰/۵۴۵
۶
قصر شیرین
۶/۴۵
۵/۳۴
کرمانشاه
سینوپتیک تکمیلی
۲۰۰۵
۰/۳۷۶
۷
گیلانغرب
۹/۴۵
۱/۳۴
کرمانشاه
سینوپتیک تکمیلی
۲۰۰۵
۰/۸۱۶
۸
هرسین
۶/۴۷
۳/۳۴
کرمانشاه
سینوپتیک تکمیلی
۲۰۰۵
۰/۱۵۴۶
۹
جوانرود
۵/۴۶
۸/۳۴
کرمانشاه
سینوپتیک تکمیلی
۲۰۰۴
۰/۱۳۷۵
۱۰
کرندغرب
۳/۴۶
۳/۳۴
کرمانشاه
خودکار
۲۰۰۸
۰/۱۵۱۵
۱۱
ماهیدشت
۸/۴۶
۳/۳۴
کرمانشاه
اقلیم شناسی
۱۹۹۴
۰/۱۳۶۴
۱۲
پاوه
۴/۴۶
۰/۳۵
کرمانشاه
خودکار
۱۹۹۲
۰/۱۴۸۵
۱۳
صحنه
۷/۴۷
۵/۳۴
کرمانشاه
اقلیم شناسی
۲۰۰۴
۰/۱۳۸۲
۱۴
سرارودکرمانشاه
۳/۴۷
۳/۳۴
کرمانشاه
سینوپتیک
۱۹۸۹
۰/۱۳۶۲
۱۵
سومار
۷/۴۵
۸/۳۳
کرمانشاه
سینوپتیک تکمیلی
۲۰۰۶
۰/۳۷۲
۱۶
سنقر
۶/۴۷
۸/۳۴
کرمانشاه
سینوپتیک تکمیلی
۲۰۰۵
۰/۱۷۰۰
۱۷
تازآباد
۲/۴۶
۸/۳۴
کرمانشاه
سینوپتیک تکمیلی
۲۰۰۶
۰/۱۲۲۶
۱۸
سنندج
۰/۴۷
۳/۳۵
کردستان
سینوپتیک
۱۹۵۹
۴/۱۳۷۳
۱۹
قروه
۸/۴۷
۱/۳۵
کردستان
سینوپتیک
۱۹۸۹
۰/۱۹۰۶
۲۰
مریوان
۲/۴۶
۵/۳۵
کردستان
سینوپتیک
۱۹۶۱
۸/۱۲۸۶
۲۱
همدان فرودگاه
۵/۴۸
۹/۳۴
همدان
سینوپتیک
۱۹۷۶
۵/۱۷۴۱
۲۲
کوهدشت
۷/۴۷
۵/۳۳
لرستان
سینوپتیک
۱۹۹۷
۸/۱۱۹۷
۲۳
نهاوند
۴/۴۸
۲/۳۴
همدان
سینوپتیک
۱۹۵۱
۹/۱۶۸۰
۲۴
نورآباد لرستان
۰/۴۸
۱/۳۴
لرستان
سینوپتیک
۲۰۰۰
۱/۱۸۵۹
۲۵
ایلام
۴/۴۶
۶/۳۳
ایلام
سینوپتیک
۱۹۸۶
۰/۱۳۳۷
۲۶
ایوانغرب
۳/۴۶
۸/۳۳
ایلام
سینوپتیک
۱۹۹۹
۰/۱۱۷۰

مواد
اقلیم هر منطقه تحت تاثیر برخی عوامل و پارامترهای هواشناسی میباشد. در این تحقیق پارامترهای هواشناسی مشترک و موجود در ۲۶ ایستگاه منتخب که آمار آنها در دسترس بود انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. این متغیرها تا حدود زیادی اقلیم هر منطقه را تحت تاثیر خود قرار میدهند و در واقع مشخص کننده اقلیم یک منطقه میباشند جدول (۳-۳). متغیرهای اقلیمی به صورت مخفف در جداول نشان داده شده است که توضیحات آنها در جدول (۳-۲) آورده شده است.
جدول (۳-۲): مخفف پارامترها و توضیحات آنها
توضیحات
مخفف
توضیحات
مخفف
متوسط دما
AT
فصل بهار
spring
متوسط حداقل دما
AHT
فصل تابستان
summer
متوسط حداکثر دما
ALT
فصل پاییز
autumn
حداکثر مطلق دما
TRH
ماه ژانویه
jan
حداکثر مطلق دما
TRL
ماه فوریه
feb
متوسط سرعت باد
AW
ماه مارس
mar
متوسط رطوبت
AHU
ماه آوریل
apr
متوسط حداکثر رطوبت
AHUMAX
ماه می
may
متوسط حداقل رطوبت
AHUMIN
ماه ژوئن
jun
متوسط باد
AW
ماه جولای
jul
متوسط بارش
PR
ماه اگوست
aug
تعداد روزهای بارانی
RD
ماه سپتامبر
sep
تعداد روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر
RD1
ماه اکتبر
oct
تعداد روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر
RD5
ماه نوامبر
nov
تعداد روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر
RD10
ماه دسامبر
dec
فصل زمستان
winter
سالانه
ann

جدول (۳-۳): پارامترهای هواشناسی
مخفف
توضیحات
مخفف
توضیحات
Prjan
بارش ژانویه
RD1jan
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر ژانویه
PRfeb
بارش فوریه
RD1feb
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر فوریه
PRmar
بارش مارس
RD1mar
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر مارس
PRapr
بارش آوریل
RD1apr
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر آوریل
PRmay
بارش می
RD1may
روزهای باران یبیشتر از یک میلی متر می
PRjun
بارش ژوئن
RD1jun
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی مترژوئن
PRjul
بارش جولای
RD1jul
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی مترجولای
PRagu
بارش آگوست
RD1agu
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی مترآگوست
PRsep
بارشس پتامبر
RD1sep
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی مترسپتامبر
PRoct
بارش اکتبر
RD1oct
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر اکتبر
PRnov
بارش نوامبر
RD1nov
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر نوامبر
PRdec
بارش دسامبر
RD1dec
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر دسامبر
PRann
بارش سالانه
RD1ann
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر سالانه
PRwinter
بارش زمستان
RD1winter
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر زمستان
PRspring
بارش بهار
RD1spring
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر بهار
PRsummer
بارش تابستان
RD1summer
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر تابستان
PRautumn
بارش پاییز
RD1autumn
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر پاییز
RDjan
روزهای بارانی ژانویه
RD5jan
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر ژانویه
RDfeb
روزهای بارانی فوریه
RD5feb
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر فوریه
RDmar
روزهای بارانی مارس
RD5mar
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر مارس
RDapr
روزهای بارانی آوریل
RD5apr
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر آوریل
RDmay
روزهای بارانی می
RD5may
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر می
RDjun
روزهای بارانی ژوئن
RD5jun
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر ژوئن
RDjul
روزهای بارانی جولای
RD5jul
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر جولای
RDagu
روزهای بارانی آگوست
RD5agu
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر آگوست
RDsep
روزهای بارانی سپتامبر
RD5sep
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی مترسپتامبر
RDoct
روزهای بارانی اکتبر
RD5oct
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر اکتبر
RDnov
روزهای بارانی نوامبر
RD5nov
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر نوامبر
RDdec
روزهای بارانی دسامبر
RD5dec
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر دسامبر
RDann
روزهای بارانی سالانه
RD5ann
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر سالانه
RDwinter
روزهای بارانی زمستان
RD5winter
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر زمستان
RDspring
روزهای بارانی بهار
RD5spring
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر بهار
RDsummer
روزهای بارانی تابستان
RD5summer
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر تابستان
RDautumn
روزهای بارانی پاییز
RD5autumn
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر پاییز
ادامه جدول (۳-۳): پارامترهای هواشناسی
مخفف
توضیحات
مخفف
توضیحات
HSUNjan
ساعات آفتابی ژانویه
RD10jan
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر ژانویه
HSUNfeb
ساعات آفتابی فوریه
RD10feb
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر فوریه
HSUNmar
ساعات آفتابی مارس
RD10mar
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر مارس
HSUNapr
ساعات آفتابی آوریل
RD10apr
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر آوریل
HSUNmay
ساعات آفتابی می
RD10may
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر می
HSUNjun
ساعات آفتابی ژوئن
RD10jun
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر ژوئن
HSUNjul
ساعات آفتابی جولای
RD10jul
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر جولای
HSUNagu
ساعات آفتابی آگوست
RD10agu
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر آگوست
HSUNsep
ساعات آفتابی سپتامبر
RD10sep
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر سپتامبر
HSUNoct
ساعات آفتابی اکتبر
RD10oct
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر اکتبر
HSUNnov
ساعات آفتابی نوامبر
RD10nov
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر نوامبر
HSUNdec
ساعات آفتابی دسامبر
RD10dec
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر دسامبر
HSUNann
ساعات آفتابی سالانه
RD10annروزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر سالانه
HSUNwinter
ساعات آفتابی زمستان
RD10winter
روزهای بارانیبیشتر از ده میلی متر زمستان
HSUNspring
ساعات آفتابی بهار
RD10spring
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر بهار
HSUNsummer
ساعات آفتابی تابستان
RD10summer
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی مترتابستان
HSUNautumn
ساعات آفتابی پاییز
RD10autumn
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر پاییز
ATjan
متوسط دما ژانویه
ALTjan
متوسط حداقل دما ژانویه
ATfeb
متوسط دما فوریه
ALTfeb
متوسط حداقل دما فوریه
ATmar
متوسط دما مارس
ALTmar
متوسط حداقل دما مارس
ATapr
متوسط دما آوریل
ALTapr
متوسط حداقل دما آوریل
ATmay
متوسط دما می
ALTmay
متوسط حداقل دما می
ATjun
متوسط دما ژوئن
ALTjun
متوسط حداقل دما ژوئن
ATjul
متوسط دما جولای
ALTjul
متوسط حداقل دما جولای
ATagu
متوسط دما آگوست
ALTagu
متوسط حداقل دما آگوست
ATsep
متوسط دما سپتامبر
ALTsep
متوسط حداقل دما سپتامبر
AToct
متوسط دما اکتبر
ALToct
متوسط حداقل دما اکتبر
ATnov
متوسط دما نوامبر
ALTnov
متوسط حداقل دما نوامبر
ATdec
متوسط دما دسامبر
ALTdec
متوسط حداقل دما دسامبر
Atann
متوسط دما سالانه
ALTann
متوسط حداقل دما سالانه
ATwinter
متوسط دما زمستان
ALTwinter
متوسط حداقل دما زمستان
ATspring
متوسط دما بهار
ALTspring
متوسط حداقل دما بهار
ATsummer
متوسط دما تابستان
ALTsummer
متوسط حداقل دما تابستان
ATautumn
متوسط دما پاییز
ALTautumn
متوسط حداقل دما پاییز
ادامه جدول (۳-۳): پارامترهای هواشناسی
مخفف
توضیحات
مخفف
توضیحات
AHTjan
متوسط حداکثر دما ژانویه
TRHjan
حداکثر مطلق دما ژانویه
AHTfeb
متوسط حداکثر دما فوریه
TRHfeb
حداکثر مطلق دما فوریه
AHTmar
متوسط حداکثر دما مارس
TRHmar
حداکثر مطلق دما مارس
AHTapr
متوسط حداکثر دما آوریل
TRHapr
حداکثر مطلق دما آوریل
AHTmay
متوسط حداکثر دما می
TRHmay
حداکثر مطلق دما می
AHTjun
متوسط حداکثر دما ژوئن
TRHjun
حداکثر مطلق دما ژوئن
AHTjul
متوسط حداکثر دما جولای
TRHjul
حداکثر مطلق دما جولای
AHTagu
متوسط حداکثر دما آگوست
TRHagu
حداکثر مطلق دما آگوست
AHTsep
متوسط حداکثر دما سپتامبر
TRHsep
حداکثر مطلق دما سپتامبر
AHToct
متوسط حداکثر دما اکتبر
TRHoct
حداکثر مطلق دما اکتبر
AHTnov
متوسط حداکثر دما نوامبر
TRHnov
حداکثر مطلق دما نوامبر
AHTdec
متوسط حداکثر دما دسامبر
TRHdec
حداکثر مطلق دما دسامبر
AHTann
متوسط حداکثر دما سالانه
TRHann
حداکثر مطلق دما سالانه
AHTwinter
متوسط حداکثر دما زمستان
TRHwinter
حداکثر مطلق دما زمستان
AHTspring
متوسط حداکثر دما بهار
TRHspring
حداکثر مطلق دما بهار
AHTsummer
متوسط حداکثر دما تابستان
TRHsummer
حداکثر مطلق دما تابستان
AHTautumn
متوسط حداکثر دما پاییز
TRHautumn
حداکثر مطلق دما پاییز
TRLjan
حداقل مطلق دما ژانویه
AWjan
متوسط سرعت باد ژانویه
TRLfeb
حداقل مطلق دما

Leave a comment