پروژه رشته پزشکی در موردصنعت داروسازي – قسمت سوم

روش‌هاي نمونه برداري:

1- مقدمه و تعاريف:

هرگاه امكان مطالعه تك تك افراد يك «جامعه ميسر نباشد، به ناچار مطالعه بر روي بخش كوچكي از جامعه كه «نمونه» ناميده مي‌شود، صورت خواهد گرفت. مهمترين ويژگي نمونه اين است كه «نمونه بايد تمام ويژگي‌هاي جامعه را داشته باشد يا به عبارتي نماينده جامعه باشد». به اين ترتيب، نتيجه بدست آمده از مطالعه بر روي نمونه را مي‌توان به كل جامعه تعميم داد. در انجام آزمون‌هاي تجزيه‌اي و كنترلي، مطالعه جامعه دراغلب موارد مقدور نيست دلايل اين امر عبارتند از:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

1- عدم دسترسي به كل جامعه، مانند مطالعه بر روي آلودگي‌هاي يك رودخانه.

2- تخريبي بودن آزمون مانند اغلب آزمون‌هاي تجزيه‌اي فيزيكي و شيميايي، براي مثال مي‌توان آزمون سختي قرص‌ها (آزمون فيزيكي) يا آزمون تعيين مقدار ماده مؤثره (آزمون شيميايي) را نام برد.

3- بالا بودن هزينه مطالعه جامعه.

در اغلب آزمون‌هاي كنترلي فرآورده‌هاي دارويي، به يكي از سه دليل فوق امكان مطالعه جامعه (يك سري Batchllot) وجود ندارد. البته موارد استثناء ني ديده مي‌شوند. آزمون تشخيص ذرات معلق در آمپول‌هاي تزريقي از جمله آزمون‌هاي غير تخريبي و با صرفه است كه قابل انجام بر روي كل جامعه (يك بچ آمپول توليد شده) مي‌باشد.

نمونه‌برداري عملياتي است كه در آن بخش كوچكي از يك مجموعه به صورت تصادفي و بدون توجه به كيفيت آن به منظور خاص انتخاب و برداشته مي‌شود. در صنعت داروسازي به منظور حصول اطمينان از كيفيت اقلام دارويي (مواد مؤثره، مواد جانبي، مواد و ملزومات بسته‌بندي، ‏فرآورده‌هاي نهايي و غيره) نمونه‌ برداري انجام مي‌گيرد. بنابراين عميات نمونه‌برداري بسيار مهم بوده و يك بخش اساسي از سيستم تضمين كيفيت را تشكيل مي‌دهد، چون بر اساس آزمايش بر روي نمونه‌هايي كه نماينده كل ماده نيستند، نمي‌توان نتيجه‌گيري معتبري در مورد كيفيت كل مجموعه انجام داد.

عمليات نمونه برداري بايد با هدف آن، نوع كنترلي كه بايد انجام شود و نوع ماده متناسب باشد. اين عمليات بايد به صورت مكتوب و با شرح كليد جزئيات موجود بوده و نيز در حين انجام كار نيز به طور كامل مستند و ثبت گردد.

نمونه: بخشي از ماده كه براساس عمليات مشخصي برداشته مي‌شود. ميزان هر نمونه بايد جهت انجام كليه آزمايشات پيش‌بيني شده، از جمله تكرار و بايگاني نمونه نيز كافي مي‌باشد.

سري بچ (batch/ lot): يك مفدار معين از ماده اوليه، بسته‌بندي و يا محصول نهايي كه در يك فرآيند واحد و يا يك مجموعه فرآيند، فرآوري شده و مي‌توان آن را همگن در نظر گرفت. در توليد پيوسته، يك سري به بخش زماني معيني از توليد نسبت داده مي‌شود كه همگن هستند و همچنين شرايط توليد پايدار و بدون تغيير باشد.

محموله: مقداري از ماده اوليه و يا محصول دارويي كه به وسيله يك سازنده توليد شده در يك زمان دو پاسخ به درخواست و يا سفارش خاصي ارائه و فروخته مي‌شود. يك محموله مي‌تواند شامل يك يا چند واحد بسته‌بندي و همچنين چندين سري باشد.

محصول نهايي: محصولي كه تمامي مراحل توليد از جمله بسته‌بندي به فرم نهايي و برچسب زني را پشت سر گذاشته باشد.

