پایان نامه های ارشد

دانلود پروژه رشته تربیت بدنی درباره تربیت بدنی در ایران باستان – قسمت دوم

ورزش و بازی در اواخر سده‌های میانه بیش از آن که محصول موسسات رسمی آموزش باشد با زندگی اجتماعی مردم عجین و درآمیخته شده بود. توجه و اهمیتی که به امور نظامی و سپاهیگری داده می‌‌شد موجب شده بود که Read more...

تربیت بدنی

دانلود پروژه رشته تربیت بدنی درباره تربیت بدنی در ایران باستان – قسمت اول

در میان کشورهای مشرق زمین بیگمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، چه در حالی که چینیان، همانگونه که پیش از این گفتیم، به امر Read more...

تربیت بدنی

دانلود پروژه رشته تربیت بدنی درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی- قسمت سوم

اما در تقصیر غیر عمدی که نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی بدون سوء نیت و بدون قصد وارد کردن زیان به غیر. بنابر سوابق موجود در مدیریت ها و فدارسیون های ورزشی اکثر حوادث ورزشی ناشی از بی احتیاطی Read more...

تربیت بدنی

دانلود پروژه رشته تربیت بدنی درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی- قسمت اول

بند ۳ ماده ۵۹ مصوب ۱۳۷۰ اعمال زیر جرم محسوب نمی شود. حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر آن که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته Read more...

پایان نامه های ارشد

دانلود پروژه رشته تربیت بدنی درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی- قسمت دوم

مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی ۹- مقررات ورزشی ناظر بر وسایل ابزار و تجهیزات یکی دیگر از مقررات ورزشی موضوع وسایل و اسباب و آلات آن است که مورد استفاده ورزشکاران قرار می گیرد. این وسایل و ابزار Read more...