استان مازندران

دانلود پایان نامه

. ۹۵
۵-۴- ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………………….. ۹۶
۵-۴-۱- پیشنهادات حاصل از تحقیق ………………………………………………………………. ۹۷
۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………۹۷
فهرست منابع …………………………………………………………………………………. ۹۸

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه
جدول ۲-۱ خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین ……………………………………………………… ۴۵
جدول ۳-۱ پروانه های بهره برداری در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در سال های ۱۳۹۰-۱۳۶۰………… ۶۶
جدول ۴-۱ طبقه بندی مجموعه داده به شرکت های فعال و غیر فعال ……………………………………. ۶۹
جدول ۴-۲ خروجی حاصل از برآورد کننده حد محصول کاپلان-مایر …………………………………… ۷۰
جدول۴-۳ خروجی حاصل از روش جدول عمر ……………………………………………………… ۷۳
جدول ۴-۴ برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox …………………………………………………. 76
جدول ۴-۵ خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ رشد صنعت ………………………………….. ۸۰
جدول ۴-۶ خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نوآوری ………………………………………… ۸۰
جدول۴-۷ خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای شدت سرمایه …………………………………….. ۸۱
جدول۴-۸ خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای سرمایه اولیه ……………………………………… ۸۱
جدول ۴-۹ خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ ورود به صنعت …………………………………۸۲
جدول ۴-۱۰ آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ ورود به صنعت……………………۸۳
جدول ۴-۱۱ آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب شدت سرمایه………………………….۸۵
جدول۴-۱۲ آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ رشد صنعت …………………..۸۸
جدول۵-۱ برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox ………………………………………………….. 93
جدول ۵-۲- نوع رابطه و معنی داری بین متغیرهای مستقل و بقاء ………………………………………..۹۶

فهرست نمودارها

عنوان شماره صفحه
نمودار ۳-۱مشاهده مسیر زندگی یک فرد بر اساس مطالعه مقطعی، ترکیبی و طرح مبتنی بر تاریخچه ای- رخدادی….. ۵۴
نمودار۴-۱ تابع بقای حد محصول ….. ….. ……………………………………………………… ۷۲
نمودار۴-۲ تابع بقای جدول عمر ………………………………………………………………… ۷۴
نمودار۴-۳ مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت – روش حد محصول …………. ………. ۸۴
نمودار۴-۴ مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر. ……. …………….. ۸۴
نمودار۴-۵ مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش حد محصول ………………………… ۸۶
نمودار۴-۶ مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش جدول عمر.. ………………………… ۸۷
نمودار۴-۷ مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول ……………………… ۸۸
نمودار۴-۸ مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر.. ……………………… ۸۹

فهرست پیوستها

عنوان شماره صفحه پیوست ۱ – الف- مدل رگرسیون کوکس- دستورات برنامه …………………………………………… ۱۰۴
پیوست ۱ – ب- خروجی مدل کوکس ………………………………………………………….. ۱۰۵
پیوست ۲- الف- برآورد حد محصول (کاپلان مایر)………….. …………………………………….. ۱۰۷
پیوست ۲- ب- دستورات ترسیم نمودار بقای حد محصول …………………………………………….۱۰۸
پیوست ۲- ج- خروجی کاپلان مایر ………………………………………………………………۱۰۹
پیوست ۳- الف- روش جدول عمر- دستور برنامه …………………………………………………..۱۱۱
پیوست ۳- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء ……………………………………………………………۱۱۲
پیوست ۴- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر…………………………… ۱۱۳
پیوست ۴- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء………………………………………………………………۱۱۴
پیوست ۵- الف- مقایسه توابع بر اساس شدت سرمایه- روش جدول عمر…………………………………..۱۱۵
پیوست ۵- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء……………………………………………………………….۱۱۶
پیوست ۶- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر………………………………..۱۱۷
پیوست ۶- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء………………………………………………………………۱۱۸
پیوست ۷- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش حد محصول …………………………….۱۱۹
پیوست ۷- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء………………………………………………………………۱۲۰
پیوست ۷- ج- برآورد مقایسه……………………………………………………………………….۱۲۱
پیوست ۸- الف- مقایسه توابع بر اساس شدت سرمایه- روش حد محصول ………………………………….۱۲۳
پیوست ۸- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء………………………………………………………………۱۲۴
پیوست ۸- ج- برآورد مقایسه…………………………………..
…………………………………..۱۲۵
پیوست ۹- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول ………………………………۱۲۷
پیوست ۹- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء……………………………………………………………..۱۲۸
پیوست ۹- ج- برآورد مقایسه………………………………………………………………………۱۲۹

فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-
مقدمه
بنگاه های اقتصادی که از نظر وضعیت حیات به انسان ها تشبیه شده اند، زمانی متولد شده و پس از طی مراحل مختلف حیات، به صورت متفاوتی می میرند. اما آنچه در مورد حیات بنگاه های اقتصادی معنا و مفهوم می یابد طول دوره ی حیات آن هاست. چرا که شاید بتوان با شناسایی عوامل تأثیر گذار بر طول دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی، خروج آن ها را از فعالیت اقتصادی به تأخیر انداخت. تشکیل کسب و کارهای جدید به عنوان یک محرک مهم در فعالیت های اقتصادی است و نیرو محرکه اصلی توسعه اقتصادی در یک منطقه است.کسب و کار جدید فقط ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نیست بلکه همچنین بهبود بهره وری از طریق ایده های جدید و خلاقیت است (اسجوکویست و کریستی۱، ۲۰۱۲). نرخ تغییر و تحول در جمعیت بنگاه های صنعتی که به وسیله ی تولد شرکت های جدید و مرگ شرکت های موجود ایجاد می شود در سال های اخیر در بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل توجه به این موضوع را می توان وجود بیکاری در جامعه دانست که امید برای حل آن توسط شرکت های جدید وجود دارد. در مطالعاتی که در این زمینه در کشورهای مختلف انجام شده دلایل دیگری نیز برای اهمیت داشتن این موضوع بیان شده است. مثلاً افزایش رقابت، کارایی، نوآوری و بهبود تکنولوژی با ورود شرکت های جدید به صنعت ایجاد می شود. تولد بنگاه های صنعتی، نقش کلیدی در تکامل و شکل دهی یک صنعت دارد. بنگاه های جدید، عامل اصلی ایجاد پویایی در اقتصاد هستند چرا که از طریق ارائه کالا و خدمات جدید، عرضه تکنولوژی جدید، افزایش رقابت در بازار و گسترش صنعت باعث این پویایی می شوند (عرب نجف آبادی،۱۳۹۰).