ماده بسته‌بندي: هر ماده‌اي، از جمله مواد چاپ شده است. مواد بسته‌بندي بر اساس اين كه در تماس مستقيم با محصول باشند يا نه، به انواع اوليه و ثانويه تقسيم مي‌گردند.

ماده اوليه: هر ماده‌اي با كيفيت معين كه در توليد يك محصول دارويي بكار رفته باشد، به استثناي مواد بسته‌بندي.

نمونه‌ نهايي: نمونه‌اي كه جهت انجام عمليات ‌آزمايش آماده است.

نمونه اصلي: نمونه‌اي كه مستقيماً از ماده برداشته شده است.

نمونه بايگاني: نمونه‌اي كه به عنوان بخشي از نمونه اصلي جهت كنترل‌هاي آينده نگهداري و ذخيره مي‌گردد. مقدار نمونه بايگاني بايد جهت حداقل دو بار آزمايش كامل كافي باشد.

نمونه تصادفي: نمونه‌اي كه در آن بخش‌هاي متفاوت ماده، ماده شانس يكساني جهت انتخاب داشته‌اند.

نمونه بردار: شخص مسئول جهت انجام عمليات نمونه برداري.

طرح نمونه برداري: توصيف محل، تعداد واحدها و يا مقدار ماده‌اي كه بايد برداشته شود، به همراه محدوده‌هاي قابل قبول.

عمليات نمونه برداري: نحوه اجراي كامل نمونه برداري از ماده معين به منظور خاص، توصيف مكتوب اين عمليات به همراه جزئيات، به عنوان پروسكل نمونه‌برداري در نظر گرفته مي‌شود.

واحد نمونه‌برداري: هر بخش مجزا در محموله كه مي‌توان آن را به عنوان يك بسته‌بندي از طرف و يا شبكه در نظر گرفت.

2- هدف نمونه‌برداري

نمونه‌برداري مي‌تواند با اهداف متفاوتي انجام شود از جمله: تاييد اوليه منبع توليد داده، تاييد محموله داد شده، تست و آزاد سازي سري ساخت جهت مصرف، كنترل حين توليد، كنترل‌هاي خاص، بررسي جهت ترخيص گمركي، كنترل فساد و يا تقلب در مواد، نگهداري و بايگاني نمونه جهت كنترل‌هاي آينده.

كنترل‌هاي مورد نظر بر روي نمونه‌ها مي‌تواند شامل تست شناسي داده، انجام آزمايش‌هاي كامل و يا بخشي از آزمون‌هاي فارما كوپه‌اي و يا آزمون‌هاي خاص باشد.

انواع مواد در عمليات نمونه‌برداري عبارتند از :

  • مواد اوليه
  • مواد حد وسط در فرآيند توليد
  • محصولات دارويي در حين توليد، قبل يا بعد از بسته بندي
  • مواد بسته بندي اوليه و ثانويه

3- مسئوليت انجام نمونه برداري آزمايش:

واحدهايي كه ملزم به انجام اين عمليات هستند عبارتند از:

توليد كننده‌ها در جهت اجراي اصول GMP

مصرف كننده‌ها شامل بخش‌هاي دولتي و غير دولتي كه در تملك دارد دخيل هستند ارگان‌هاي نظارتي دارويي در مواردي چون ترخيص محصولات قرنطينه پس از توليد يا واردات و يا جهت رديابي داروهاي فاسد، آلوده و تقلبي و جعلي.

4- فرآيند نمونه برداري

1-4- تسهيلات:

تجهيزات و تسهيلات به گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه از آلودگي مواد، افراد و محيط و همچنين آلودگي‌هاي متقاطع با ساير محصولات، مواد و يا آلودگي‌هاي محيطي جلوگيري نمايند و فرد مجري در زمان اجراي عمليات كاملاً محافظت گردد. تا جايي كه امكان دارد اين عمليات در محيط يا فضاي اختصاصي و مجزا انجام مي‌شود، ولي در زمان نمونه‌برداري از خط توليد اين ممكن نيست. همچنين برداشتن نمونه از ظروف بسيار بزرگ مواد اوليه نيز با مشكل مواجه مي‌گردد. به عنوان يك اصل كلي شرايط فضاي نمونه‌برداري بايد مشابه فضاي ساخت داده دارويي باشد. باز كردن ظروف مواد استيل در شرايط آسپتيك و فقط در صورت ضرورت انجام مي‌شود و نيز برخي از مواد مانند هورمون هاوپني سيلين الزاماً در محيط اختصاصي و با تسهيلات ويژه باز مي‌شوند. برداشتن نمونه از محصولات نهايي دارويي دور بسته بندي‌ شكل دارويي مربوطه، عموماً نياز شرايط محيطي خاصي ندارد.

