1-2-4- متغیرهای تمرین.. 6

1-2-4-1- حجم تمرین.. 6

1-2-4-2- شدت تمرین.. 7

1-2-4-3- تراکم (فراوانی) تمرین.. 7

1-2-4-4- مدت تمرین.. 8

1-2-5-  قلمرو تمرین.. 8

1-2-6- اصل اضافه بار- اصل ویژگی.. 8

1-2-7- کاربردتمرین­های قدرتی و پلایومتریک در فوتبال.. 9

1-2-8-  سازگاری­های حاصل از اجرای تمرین­های قدرتی و پلایومتریک…. 13

1-2-8-1- سازگاری ساختاری و عضلانی تمرین قدرتی و پلایومتریک…. 13

1-2-8-2- سازگاری دستگاه عصبی تمرین قدرتی و پلایومتریک…. 15

1-2-9- آماده­سازی در فوتبال.. 17

1-2-9-1- نقش قدرت، سرعت و توان در فوتبال.. 17

1-2-9-2- بهبود سرعت و قدرت توسط تمرینات قدرتی و پلیومتریک…. 17

1-2-10- چابکی در فوتبال.. 18

1-3- پیشینه تحقیق… 18

1-3-1- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور. 18

1-3-2- پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور. 22

1-4- ضرورت اجرای پژوهش…. 27

1-5- اهداف پژوهش…. 28

1-5-1- هدف کلی پژوهش…. 28

1-5-2- اهداف اختصاصی.. 28

1-7- متغیرهای پژوهش…. 29

1-7-1- متغیر مستقل.. 29

1-7-2- متغیرهای  وابسته 29

1-8- محدودیت­های پژوهش…. 29

1-8-1- محدودیت­های خارج از کنترل پژوهش­گر. 29

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

1-8-2- محدودیت­های تحت کنترل پژوهش­گر. 29

1-9- تعریف واژه­ها و مفاهیم.. 30

1-9-1- تمرین 30

1-9-2- تمرین مقاومتی.. 30

1-9-3- آمادگی عضلانی.. 30

1-9-4- قدرت 30

1-9-5- توان بی­هوازی.. 30

1-9-6- توان.. 31

1-9-8- استقامت عضلانی کوتاه مدت 31

1-9-9- سرعت… 31

1-9-10- چابکی.. 31

1-10-13- بازتاب- ماهیچه­ای یا کششی.. 31

فصل دوم: روش‌شناسی پژوهش    33

2-1 مقدمه.. 34

2-2 جامعه آماری و روش گزینش آزمودنی­ها 34

2-2-1- معیارهای ورود به پژوهش…. 34

2-2-2- معیارهای خروج از پژوهش…. 34

2-3- طرح پژوهش…. 35

2-3-1- گروه مقاومتی.. 35

2-3-2- گروه پلیومتریک…. 37

یک مطلب دیگر :

2-3-3- گروه گواه. 39

جدول 2-1 زمان اجرای آزمون­ها و تمرینات… 40

2-4- ابزار، اندازه­گیری­ها و آزمون­ها 40

2-4-1- پرسش­نامه مشخصات فردی.. 40

2-4-2- اندازه­گیری  وزن.. 40

2-4-3- اندازه­گیری قد. 40

2-4-4- محاسبه توده بدن (BMI) 40

2-4-5- محاسبه درصد چربی.. 41

2-4-5-1- اندازه­گیری چین پوستی سه سربازویی 41

2-4-5-2- اندازه­گیری چین پوستی ساق پا 41

2-4-6- آزمون توان انفجاری پایین تنه. 42

2-4-7- آزمون سرعت دویدن.. 42

2-4-8- آزمون قدرت بیشینه (آزمون دینامومتر) 43

2-4-9- آزمون چابکی (ایلی­نویز) 43

2-4-10- آزمون استقامتی متناوب یو- یو. 44

2-5- روش­های آماری… 46

فصل سوم: یافته‌ها 47

3-1- مقدمه.. 48

3-2- اطلاعات و ویژگی­های آزمودنی­ها و تجزیه و تحلیل مقدماتی… 48

3-3- یافته­های به دست آمده بر مبنای اهداف پژوهش…. 49

فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری   59

4-1- مقدمه.. 60

4-2- خلاصه پژوهش…. 60

4-3- بحث و تفسیر نتایج پژوهش…. 61

4-3-1- سرعت دویدن.. 61

4-3-2- قدرت بیشینه. 62

4-3-3- چابکی.. 64

4-3-4- توان انفجاری پایین تنه (پرش سارجنت) 64

4-3-5- اکسیژن مصرفی بیشینه 66

4-4- نتیجه­گیری… 67

4-5- پیشنهادات پژوهشی… 67

4-5-1- پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 67

4-5-2- پیشنهادات برای مطالعه بیشتر. 67

پیوست­ها 68

منابع و مأخذ  75

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *