2-3- انواع میرایی.. 8
2-3-3- میرایی هیسترزیس : 9
2-3-4- میرایی اصطکاکی: 9
2-3-5- میرایی تشعشعی : 10
2-4- اثر میرایی بر سازه : 10
2-5- انواع میراگر ها 10
2-5-1- میراگرهای فلزی تسلیمی (جاری شونده)  Metallic yield dampers)): 10
2-5-2- میراگرهای ویسکوالاستیک (Viscoelastic Dampers ): 12
شکل 2-3- ساختمان کلی میراگر ویسکوالاستیک…. 12
2-5-3- میراگرهای اصطکاکی (Friction Dampers): 13
2-5-3-1- سیستم میراگر اتصالات اصطکاکی: 13
2-5-3-2- میرا گر اصطکاکی پال: 13
2-5-3-3- سیستم میراگر اصطکاکی سومیتومو: 14
2-5-3-4- میراگر اصطکاکی دورانی : 15
2-5-4- میراگرهای مایع لزج(ویسکوز) (Viscous fluid Dampers) : 15
2-5-4-1- مزایای میراگرهای ویسکوز: 18
2-5-4-2- معایب میراگرهای ویسکوز: 18
2-5-5- میراگرهای جرم هماهنگ شده( Tuned mass dampers). 18
2-5-5-1- میراگر جرمی تنظیم شده انتقالی (Translation TMD) :. 19
2-5-5-2- میراگر جرمی تنظیم شده پاندولی: 19
2-5-5-3- میراگر مایع تنظیم شده: 21
2-6- پیشینه تحقیق : 22
فصل سوم، روش تحقیق
3-1-  مقدمه : 37
3-2- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی.. 37
3-3- تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA  ): 38
3-4- معادلات حاکم بر میراگر ویسکوز. 38
3-4- معرفی نرم افزار اپنسیس: 40
3-4-1-  اپنسیس  چیست؟. 41
3-4-2 – ویژگی های نرم افزار اپنسیس: 42
فصل چهارم، تحلیل نتایج وبحث
4-1-  مقدمه : 44
4-2- مدلسازی : 44
4-2-1- مشخصات مقاطع : 46
4-2-2- مشخصات شتابنگاشت ها : 46
4-3- نتایج : 49
4-3-1- روش تاریخچه زمان : 49

مقالات و پایان نامه ارشد

4-3-2- روش تحلیل دینامیکی افزایشی  (IDA) : 68
فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-  نتیجه گیری : 105
5-2- پیشنهادات: 106
منابع.. 107

 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                شماره صفحه
شکل 2-1- چرخه هیسترزیس نیرو – تغییرمکان.. 9
شکل 2-2 – نمودار اثر میرایی بر طیف پاسخ سازه. 10
شکل 2-3- ساختمان کلی میراگر ویسکوالاستیک…. 12
شکل 2-4- میراگر اتصال اصطکاکی.. 13
شکل 2-5- میراگر اصطکاکی پال.. 14
شکل 2-6- میراگر اصطکاکی سومیتومو. 14
شکل 2-7- ساختمان کلی میراگر اصطکاک دورانی.. 15
شکل 2- 8- ساختمان کلی میراگر ویسکوز. 17
شکل 2- 9- اجرای میراگر ویسکوز. 17
شکل 2- 10- مکانیزم رفتار میراگرهای جرمی تنظیم شده. 19
شکل 2- 11- میراگر جرمی تنظیم شده پاندولی.. 20
شکل2-12 – نمودار بیشترین تغییر مکان طبقات، بین قاب های 7و 10طبقه. 27
شکل 2 – 13 – نمودار برش پایه درقاب 7و10طبقه. 27
شکل 2 – 14 – ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(B8-8) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 31
شکل 2 – 15 – ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(8-4) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 31
شکل 2 – 16- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(B4-4) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 32
شکل 2 – 17 – ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(20-12) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 32
شکل 2 – 18- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(12-4) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 33
شکل 2 – 19- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(15-8) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 33
شکل 2 – 20- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(20-8) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 34
شکل 2 – 21- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(B12-12) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 34

