پایان نامه بررسی تطبیقی نمایشنامه فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان به روایت عطار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان :

 تحلیل تطبیقی نمایشنامه  فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان

به روایت عطار

 

استاد راهنما :

دکتر دره دادجوی توکلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل ی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل ی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 بیان مسأله. 5

1-2 اهمیت تحقیق.. 6

1-3 اهداف تحقیق.. 7

1-4- سؤالات تحقیق.. 7

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-6 محدودیت‌های تحقیق.. 8

فصل دوم:مبانی نظری

2-1 پیشینه تحقیق.. 11

2-1-1 پایان‌نامه‌ها 11

2-1-2 کتاب‌ها 14

2-1-3 مقاله‌ها 16

2-2 مباحث نظری.. 19

2-2-1 تعریف ادبیات تطبیقی.. 20

2-2-2 تاریخچه و زمینه‌های پیدایش… 23

2-2-3 مکاتب ادبیات تطبیقی.. 25

2-2-3-1- مکتب فرانسوی.. 25

2-2-3-2- مکتب امریکایی.. 27

2-2-4 پیشینه ادبیات تطبیقی در ایران. 28

2-3  چهارچوب نظری.. 30

فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق

مقدمه. 35

3-1 روش تحقیق.. 36

3-2 ابزار جمع‌آوری اطلاعات… 36

3-3 تعریف نظری مفاهیم (واژگان کلیدی) 37

3-4 روش تجزیه تحلیل داده‌ها 38

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

مقدمه. 40

4-1- گوته. 45

4-1-1-  زندگی‌نامه گوته. 45

4-1-2-  اندیشه و جهان‌بینی گوته. 47

4-1-3-  آثار گوته. 53

4-1-3-1- رنج‌های ورتر جوان. 54

4-1-3-2 ایفی ژنی.. 54

4-1-3-3 تورکوآتو تاسو. 55

4-1-3-4 گمونت… 55

4-1-3-5 نغمه‌های رومی.. 56

4-1-3-6 سال‌های کارآموزی استاد ویلهلم. 56

4-1-3-7 دیوان غربی ـ شرقی.. 56

4-1-3-8 فاوست… 58

4-1-4- خلاصه داستان فاوست… 61

4-1-5- معرفی داستان فاوست (ریشه داستان، زمینه پیدایش و …) 62

4-2- عطار. 67

4-2-1- زندگی‌نامه عطار. 67

4-2-2- اندیشه و جهان‌بینی عطار. 71

4-2-3- آثار عطار. 75

4-2-4- خلاصه داستان شیخ صنعان. 79

4-2-5- معرفی  داستان شیخ صنعان (ریشه داستان، زمینه پیدایش و …) 82

4-3- بررسی تطبیقی دو اثر. 89

4-3-1-  مقایسه ساختاری دو اثر. 89

4-3-1-1- ریخت‌شناسی.. 89

4-3-1-2- شخصیت‌ها و شخصیت‌پردازی.. 92

4-3-1-3- کنش‌ها 97

4-3-2- مقایسه محتوا و درون‌مایه دو اثر. 99

4-3-2-1- گناه 100

4-3-2-2- عشق.. 113

4-3-2-3- زن. 123

4-3-2-4- کمال‌گرایی.. 127

4-3-2-5- مرگ… 130

فصل پنجم:جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ. 151

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                               صفحه

 

جدول شماره 1-  موارد مشابه در داستان‌های فاوست و شیخ صنعان از منظر ریخت‌شناسی.. 92

جدول شماره 2-  مقایسه تعداد شخصیت‌های اصلی و فرعی.. 94

جدول شماره 3- موارد مورد تحلیل در دو داستان. 100

جدول شماره 4-  شباهت های مارگریت و دختر ترسا 127

جدول شماره 5-  تفاوت های مارگریت و دختر ترسا 127

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                               صفحه

 

نمودار شماره  1-  مقایسه‌ دو داستان از منظر ریخت‌شناسی.. 91

نمودار شماره  2-  شخصیت‌های اصلی و فرعی.. 95

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی نمایش‌نامه فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان به روایت عطار است.  در این پژوهش بعد از طرح کلیات پژوهش، مبانی نظری تحقیق شامل؛ تعریف ادبیات تطبیقی، تاریخچه و زمینه‌های پیدایش، مکاتب ادبیات تطبیقی و پیشینه ادبیات تطبیقی در ایران تبیین شده است و در ادامه پژوهشگر به تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق پرداخته است. در این قسمت بعد از ذکر مقدمه‌ای مفصل درباره دو اثر و نویسندگان آنها، اندیشه، جهان‌بینی و آثار دو نویسنده و ریشه‌ها و زمینه‌های پیدایش دو اثر بررسی شده است و در ادامه پژوهشگر با مقایسه و تطبیق دو اثر از جنبه‌های ساختاری و محتوایی، به این نتیجه رسیده است که دو اثر مورد مقایسه به رغم دارا بودن زمینه‌های تاریخی و فرهنگی متفاوت، به دلیل دارا بودن زمینه‌های مشترک فکری، ذوقی و عاطفی نویسندگانشان، قابلیت مقایسه و انطباق دارند و می‌توان، هم از نظر ساختاری و هم از لحاظ محتوا و درون‌مایه مشابهت‌های درخور توجهی میان آنها مشاهده نمود. از آنجا که گناه، عشق، زن و مرگ، موضوعاتی فرافرهنگی‌اند و موضوعاتی نیستند که در انحصار قوم و ملت و فرهنگی خاص باشند، وسوسه ناگزیر این تحقیق، بررسی این قبیل مفاهیم در دیدگاه دو انسان شرقی و غربی و پی بردن به شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود میان آنها بوده است.

برای پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment