2-12. نظام‌های پرداخت انگیزشی.. 28
2-12-1. انگیزش و کارایی.. 29
2-12-2. پرداخت و ایجاد انگیزه 29
2-12-4. اهداف نظام پرداخت در صنعت… 31
2-14. مزد و بهره‌وری.. 32
2-14-1. نظریه دستمزد بر اساس بهره‌وری.. 33
2-14-2. نظریه دستمزد بر اساس تشویق، انگیزه و افزایش تولید. 34
2-14-3. ارتباط حقوق و مزایا با بهره‌وری.. 34
2-14-4. پرداخت دستمزد در بخش صنعت… 35
2-15-1. روش‌های پرداخت مزد. 36
2-15-2. روش‌های پرداخت دستمزد در صنعت بر اساس زمان و کارمزدی.. 37
2-15-2-1. روش مزد زمانی.. 37
2-15-2-2. روش پرداخت دستمزد تشویقی.. 38
2-15-2-3. طرح اسکن لون.. 39
2-15-2-4. طرح هالسی.. 40
2-15-2-5. روش دستمزد روان.. 42
2-15-2-6. روش کارمزدی.. 42
2-15-2-7. روش پرداخت بر مبنای استاندارد. 44
2-15-2-8. روش پرداخت بر مبنای استاندارد- پرداخت تشویقی تسهیمی.. 45
2-16. روش‌های مختلف پرداخت دستمزد بر اساس استاندارد زمان.. 45
2-16-1. انواع روش‌های پرداخت دستمزد بر اساس استاندارد زمان.. 45
2-16-1-1. طرح کارمزدی تصاعدی تیلور 46
2-16-1-2. طرح کارمزدی مریک… 47
2-16-1-3.طرح امرسن.. 49
2-16-2-2. طرح تشویقی زمانی 100 درصد. 52
2-17. طرح پاداش افزایش تولید. 53
2-17-3. انواع اعطای پاداش… 56
2-17-4. اهداف نظام پاداش… 57
2-17-5. ویژگی‌های پاداش (تشویق) و جریمه (تنبیه مؤثر) 57

پایان نامه

2-17-6. نظام پاداش سازمان بر مبنای انگیزه و رضایت کارکنان (مدل پورتر و لاور) 58
2-17-7. حقوق و دستمزد و پاداش بر مبنای نظریه کارایی.. 60
2-18-1. موضوع ماده 47 قانون کار 62
2-18-3. محاسبه تولید مبنا در واحدهای خدماتی.. 63
2-18-4. نحوه تبدیل نمودن محصولات به یک نوع محصول.. 64
2-18-5. محاسبه درصد افزایش تولید با استفاده از فرمول زیر تعیین می‌گردد. 65
2-18-6. نحوه تعیین پاداش… 65
2-18-7. قرارداد مربوط به کاهش ضایعات یا افزایش کیفیت و یا هردو 65
2-18-7-1. اهم تعاریف و سایر موارد مربوطه. 66
2-18-8. توزیع پاداش افزایش تولید، کاهش ضایعات و افزایش کیفیت… 66
2-19. جایزه مالکوم بالدریج.. 68
2- 19-1. معیارهای‌ جایزه‌ بالدریج.. 69
2-19-2. اهداف جایزه مالکوم بالدریج.. 69
2-19-3. ارزش‌های بنیادین جایزه مالکوم بالدریج.. 70
2-19-4. نحوه‌ امتیازدهی‌ در جایزه‌ بالدریج‌.. 71
2-19-5. اجرای‌ جایزه‌ ملی‌ کیفیت‌ بالدریج‌.. 71
2-20. تعالی منابع انسانی.. 72
2-21. مفهوم تعالی.. 73
2-21-1. ابعاد کیفیت و تعالی در سازمان‌های دولتی.. 73
2-21-2. منطق مدل.. 74
2-21-3. ارزش‌های محوری تعالی منابع انسانی عبارت‌اند از 75
2-21-4. اصطلاحات مدل تعالی منابع انسانی.. 75
2-21-5. مدل تعالی منابع انسانی.. 77
2-21-6. جایزه تعالی منابع انسانی.. 78
2-21-7. ارزش‌های محوری مدل تعالی منابع انسانی.. 79
2-21-8. زیرمعیارها 80
2-21-8-1. رهبری منابع انسانی.. 80
2-21-8-2. استراتژی منابع انسانی.. 80
2-21-8-3. جبران خدمت منابع انسانی.. 81

یک مطلب دیگر :

2-21-8-4. توسعه منابع انسانی.. 81
2- 21-8-5. روابط کار و کارکنان.. 82
2-21-8-6. نتایج ادراکی منابع انسانی.. 82
2-21-8-7. نتایج عملکردی منابع انسانی.. 83
2-21-8-8. نتایج سازمان.. 83
2-22. مطالعه موردی کارخانه یزد باف.. 84
2- 22-1. اهم اقدامات صورت گرفته در جهت بالا بردن انگیزه کارکنان جهت افزایش تولید. 85
2-23. پیشینه تحقیق.. 85
2-23-1. پیشینه داخلی.. 85
2-23-2. پیشینه خارجی.. 92
خلاصه و نتیجه‌گیری.. 99
فصل سوم روش تحقیق… 102
3-2-1. مراحل انجام تحقیق.. 105
3-3. ابزار جمعآوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 105
3-4. روش‌های جمع‌آوری داده‌ها 106
3-6-1. مراحل انجام روش… 108
3-6-2. انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آن‌ها 109
3-6-3. استخراج و تبیین مؤلفه‌های پیشنهادی.. 110
3-6-4. تعریف متغیرهای زبانی.. 111
3-6-5. تعیین شاخص‌ها 112
3-7. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 123
3-7-1. روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری.. 123
7- تجزیه‌وتحلیل MICMAC. 126
3-8 جمع‌بندی.. 127
فصل چهارم تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها 128
مقدمه….. 129
4-1. عوامل شناسایی‌شده موثر بر توسعه و رشد خوشه‌های صنعتی.. 129
4-2. برآیند نظرخواهی از متخصصان در مورد ارتباط متغیرها 131
4-3. تشکیل ماتریس دستیابی.. 132
4-4. تشکیل ماتریس دسترسی نهایی.. 133
4-5. تعیین سطوح مدل.. 134
4-6. ترسیم مدل نهایی سطوح علی عوامل مؤثر بر پاداش افزایش…. 137
4-7. نمودار MICMAC. 138
4-8. تشریح ناحیه‌ها در نمودار 140
4-8-1. ناحیه خودمختار 140
4-8-2. ناحیه وابسته. 140
4-8-3. ناحیه پیوندی.. 140
4-8-4. ناحیه مستقل.. 140
4-9. مدل تعالی منابع انسانی.. 140
4-9-3. مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب.. 143
جمع بندی.. 143
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات… 144
5-1. مقدمه. 145
5-2. نتیجه‌گیری و خلاصه تحقیق.. 145
5-3. پیشنهاد‌های کاربردی.. 150
5-3-1. پیشنهاد‌های به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کارخانه یزد باف.. 150
5-3-1-1. سطح اول: تفاوت‌های فردی.. 150
5-3-1-2. سطح دوم: آموزش کارکنان.. 152
5-3-1-3. سطح سوم: عوامل مربوط به درک و نگرش و اثربخشی کارکنان.. 155
5-3-1-4. سطح چهارم: سایر عوامل.. 156
5-3-2. راهکارهایی برای بهبود مدل تعالی منابع انسانی.. 156
5-3-2-1. مدیریت دانایی.. 157
5-3-2-2. ارزش‌آفرینی.. 158
5-3-2-3. رهبری منابع انسانی.. 159
5-3-2-4. پاسخگویی عمومی.. 160
5-3-3. پیشنهادها به محققان آتی.. 161
5-4. محدودیت‌های تحقیق.. 162
جمع‌بندی.. 162
مقدمه


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *