دسته: پایان نامه ها و مقالات

نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار با عدم تقارن اطلاعاتی ارائه نکرد. باهاتاچاریا و همکاران۸۹ (۲۰۱۰) پژوهشی تحت عنوان «کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از هزینههای معامله» رابطه میان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی نمودند. پژوهشگران برای اندازه گیری کیفیت سود از مدل تعدیل شده جونز که مبتنی بر اقلام…

Read More

پیشنهادی، متوجه درست نبودن (نادرست بودن) قیمت پیشنهادی میگردد. این موضوع، به انتخاب نادرست منجر خواهد شد. بنابراین، انتخاب نادرست با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر مرتبط خواهد بود. (آرمسترانگ و همکاران۵۸، ۲۰۱۱) سرمایهگذاران باید با توجه به معیارهای اندازهگیری عدم تقارن اطلاعاتی بتوانند بازده مورد انتظار خود را به صورت دقیقتر پیشبینی کنند و بر…

Read More

تقدیمتقدیم به پدر و مادر دلسوز مهربانم و همه کسانی که در این راه مرا یاری کردند. فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱فصل اول:کلیات پژوهش۱-۱ مقدمه……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………..۳۱-۲ بیان مساله……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهشها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۶۱-۴ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶ ۱-۴-۱ اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..۷ ۱-۴-۲ اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….۷۱-۵ فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …۷ ۱-۶ مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱-۷ قلمرو…

Read More

تعیین سود در دوره‌های متفاوت اعطا می‌کند (دستگیر ،۱۳۸۹). جونز۲۳ (۱۹۹۱) تفاوتسودووجوهنقدحاصلازعملیاترابهعنوان اقلامتعهدیتعریفمی‌کندوآنرابهدوقسمتاقلامتعهدیاختیاریواقلامتعهدیغیراختیاری تقسیممی‌کند. مهرانی (۱۳۹۰) بیان می‌کند که اقلام تعهدی اختیاری آن‌هایی هستند که مدیریت بر آن‌ها کنترل داشته و می‌تواند آن‌ها را به تاخیر بیندازد، حذف کند ویا ثبت و شناسایی آن‌ها را تسریع کند. به دلیل وجود یک سری ویژگی‌های شرکت‌های در…

Read More

درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته،Cقیمت پذیره نویسی یک سهم جدید Di,tسود نقدی سهام عادی در طی دوره t البته ، چنانچه مجمع عمومی فوق العاده ( در رابطه با افزایش سرمایه) قبل از بر گزاری مجمع عمومی عادی ( در رابطه با تقسیم سود) باشد، در آن صورت فرمول، به صورت زیر خواهد بود:…

Read More

شرکت بستگی دارد. اعتباردهندگان وسهامداران حاضر نیستند در شرکتی سرمایه‌گذاری کنند که از فعالیت‌های عملیاتی آن نقد کافی فراهم نمی‌شود ودر مورد پرداخت سود سهام،بهرهوبدهی‌هایش در سررسید اطمینان وجود ندارد(تالانه و مراد زاده فرد، ۱۳۷۶ ،۵۸) جریانات نقدی عملیاتی شرکت متاثر از وضعیت تولید و عوامل بازار است که بیشتر این عوامل فراتر از کنترل…

Read More

متغیر مناسب میباشند، که با نتایج بدست آمده از آنالیز KMO مطابقت دارد. مقدار پروکراستس نشان میدهد که مناسبترین پارامترها برای پهنه بندی اقلیمی پارامترها میباشد که بر اساس پوشش گیاهی انتخاب میشوند و در واقع حاکی از نقش اقلیم بر گسترش گونههای گیاهی دارد که با نتایج مقدم (۱۳۷۷)، هیل (۱۹۹۱)، کروسیفیکس (۲۰۰۵) و…

Read More

Festuca ovina، Quercus persica،Bromos tomentellus،Hordeom bulbosa به صورت جداگانه مشخص و از نقشه کل گونههای گیاهی جدا گردید. سپس این نقشهها با نقشه شبکه بندی شده مطابقت داده شد و نقاطی که در در محدوده گونههای مورد نظر قرار گرفته شده بودند جدا شدند و برای جک کردن نقشه بازدید صحرای صورت گرفت.تعیین تاثیر عوامل…

Read More

یمیPRjanRD5febALTjanTRLmayAHUMAXaugPRfebRD5marALTfebTRLjulAHUMAXoctPRmayRD5mayALTmarTRLannAHUMAXannPRjunRD5NOVnovALTmayTRHjanAHUMINaprPRnovRD5annALTjunTRHjunAHUMINmayPRannRD10febALTjulTRHjulAHUMINnovPRwinterRD10marALTsepTRHnovAHUMINdecPRspringRD10mayALTnovTRHannAHUMINannPRautumnRD10novALTdecICDjanAWjanRDaprRD10annALTannICDfebAWaprRDmayATfebALTwinterICDnovAWmayRDjulATmarALTautumnICDdecAWjunRDnovATaprAHTjanICDANNAWaugRDdecATmayAHTjunAHUfebAWsepRDannATnovAHToctAHUjunAWnovRD1aprAtannAHTdecAHUoctAWannRD1MAYmayATWinterAHTANNAHUnov RD1novATSpringAHTspringAHUann RD1deecATsummerAHTsummerAHUMAXfeb RD1annATautumnTRLfebAHUMAXapr جدول (۴-۱۲): نتایج آنالیز همبستگی پیرسون برای بارشcorlationPRjanPRfebPRmarPRaprPRmayPRjunPRjulPRaugPRsepPRoctPRnovPRdecPRjan۱.۷۲۳**.۸۰۹**.۵۲۱**-۰.۰۶۰.۰۲۷-۰.۱۱۷-۰.۲۳۵۰.۰۱۱.۴۰۶*.۶۹۷**.۹۱۸**PRfeb.۷۲۳**۱.۶۶۵**.۷۵۰**۰.۳۶۷۰.۱۴۷-۰.۲۲۲-۰.۱۴۹.۴۰۰*۰.۰۸۱.۸۲۵**.۵۷۰**PRmar.۸۰۹**.۶۶۵**۱.۷۳۳**۰.۲۲۹۰.۲۹۱۰.۰۷۳-۰.۰۱۴۰.۱۳.۵۹۳**.۷۱۹**.۸۱۲**PRapr.۵۲۱**.۷۵۰**.۷۳۳**۱.۶۳۸**.۵۴۷**-۰.۱۰۳-۰.۰۴۲۰.۱۸۶۰.۲۹۸.۶۱۳**.۵۵۹**PRmay-۰.۰۶۰.۳۶۷۰.۲۲۹.۶۳۸**۱.۷۸۱**-۰.۱۳۰.۰۷۴۰.۳۶۲-۰.۰۴۶۰.۳۱۸-۰.۰۶۶PRjun۰.۰۲۷۰.۱۴۷۰.۲۹۱.۵۴۷**.۷۸۱**۱۰.۱۷۵۰.۲۸۱-۰.۰۹۲۰.۱۸۲۰.۰۶۱۰.۰۷۸PRjul-۰.۱۱۷-۰.۲۲۲۰.۰۷۳-۰.۱۰۳-۰.۱۳۰.۱۷۵۱.۸۲۰**-۰.۰۰۹.۴۰۸*-۰.۱۱۲-۰.۰۷۵PRaug-۰.۲۳۵-۰.۱۴۹-۰.۰۱۴-۰.۰۴۲۰.۰۷۴۰.۲۸۱.۸۲۰**۱-۰.۰۱۱۰.۳۱۲-۰.۱۷۹-۰.۲۱۴PRsep۰.۰۱۱.۴۰۰*۰.۱۳۰.۱۸۶۰.۳۶۲-۰.۰۹۲-۰.۰۰۹-۰.۰۱۱۱-۰.۰۷۳.۵۱۵**-۰.۱۰۹PRoct.۴۰۶*۰.۰۸۱.۵۹۳**۰.۲۹۸-۰.۰۴۶۰.۱۸۲.۴۰۸*۰.۳۱۲-۰.۰۷۳۱۰.۲۳۹.۵۵۲**PRnov.۶۹۷**.۸۲۵**.۷۱۹**.۶۱۳**۰.۳۱۸۰.۰۶۱-۰.۱۱۲-۰.۱۷۹.۵۱۵**۰.۲۳۹۱.۶۳۸**PRdec.۹۱۸**.۵۷۰**.۸۱۲**.۵۵۹**-۰.۰۶۶۰.۰۷۸-۰.۰۷۵-۰.۲۱۴-۰.۱۰۹.۵۵۲**.۶۳۸**۱** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) جدول (۴-۱۳): پارامترهای اقلیمی بدست آمده با روش همبستگیپارامترهای اقلیمیپارامترهای اقلیمیپارامترهای اقلیمیپارامترهای اقلیمیپارامترهای اقلیمیPRjanRD5marALTfebTRHmayAHUMAXmayPRfebRD5novALTmarTRHjunAHUMAXjunPRmarRD5decALTaprTRHjulAHUMAXjulPRaprRD5annALTnovTRHaguAHUMAXnovPRnovRD10janALTdecTRHSEPAHUMAXannPRdecRD10febALTannTRHOCTAHUMINaprPRannRD10marALTwinterTRHANNAHUMINmayPRwinterRD10aprALTautumnICDjanAHUMINjunPRspringRD10novAHTmarICDfebAHUMINjulPRautumnRD10decAHTmayICDmarAHUMINaugRDjanRD10annAHTjunICDnovAHUMINnovRDfebATjanAHTjulICDdecAHUMINANNRDmarATfebAHTaugICDannAWmarRDaprATmarAHTannAHUmarAWaprRDANNATaprAHTspringAHUaprAWmayRD1febATnovAHTsummerAHUmayAWjunRD1marATdecTRLjanAHUjunAWjulRD1aprAtannTRLfebAHUjulAWoctRD1mayATwinterTRLmarAHUnovAWnovRD1novATspringTRLaprAHUdecAWannRD1DECATsummerTRLnovAHUANN RD1annATautumnTRLdecAHUMAXmar RD5febALTjanTRLannAHUMAXapr روش کرزانوفسکی این روش تشابهات بین دادههای انتخابی و دادههای اصلی…

Read More

بارش و مقادیر تجمعی دما را در رابطه (۳-۱) جاگذاری نموده و مقادیر ضریب هیدروترمیک سلیانینوف برای منطقه مورد مطالعه محاسبه گردید.رابطه (۳-۱) C=(??P)/(0.10??H)در این رابطه:P?= مقدار کل بارندگی بر حسب سانتی متر در یک دوره زمانی که در آن متوسط درجه حرارت بالاتر از ۱۰ درجه سانتی گراد است. H?= مقدار تجمعی درجه حرارت…

Read More