دسته: مهندسی کشاورزی

مقدمه سابقة‌ استفاده از گیاهان دارویی به زمان‌های بسیار دور برمی‌گردد؛ به‌طوری‌که حتی در کتب قدیمی مانند انجیل و کتاب مقدس باستانی هند (ودا)، استفاده از برخی گیاهان در درمان بیماری‌ها توصیه شده است. اما قدمت استفاده از گیاهان دارویی، به‌معنی روند رو به کاهش آن در دنیای مدرن امروزی نیست. امروزه در جوامع صنعتی…

Read More

نیاز نوری گیاهان همه گیاهان به یك اندازه به نور نیازمند نیستند. بعضی از گیاهان نیاز به نور فراوانی دارند و بعضی دیگر به نور كمتری نیاز دارند. بنابراین گیاهان را از نظر نیاز نوری به سه گروه بزرگ تقسیم می­كنیم: گیاهان روز بلندLDP : Long Day Plants برای به گل رفتن بین 10 تا…

Read More

گلكاری، آشنایی با مفاهیم جایگاه گلکاری در ایران اهمیت تاریخی: قدمت کشت و كار و نگهداری گل‌ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران بنظر می‌آید که همواره ایرانیان در زمینه موضوعات مرتبط با گل‌ها جایگاه خوب و ارزنده‌ای داشته‌اند. اهمیت اقتصادی: شاید قدیمی‌ترین گلخانه‌های موجود…

Read More

. مقدمه .II شرطی كردن دمایی A. شرطی كردن دمایی سرد B. شرطی كردن دمایی دو مرحله ای C. تغییرات فیزیولوژیكی القا شده بوسیله دما D. شرطی كردن در دمای بالا III. گرما دادن متناوب A. بهبود اثرات آسیبی انجماد بوسیله گرما دادن متناوب B. مكانیسمهای احتمالی گرما دادن متناوب IV. اتمسفر كنترل شده A….

Read More

افزایش در غیر اشباع سازی اسیدهای چرب با شرطی كردن دمایی فرض شده كه نتیجه‌ای از تغییر اسید چرب و بیوسنتز غیر ترجیحی فسفولیپیدهای منفرد است. افزایش فعالیت دساپور از پالیتوئیل كوآویلولها در طول شرطی كردن دمایی است. شرطی كردن دمایی باعث افزایش سطح اسید لینولئیك در فسفاتیدیل كولین و فسفاتیدیل اتانول آمین در گریپ…

Read More

اگر فواصل گرما دادن میوه در طول نگهداری سرد كمتر از 2 هفته باشد یا اگر دوره گرما دادن كمتر از 24 ساعت باشد اقدام اثر كمتری در پیشگیری از توسعه شكسته شدن پشمی دارد. بوچر و فورمانسكی و وید گزارش كردند كه یك دوره گرما دادن 72 ساعت در 20 هر دو هفته كنترل…

Read More