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش
در چند سال اخیر ادبیات جدیدی پدیدار شده است که بر این سوال تمرکز می کند که بعد از ورود شرکت ها بر آنها چه می گذرد (برحسب احتمال بقای آنها و الگوهای رشدشان). با اینکه ایجاد شرکتهای جدید دارای اهمیت است، می توان میزان رشد و طول عمر آنها را نیز به عنوان عاملی در نظر گرفت که در دستیابی به اهداف سیاست های بلند مدت در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت به سزایی دارد(دولینگر۲،۱۹۹۹). تلفات بالا در دوران اولیه تاسیس شرکت ها یکی از برجسته ترین قواعد تجربی درمورد عملکرد شرکت است. در همین راستا، در سالهای اخیر توجه زیادی به رشد شرکتها و عوامل مؤثر بر آن در سطوح مختلف ملّی و محلی در کشورهای مختلف معطوف شده است. با اینکه به عوامل تأثیر گذار بر تولد و مرگ شرکت ها و طول عمر آنها درآمریکا و اروپا توجه زیادی شده است ولی تاکنون مطالعات اندکی در خصوص بقای شرکت های تازه وارد در ایران انجام شده است. انجام تحقیقات بیشتر در مورد عوامل اثرگذار بر بقای شرکتهای جدید میتواند در دستیابی به اهداف سیاستهای بلند مدت در ارتباط با اشتغال و رفع مشکل بیکاری مؤثر واقع شود.
با بررسی وضع منابع انسانی در کشورهای منطقه به این نتیجه می رسیم که کشور ما نسبت به کشورهای اطراف، اعم از کشورهای آسیای میانه، ترکیه و کشورهای خلیج فارس، پاکستان و … در زمینه منابع انسانی برق و الکترونیک، دارای توان بالایی است. وجود نیروهای برجسته پژوهشی در کشور و ارتباط آنان با مراکز پژوهشی خارجی که می توانند در تربیت منابع انسانی بسیار مؤثر باشند از مزیت های صنایع برق و الکترونیک است(بسته نگار،۱۳۸۴). از زوایای مختلفی می توان اهمیت این صنایع را مورد بررسی قرار داد: امروزه یکی ازمهم ترین شکل های انرژی که درتمام جهان مورد استفاده قرار می گیرد ، انرژی برق است. تقریباً بیش از نصف برق تولیدی برای رفع احتیاجات صنعتی به کار می رود. همچنین در کشاورزی، حمل و نقل، مخابرات و… نیز کاربرد دارد. از طرف دیگر توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی را در ابعاد مختلف زندگی بشری ایجاد کرده است. به طور مثال آموزش الکترونیک، دولت الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی، همچنین در اقتصاد و تجارت نیز خود را در قالب مفاهیمی نظیر اقتصاد دیجیتالی و تجارت الکترونیک نشان داده است. بدون شک در دنیای امروز که به دهکده ای جهانی تبدیل شده است، بهره گیری از خدمات الکترونیک می تواند موجبات تسریع و تسهیل امور را فراهم آورد. الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک نام هایی است که در دنیای امروزی نمی توان از کنار آن ها به سادگی گذشت و تقریبا در همه شئون زندگی بشر وارد شده است. همچنین با عبور از عصر صنعتی به عصر اطلاعات، بازیگرانی کلیدی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته اند که کارکنان دانش محور نامیده می شوند (هورویتز و همکاران۳، ۲۰۰۶).
با پیشروی دنیای کسب و کار به سمت الکترونیک و کامپیوتر، هرچه بیشتر بر تعداد کارکنان دانش افزوده شده و مدیران در چنین محیط سرشار از ابهام و عدم قطعیتی، باید هرچه بیشتر به آنان توجه نمایند (میرباقری و همکاران، ۱۳۸۹). از طرف دیگر استقرار استان مازندران در کنار دریای خزر و برخورداری از مبادی ورودی و خروجی کالا با کشورهای آسیای میانه و اروپا، وجود نیروی کار متخصص و شرایط مساعد آب و هوایی و محیط طبیعی ب
رای سکونت و زیست که امکان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و متخصصین را فراهم می آورد، از جمله مزیت های سرمایه گذاری در این استان به شمار می رود، و با توجه به این که صنایع برق و الکترونیک جزء صنایع سبز و پاک است مطالعه و بررسی این صنایع برای استان مازندران که دارای محیطی پاک و سرسبز است اهمیت قابل توجهی خواهد داشت. اصولا صنایع سرمایه بر و با دانش فنی بالا برای استان مازندران دارای اهمیت هستند که صنعت برق و الکترونیک نیز جزء این صنایع است. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران از رشد ۵۱ درصدی استان طی پنج ماهه نخست سال ۹۱ خبر داد که بیش از ۱ میلیون تن انواع مواد غذایی، سیمان، محصولات کشاورزی، انواع مواد معدنی، مصالح ساختمانی، مصنوعات چوبی و… به ارزش حدود ۱۶۵ میلیون دلار به مقصد کشورهای مختلف صادرشد که در این بین محصولات صنعت برق و الکترونیک مشاهده نمی شود و با توجه به جدیدترین آمار موجود در پایگاه سازمان

Leave a comment