ماه: نوامبر 2015

مقدمه : از اختراع اولين دوچرخه در سال 1867 تا امروز دوچرخه سواري سيري پر فراز و نشيب را پيموده در بدو تولد به عنوان وسيله اي تفريحي پنداشته مي شد با گذشت زمان به علت سرعت زياد در مقايسه با پياده به عنوان وسيله نقليه اي جدي مورد توجه قرار گرفت . با پيدايش…

Read More

ورزش و بازي در اواخر سده‌هاي ميانه بيش از آن كه محصول موسسات رسمي آموزش باشد با زندگي اجتماعي مردم عجين و درآميخته شده بود. توجه و اهميتي كه به امور نظامي و سپاهيگري داده مي‌‌شد موجب شده بود كه در زمان صلح نيز جوانان به ورزشهاي سخت و خشن بپردازند. براي آنكه تصوير روشنتري…

Read More

در ميان كشورهاي مشرق زمين بيگمان ايران تنها كشوري بود كه در نظام تعليم و تربيت خود بيشترين اولويت را به ورزش و تربيت بدني داده بود، چه در حالي كه چينيان، همانگونه كه پيش از اين گفتيم، به امر ورزش وتربيت بدني توجه چنداني نداشتند و هندوان نيز پرورش تن و فعاليتهاي بدني را…

Read More

اما در تقصير غير عمدي كه نتيجه بي احتياطي و بي مبالاتي بدون سوء نيت و بدون قصد وارد كردن زيان به غير. بنابر سوابق موجود در مديريت ها و فدارسيون هاي ورزشي اكثر حوادث ورزشي ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي و غفلت مي باشد و كمتر به موارد تقصيرات عمدي ملاحظه مي…

Read More

بند 3 ماده 59 مصوب 1370 اعمال زير جرم محسوب نمي شود. حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر آن كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. با تصويب ماده 32 سال 1361 و نيز ماده 59 سال 1370 به هر…

Read More

مبناي قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي 9- مقررات ورزشي ناظر بر وسايل ابزار و تجهيزات يكي ديگر از مقررات ورزشي موضوع وسايل و اسباب و آلات آن است كه مورد استفاده ورزشكاران قرار مي گيرد. اين وسايل و ابزار همان طوري كه مقررات مقرر داشته بايستي مجاز و قانوني بوده و مطابق استاندارد و…

Read More