2-4- ابزار و وسايل:

فرد مسئول اجراي عمليات بايد تمامي ابزار آلات داوات لازم جهت باز كردن بسته‌ها، بشكه‌ها و ظروف را در دسترس داشته باشد. ابزار غبارگيري (ترجيحاً به صورت مكنده) و وسايل بستن مجدد ظروف (مانند نوارهاي پملپ) همچنين برچسب پشت چسب‌دار كه نشان دهد بخشي از محتويات ظرف يا بسته برداشته شده است، اغلب مورد نياز است.

پاك‌سازي و تميز كردن ظرف بايد قبل از عمليات انجام شود. نمونه‌برداري از مواد يكنواخت نياز به ابزار پيچيده ندارد. انواع پيت‌ها، بشر، قيف و ابزارها ملاقه‌اي شكل جهت مايعات با ويسكوزيته پائين وسيله استوانه‌اي جهت مايعات با ويسكوزيته بالا، كاردك و سرتاس جهت جامدات پودري يا گرانول و همچنين قاشق‌هاي سراميكي يا استيل زنگ نزن كه قابليت استريل شدن به وسيله حرارت را دارند، جهت مواد استريل بكار مي‌روند. ابزار مناسب جهت نمونه برداري از مواد غير يكنواخت پيچيده بوده و نظافت آنها مشكل است. مثلاً لوله‌هايي با داشتن دريچه در قسمت پائين آنها جهت مايعات در ظروف بزرگ و ميله‌هاي شكاف‌دار كه داراي نوك تيز باشند، جهت جامدات پودري يا گرانولي مناسب هستند، نكته مهم اين است كه دستورالعمل سازنده در زمان استفاده از ابزار نمونه‌برداري بايد اجرا گردد. تمامي ابزار آلات بايد از مواد خنثي و پايدار ساخته شده كاملاً قابل نظافت باشند و اين ابزار قبل و بعد از مصرف كاملاً شسته و با آب يا حلال مناسب آبكشي و خشك گردند و محل نگهداري مناسب داشته باشند. مراحل كامل نظافت با ذكر جزئيات در دستورالعمل مربوطه ذك مي‌گردد همچنين تسهيلات كافي جهت شستشو بايد در دسترس باشد. مي‌توان از ابزار يكبار مصرف نيز استفاده نمود كه فوايد خاص خود را دارد.

3-4- مسئوليت:

فرد نمونه بردار (مجري عمليات) لازم نيست كه يك آناليست با تجربه باشد، ولي بايد كاملاً آموزش ديده و داراي اطلاعات كافي در مواد دارويي باشد. يكي از اصول اساسي، داشتن وجدان كاري و توجه دقيق به جزئيات است. لازم است كاملاًص مراقب هر گونه علامت آلودگي و خرابي ماده باشد كه كوچك‌ترين مورد مشكوكي را باز كه جزئيات در استاد نمونه‌برداري مثبت نمايده آموش‌هاي اوليه و دوره‌اي مربوط به عمليات نمونه برداري كه فرد مجري بايد به طور كامل آنها را گذرانده باشد (آموزش بايد مستند بودن و در مدارك آموزشي فرد نگهداري شود) عبارتند از:

  • طرح‌هاي نمونه‌برداري
  • خطرات آلودگي محيطي، ماده و متقاطع
  • احتياط‌هاي لازم در خصوص مواد ناپايدار و يا استريل برچسب‌ها و تطبيق آن با معيار‌هاي موجود
  • اهميت ثبت هر گونه شرايط غير منتظره و غيرمعمول در صورتي كه ارگان نظارتي دولتي نياز به نمونه‌برداري از مواد دارويي دارد (خصوصاً مواد حساس و استريل) بهتر است افراد آموزش ديده از شركت با استفاده از دستورالعمل خود، كار را انجام دهد و بازرس ناظر، به صورتي كه موجب آلودگي ماده نشود، ‏فرآيند را ملاحظه و نظارت كند.