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

شکل 2 -22- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(B20-20) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 35
شکل 3-1 –  پاسخ ویسکوز در تحریک تناوبی.. 40
شکل 4-1-سازه سه طبقه مدلسازی شده. 44
شکل4-2- سازه شش طبقه مدلسازی شده. 45
شکل4-3- سازه نه طبقه مدلسازی شده. 45
شکل4-4- نحوه قرارگرفتن دو سازه مجاور و محل قرارگرفتن میراگرها ( 3 طبقه ). 48
شکل4-5- نحوه قرارگرفتن دو سازه مجاور و محل قرارگرفتن میراگرها ( 6 طبقه ). 48
شکل4-7-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله لوما پریتا دور از گسل در راستای z. 50
شکل4-8- 2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله لوماپریتا دوراز گسل در راستای z. 51
شکل4- 9- 2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله لوماپریتا دوراز گسل در راستای z. 52
شکل4- 10-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله نورثریج دوراز گسل در راستای z. 53
شکل4- 11-2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله نورثریج دوراز گسل در راستای z. 54
شکل4- 12-1- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله نورثریج دوراز گسل در راستای z. 55
شکل4- 12-2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله نورثریج دوراز گسل در راستای z. 55
شکل4- 13-1- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 56
شکل4- 13- 2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 56
شکل4- 14- 2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 57
شکل4- 15-1- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 58
شکل4- 15- 2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 58
شکل4- 16-1- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله لوماپریتا نزدیک گسل در راستای X… 59
شکل4- 16-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله لوماپریتا نزدیک گسل در راستای X… 59
شکل4- 17-2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله لوماپریتا نزدیک گسل درراستای X… 60
شکل4- 18-2 – دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله لوماپریتا نزدیک گسل در راستای X… 61
شکل4- 19-1- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله نورثریج نزدیک گسل در راستای X… 62
شکل4- 19-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله نورثریج نزدیک گسل در راستای X… 62
شکل4- 20- 2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله نورثریج نزدیک گسل در راستای X… 63
شکل4- 21- 2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله نورثریج نزدیک گسل در راستای X… 64
شکل4- 22-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله طبس نزدیک گسل در راستای X… 65
شکل4- 23- 2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله طبس نزدیک گسل در راستای X… 66
شکل4- 24-2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله طبس نزدیک گسل در راستای X… 67
شکل 4-25- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت z.. 68
شکل 4-26- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت z.. 68
شکل 4-27- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت x.. 69
شکل 4-28- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت x.. 69
شکل 4-29- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهتz.. 70
شکل 4-30- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت z.. 70
شکل 4-31- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهتx.. 71
شکل 4-32- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت x.. 71
شکل 4-33- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت z.. 72
شکل 4-34- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت z.. 72
شکل 4-35- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت x.. 73
شکل 4-36- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت x.. 73
شکل 4-37- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتz.. 74
شکل 4-38- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهت z.. 74
شکل 4-39- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتx.. 75
شکل 4- 40- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتx.. 75
شکل 4-41- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتz.. 76
شکل 4-42- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتz.. 76
شکل 4-43- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتx.. 77
شکل 4-44- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتx.. 77
شکل 4-45- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتz.. 78
شکل 4-46- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتz.. 78
شکل 4-47- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهت x.. 79
شکل 4-48- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتx.. 79
شکل 4-49- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت z.. 80
شکل 4- 50- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت z.. 80
شکل 4- 51- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت x.. 81
شکل 4- 52- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت x.. 81
شکل 4-53- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت z.. 82
شکل 4- 54- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت z.. 82
شکل 4-55- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت x.. 83
شکل 4- 56- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت x.. 83
شکل 4-57- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت z.. 84
شکل 4-58- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت z.. 84
شکل 4- 59- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت x.. 85
شکل 4- 60- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت x.. 85
شکل 4- 61- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت z.. 86
شکل 4-62- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت z.. 86


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *