دسته: مهندسی کشاورزی

اغلب گونه های گیاهی، حاوی تعدادی از متابولیت های ثانویه هستند و طیف وسیعی از این تركیبات، حتی اگر اغلب در سطوح نسبتاً پایینی باشند،‌ می توانند در انتخاب میزبان به وسیلة حشرات مشاركت كنند. پذیرش غذا به وسیلة لارو پروانة كرم ابریشم، نیازمند وجود مخلوطی ازترپنوئیدها و فلاوونوئیدها در برگهای گیاه توت می باشد….

Read More

گیاهان در حد وسیعی از تركیبات فنلی ، پلی كتیدها و ترپنوئیدها به عنوان آنتی بیوتیك استفاده می كنند. برخلاف آنتی بیوتیكهای قارچی و قارچ كش های مصنوعی، آنتی بیوتیك های گیاهی به طور غیر تخصصی فعالیت می كنند،‌ بنابراین ، برای اینكه بتوانند در حد مطلوب فعال باشند باید با غلظت بالایی در گیاه،…

Read More

تركیب پیش ساخت های مختلف، می تواند آلكالوئیدهایی تولید نماید كه از نظر پیچیدگی ساختمانی از همة‌ متابولیت های ثانویه پیچیه تر بوده و به علت داشتن فعالیت حیاتی متنوع، دارای اهمیت ویژه ای باشند . برخی نمونه های این آلكالوئیدهای بسیار پیچیده را می توان در شكل شماره 248 مشاهده كرد. آلكالوئیدهای ایوكوئینولین از…

Read More

ب- لیگنین- لینگنین از نظر فراوانی، فراوانی،‌ دومین پلیمر موجود در موجودات زنده است كه وظایف ساختمانی مهمی در گیاهان ایفا می نماید، بنابراین نمی توان آن را در زمرة تركیبات ثانویة كلاسیك به حساب آورد. با وجود این،‌‌ لینگنین مستقیماً از متابولیسم فنیل پروپانوئید مشتق می شود. در سال 1995 میلادی بودت و همكارانش…

Read More

بعد از ورود ازت به صورت نیترات در ریشة گیاه و قبل از اینكه به ازت آلی در ساختمان پروتئین ذخیره ای بذر تبدیل گردد، ممكن است در موقعیت های متفاوت به صورت آمونیاك آزاد شود. در هر یك از این موقعیت ها آمونیك بسرعت به صورت گروه آمیدی گلوتامین دوباره مورد استفاده قرار میگرد….

Read More

  مطالعای كه روی گیاه لوبیا انجام گرفته است بخوبی نشان می دهد كه آنزیم گلوتامین سنتتاز به وسیلة یك خانوادة كوچك چند ژنی رمزگشایی می شود. یك مدل ساده از نحوة كنترل ژنی تولید این آنزیم در لوبیا در شكل شماره‌ 231 نشان داده شده است. نقش پنجمین ژن یعنی هنوز بدرستی مشخص نشده…

Read More