4-4- مدارك و اسناد:

يك دستورالعمل مكتوب كه از ابتدا تا انتهاي كار را جزئيات توصيف مي‌نمايد، لازم است. مواردي چون شرايط فرد، ماده و محل، روش، ابزار، مقدار، ايمني و احتياط نگهداي، شرايط خاص و مواردي كه بايد ثبت گردد، براي هر نوع ماده بايد در اين سند ذكر شده باشد. برچسب بكار رفته بر روي ظرف حاوي نمونه و بسته‌هاي كه نمونه از آن برداشته شده نيز جزو اسناد نمونه برداري محسوب مي‌گردند. اين برچسب بايد به گونه‌اي باشد كه تاريخ، فرد مجري عمليات، نام ماده، مقدار، شماره سري، تاريخ ساخت، تاريخ انقضا، شرايط نگهداري ماده، تعداد كل ظروف حاوي نمونه و هدف نمونه‌برداري را نشان مي‌دهد. لازم است برچسب قبل از اجراي عمليات، پر شده و روي ظرف نمونه الصاق گردد.

5-4- احتياطات:

در حين عمليات بايد به هر گونه علامت عدم يكنواختي ماده توجه نمود، اين نشانه‌ها عبارتند از: تفاوت در شكل، لاندازي يا رنگ ذره كريستالي، گرانولي و ياپور ماده جامد، پوسته مرطوب در مواد جاذب آب، رسوب مواد جامد در مايع يا محصولات نيمه جامد، لايه ‌لايه شدن مواد مايع. چنين تغييراتي كه برخي از آن‌ها مي‌تواند به آساني قابل برگشت باشد، گاهي به دليل شرايط نگهداري يا حمل و نقل و يا قرارگيري دوره‌اي خارح از حد مطلوب رخ دهد. بخش‌هاي غير يكنواخت مواد (در صورتي كه وضعيت غير عادي رخ نداده باشد) به طور جداگانه از ساير موادي كه ظاهر معمول دارند، تست مي‌شوند. در اين گونه موارد از مخلوط كردن نمونه‌هاي بخش‌هاي مختلف (در مواد غير يكنواخت) بايد خودداري نموده زيرا مي‌تواند باعث پوشاندن آلودگي، جبران Potency پايين و يا ساير مشكلات كيفي گردد.

6-4- ايمني و سلامت

خواندن و رعايت اطلاعات ايمني مربوط به ماده قبل از نمونه‌برداري از ماده يا محصول، يكي از وظايف فرد نمونه بردار است. اين اطلاعات بايد شامل احتياطات ايمني لازم جهت فرد، ماده و محيط باشد. نمونه‌بردار بايد داراي مباس مناسب و محافظ بوده و در صورت نياز به تجهيزات خاص مانند ماسك‌هاي ويژه بايد آموزش كافي جهت استفاده از آن را ديده باشد.

7-4- نگهداري و ذخيره:

ظرفي كه جهت نگهداري نمونه بكار مي‌رود نبايد با ماده واكنش داده و يا باعث آلودگي آن گردد. همچنين آن را از نور، رطوبت، هوا و ساير عامل مضر، بر اساس دستورالعمل نگهداري ماده حفظ نمايد. به عنوان يك اصل كلي ظرف كاملاً بدون درز و نفوذ ناپذير باشد.

نمونه مواد سبك مايع يا جامد در يك يا چند ظرف مناسب گذاشته مي‌شود. نمونه مايعات در بطري شيشه‌‌اي با در پيچي داراي نوار دزدگير ضد بخار (از جنس ماده خنثي) حفظ مي‌شود. جهت مواد جامد يا نيمه‌جامد نيز ظروف شيشه‌اي با درپيچي ارجح هستند و در صورتي كه باشد، از ساير جنس‌ها مي‌توان استفاده كرد.

مواد حساس به نور شيشه آمبرو يا با پيچيدن شيشه بي‌رنگ در فويل يا كاغذ سياه رنگ حفظ مي‌شوند.

