بیان مساله 7

اهمیت و ضرورت تحقیق. 9

اهداف تحقیق. 10

الف- اهداف کلی. 10

ب- اهداف جزئی. 10

متغیرهای تحقیق. 10

سؤالات تحقیق. 11

فرضیه‏های تحقیق. 11

تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11

الف- نظری (مفهومی) 11

ب- عملیاتی (عملی) 12

فصل دوم:ادبیات و ( پیشینه ) پژوهش… 13

مقدمه 14

قسمت اول: توصیف مفاهیم و نظریه های مربوط به مهارت های زندگی14

مهارت های زندگی. 14

تعریف مهارت.. 14

مهارت های زندگی. 15

تعریف مهارت های زندگی. 15

تاریخچه مهارت های زندگی. 16

انواع مهارت های زندگی. 17

مهارت خود آگاهی. 17

مهارت روابط بین فردی. 18

مهارت حل مسئله 18

مهارت تفکر خلاق. 18

انواع تفکر. 19

مهارت مقابله با هیجانات.. 19

مهارت مقابله با استرس.. 19

مهارت همدلی. 19

مهارت تصمیم گیری. 20

مهارت تفکر انتقادی. 20

مهارت ارتباط. 20

مبانی روانشناختی ارتباط. 21

عناصراصلی ارتباط (کلامی و غیر کلامی ) 23

گوش دادن فعال. 24

خودآگاهی. 24

همدلی. 25

حل  تعارض… 26

مهارت های ارتباطی و سبک های فرزندپروری. 30

قسمت دوم: توصیف مفاهیم و نظریه های مربوط به شیوه های فرزندپروری31

شیوه های فرزندپروری. 31

مروری بر تاریخچه ارتباط والدین و فرزندان. 31

ابعاد شیوه های فرزند پروری. 34

بعد گرم بودن والدین. 34

فرزندپروری و نظریه های مربوط به آن. 36

طبقه بندی الگوهای تربیتی از نظر آلپورت.. 37

الگوی بامریند از فرزندپروری. 38

الگوی شیفر. 41

الگوی زیگلمن. 41

پیامدهای هر یک از شیوه های تربیتی. 42

مزایای شیوه فرزند پروری مقتدارنه 44

نگرش های فرزندپروری. 44

نگرش سلطه گری. 45

نگرش تملکی. 45

نگرش بی اعتنایی. 45

خوش بین بودن. 46

خوش بینی افراطی و وابستگی شدید. 46

مراقبت های بیش از حد و افراطی. 47

پذیرفتن و مورد عفو قرار دادن. 47

طرد کردن، توجه ننمودن. 47

پایان نامه

تحت فشار قرار دادن کودک.. 48

تبعیض قائل شدن. 49

کدام والدین فرزندانی بیمار یا ناتوان تربیت می کنند؟ 50

رابطه مضاعف.. 50

والدین ناهماهنگ.. 50

جابجایی نقش والدینی. 50

والدین بیمار و عصبی. 51

والدین غایب.. 51

والدین نابالغ. 52

شرایط موفقیت فرزندپروری. 52

ارتباط مهارت های زندگی و سلامت روان. 55

قسمت سوم: توصیف مفاهیم و نظریه های مربوط به سلامت روان58

سلامت روان. 58

سلامت روانی. 59

تعریف سلامت روانی. 59

تعریف بهداشت روان در فرهنگ های مختلف.. 61

اصول بهداشت روانی. 63

تاریخچه بهداشت روانی. 64

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران. 68

الگوی های اندازه گیری بهداشت روان. 70

اهمیت نیازها و انگیزه ها در تأمین سلامت روان. 71

عوامل موثر در سلامت روان. 72

محرومیت های جسمانی. 72

الگوهای بد خانوادگی. 73

ساختار خانوادگی ناسازگار 74

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی. 75

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی. 76

نظریات مرتبط با  سلامت روانی. 77

قسمت چهارم: توصیف مفاهیم و نظریه های مربوط ADHD.. 82

اختلال پیش فعالی/ نارسایی توجه 82

تعریف اختلال پیش فعالی/ نارسایی توجه 83

ملاک های تشخیصی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 86

اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه از نوع عمدتاً بیش فعال ـ تکانشگر. 88

مسائل و مشکلات کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 89

مشکلات اجتماعی. 89

سیر تحولی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 90

سیر و پیش آگهی. 92

اختلال های همراه با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 94

اختلال نافرمانی مقابله ای. 94

اختلال سلوک.. 95

اختلالات یادگیری. 95

تشخیص افتراقی. 100

سبب شناسی. 101

مروری بر روش های درمانی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 107

تکنیک ها و فنون مدیریت رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 109

تکنیک قرارداد رفتاری یا قرارداد وابستگی. 114

تکنیک شکل دهی رفتار 119

یک مطلب دیگر :

تکنیک کنترل محرک.. 121

تکنیک پاداش دادن به رفتار مطلوب ناهمساز 122

تکنیک خاموش سازی. 123

تکنیک محروم کردن. 124

تکنیک جریمه کردن (RC ) 127

تکنیک های شناختی رفتاری. 128

قسمت پنجم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق129

پیشینه تحقیق. 129

پژوهش های انجام شده در داخل کشور 129

پژوهش های انجام شده درخارج از  کشور 135

فصل سوم: روش انجام پژوهش… 137

مقدمه 138

روش تحقیق. 138

طرح تحقیق. 138

جامعه آماری. 138

نمونه  آماری و روش نمونه گیری. 138

روش های گردآوری داده ها 139

روش اجرای پژوهش… 139

روش های آماری تحلیل داده ها 141

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 142

مقدمه 143

الف- تجزیه و تحلیل  توصیفی داده ها 144

ب – تجزیه و تحلیل  استنباطی داده ها 146

ج- بررسی فرضیه دوم پژوهش… 147

فصل پنجم:خلاصه، بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها 148

خلاصه 149

بحث و نتیجه گیری. 149

محدودیت های پژوهش… 152

الف- در کنترل محقق. 152

ب- خارج از کنترل محقق. 152

پیشنهادهای پژوهش… 153

الف- مبتنی بر نتایج تحقیق. 153

ب- مبتنی بر تجارب تحقیق. 153

پیوست.. 155

منابع. 162

الف- فارسی. 163

ب – انگلیسی. Error! Bookmark not defined.171

فهرست جداول

عنوان ………..صفحه

جدول 2-1- مشکلاتهمراهبااختلالبیشفعالی/ نارساییتوجه 84

جدول2-2- تاریخچه ی تحول اصطلاح شناسی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 88

جدول2-3-نمونه ای از یک قرارداد وابستگی برای کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی
توجه 114

جدول4-1- مشخصه های آماری متغیر سن  والدین دارای کودکان ADHD در دو گروه آزمایش و کنترل  144

جدول 4-2- وضعیت تحصیلات والدین دارای کودکان ADHD.. 144

جدول4-3- شاخص های آمار  توصیفی نمرات پیش آزمون سلامت روان و سبک های فرزندپروری در گروه آزمایش و کنترل. 145

جدول4-4- شاخص های آمار توصیفی نمرات پس آزمون سلامت روان و سبک های فرزندپروی  در گروه آزمایش و کنترل  145

جدول 4-5- نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر عامل مداخله بر  متغیر سلامت روان. 146

جدول 4-6- نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر عامل مداخله بر  متغیر سبک های فرزندپروری  147

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی برسلامت روانی و سبک­های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD  انجام شده است. این پژوهش از نوع آزمایشی است. جامعه آماری کلیه مادران دارای کودکان مبتلا ADHD  در شهرستان بهشهر که در سال 1392-1390 به کلینیک های روانپزشکی مراجعه کرده بودند هستند، که به صورت تصادفی در دسترس تعداد 30 مادر دارای کودکان مبتلا به ADHD  که به  کلینیک های روانپزشکی مراجعه نمودند، انتخاب شدند. این مادران پس از مصاحبه اولیه به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (15نفر) وگروه  کنترل (15نفر) قرار گرفتند.گروه آزمایش تحت آموزش مهارت­های زندگی«مهارت­های ارتباطی و عوامل مرتبط با آن» درطی8 جلسه قرار گرفتند. در پایان بعد از اتمام آموزش از هر دو گروه آزمون سلامت روان (GHQ-28) و پر سشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند به عمل آمد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهشی، از آزمون کوواریانس تک متغیری(ANCOVA) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش مهارت­های زندگی «مهارت­های ارتباطی و عوامل مرتبط با آن» بر سلامت روان و
سبک­های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD   موثراست.

کلمات کلیدی: مهارت­های زندگی، سلامت روان، سبک­های فرزند پروری، کودکان ADHD.

 

فصل اول

 

کلیات (طرح) پژوهش

 

 

مقدمه

اختلال نقص توجه /بیش فعالی [1](ADHD) مهم ترین اختلالات روان پزشکی اطفال است که با شیوع 5-3درصد کودکان مدارس ابتدایی در مرحله­ی پیش از بلوغ گزارش شده است (پورافکاری ،1389).این اختلال، علاقه محققین و متخصصین بالینی را به مدت 4دهه به خود معطوف داشته است. کودکان مبتلا به این اختلال، علاوه بر مشکلات اصلی توجه[2]، تکانش گری[3] وبیش فعالی[4]، به مشکلات وابسته­ی قابل توجهی در حوزه­های مختلف اجتماعی[5]، تحصیلی[6]، رفتاری[7]، شناختی [8]و هیجانی[9] دچار می شوند. اگرچه، سابقا تصور بر آن بود که این اختلال، وضعیتی خاص در دوران کودکی است، اما تحقیقات اخیر حاکی از پایداری آن در سراسر زندگی می­باشد (لوییس[10]، 1996).

به دلیل مزمن بودن این اختلال، مبتلایان به آن، نیز در معرض اختلالات روان پزشكی دیگری در بزرگسالی، از جمله اختلال شخصیت ضداجتماعی[11]، الكلیسم، اعتیاد و مشكلات میان فردی و روان شناختی قرار میگیرند (ویس [12]و ویس،2000)، به د لیل تعداد و تنوع مشكلات این كودكان در حوزه­های مختلف، رویكردهای درمانی متفاوتی ارائه شده اند كه در میان آن هامی توان آموزش مهارت­های زندگی[13]  اشاره کرد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *