دسته: مهندسی کشاورزی

مقدمه سابقة‌ استفاده از گياهان دارويي به زمان‌هاي بسيار دور برمي‌گردد؛ به‌طوري‌که حتي در کتب قديمي مانند انجيل و کتاب مقدس باستاني هند (ودا)، استفاده از برخي گياهان در درمان بيماري‌ها توصيه شده است. اما قدمت استفاده از گياهان دارويي، به‌معني روند رو به کاهش آن در دنياي مدرن امروزي نيست. امروزه در جوامع صنعتي…

Read More

نياز نوري گياهان همه گياهان به يك اندازه به نور نيازمند نيستند. بعضي از گياهان نياز به نور فراواني دارند و بعضي ديگر به نور كمتري نياز دارند. بنابراين گياهان را از نظر نياز نوري به سه گروه بزرگ تقسيم مي­كنيم: گياهان روز بلندLDP : Long Day Plants براي به گل رفتن بين 10 تا…

Read More

گلكاري، آشنايي با مفاهيم جايگاه گلکاري در ايران اهميت تاريخي: قدمت کشت و كار و نگهداري گل‌ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران بنظر مي‌آيد که همواره ايرانيان در زمينه موضوعات مرتبط با گل‌ها جايگاه خوب و ارزنده‌اي داشته‌اند. اهميت اقتصادي: شايد قديمي‌ترين گلخانه‌هاي موجود…

Read More

. مقدمه .II شرطي كردن دمايي A. شرطي كردن دمايي سرد B. شرطي كردن دمايي دو مرحله اي C. تغييرات فيزيولوژيكي القا شده بوسيله دما D. شرطي كردن در دماي بالا III. گرما دادن متناوب A. بهبود اثرات آسيبي انجماد بوسيله گرما دادن متناوب B. مكانيسمهاي احتمالي گرما دادن متناوب IV. اتمسفر كنترل شده A….

Read More

افزايش در غير اشباع سازي اسيدهاي چرب با شرطي كردن دمايي فرض شده كه نتيجه‌اي از تغيير اسيد چرب و بيوسنتز غير ترجيحي فسفوليپيدهاي منفرد است. افزايش فعاليت دساپور از پاليتوئيل كوآويلولها در طول شرطي كردن دمايي است. شرطي كردن دمايي باعث افزايش سطح اسيد لينولئيك در فسفاتيديل كولين و فسفاتيديل اتانول آمين در گريپ…

Read More

اگر فواصل گرما دادن ميوه در طول نگهداري سرد كمتر از 2 هفته باشد يا اگر دوره گرما دادن كمتر از 24 ساعت باشد اقدام اثر كمتري در پيشگيري از توسعه شكسته شدن پشمي دارد. بوچر و فورمانسكي و ويد گزارش كردند كه يك دوره گرما دادن 72 ساعت در 20 هر دو هفته كنترل…

Read More