هر گونه فضاي خالي در بالاي ماده به جهت احتمال تجزيه يا اكسيداسيون بايد به حداقل برسد. در صورتي نياز به گاز نيتروژن، تجهيزات آن بايد در محل موجود باشد. در صورتي كه يك نمونه به چند ظرف تقسيم شده است، تمام آنها بايد در يك بسته داراي برچسب مشخصات كامل حمل گردند. در صورتي كه نمونه بايگاني شده و به مدت طولاني نگهداري شود، جنس و شرايط ظرف آن بايد مشابه ظرف ماده اصلي بوده و شرايط نگهداري آن كاملاً رعايت گردد. همچنين وضعيت در پوش و برچسب آن بايد به گونه‌اي باشد كه هر گونه بازشدگي غير مجاز را نشان دهد. بايد توجه داشت كه برگرداندن فونه به ظرف ماده اصلي (اوليه، بسته‌بندي) به هيچ وجه مجاز نيست. بايگاني نمونه از هر سري محصول دارويي تا يكسال پس از تايرخ انقضاء آنها بايد نگهداري شود.

فلوئو سينولون پهادو كرم025/0

دستة داروئي Category :

كورتيكوستروئيد موضعي (ضد التهاب)

نام شيميائي Chemical Name :

Pregna-1,4diene-3,20 dione,6, 9- difluoro –11,21 dihydroxy-16,17 (1-methylethylidene) bis(oxy)], (6 , 11 , 16 )

فارماكوكينتيك و مكانيسم اثر

Mechanism of action and Pharmacokinetics :

آدرنو كورتيكوئيدها با عبور از غشاء سلول و تشكيل كمپلكس با رسپتورهاي سيتوپلاسميك وارد هستة سلول شده و پس از اتصال به DNA و تحريك رونوشت برداري RNA پيامبر سبب سنتز پروتئين ها و آنزيمهاي مختلفي مي گردند كه در نهايت مسئول اثرات ضد التهابي اين فرآورده هاست.

فلوئوسينولون استونايد سبب كاهش و يا مهار پاسخ هاي بافتي به مراحل التهابي مي گردد و مكانيسم اثر آن مربوط به خاصيت انقباض عروقي، كاهش نفوذپذيري غشاء ، سيستم دفاعي بدن و فعاليت آنتي ميتوتيك آن مي باشد. اثرات وازوكنستر يكيتيو آن باعث تقليل نشت سرم بداخل پوست كه منتج به كم شدن ورم و ناراحتي مي گردد. فلوئوسينولون با تثبيت غشاء ليزوزومي باعث ممانعت از آزاد شدن مواد شيميائي سيتوتوكسيك كه باعث بروز درد و خارش مي گردند مي شود. ممانعت از فعاليت ميتوتيك باعث تقليل هيپرپلازي اپي درم مي گردد. و بالاخره از طريق اختلال در افزايش لمفوكين باعث كاهش عمل سيستم دفاعي بدن و محدود نمودن مهاجرت مواد مؤثر ايمني به ناحيه التهاب مي گردد.

موارد مصرف Indications :

تسكين التهابات پوستي قابل درمان با كورتيكوستروئيدها مخصوصاً در جراحت هاي خشك و يا كراتينيزه مانند لوپوس اريتماتوس، ليخن پلانوس، مرحلة التهابي گزروزيس (خشكي غير عادي) پزوريازيس صورت و چين هاي بدن، موارد استعمال ديگر در درماتيت سبوروئيك، درماتيت آتوپيك ، خارش مقعد. درماتيت آلرژيك و تحريكي (بويژه در مراحل التهابي) ، درماتيت اگزمايي سكه شكل، درماتيت استاز شكل، پماد براي بيماراني كه داراي ضايعات پوسته دار خشك هستند مؤثرتر است ولي بيماران اغلب شكل كرم را ترجيح مي دهند.

اثرات جانبي Adverse Reactions :

در اثر مصرف طولاني اثرات سيستميك شامل: سندرم كوشينگ، هيپرگليسميا و احتمال وقوع گليكوزوري ممكناست بچشم بخورد. اثرات ديگر كورتيكوستروئيدهاي موضعي شامل: علائم عفونت يا خارش، آكنه و چرب شدن پوست. احساس سوزش،تحريك، خشكي، فوليكوليت پرموئي، كم شدن پيگمانهاي پوست، درماتيت در اطراف دهان، نرم شدن پوست و آتروفي پوست. در اثر استفاده از پانسمانهاي محكم و مسدود نمودن، تكرار اين عوارض افزايش مي يابد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment